Меню сайта

Моніторинг, оцінка та контроль виконання бюджетних програм

Елементами процесу ефективного управління є моніторинг, контроль і оцінка програм. Ціль здійснення моніторингу та оцінки полягає у стеженні за ходом та результатами реалізації програми, використанням ресурсів та наданням інформації про поточну ситуацію тим особам, які приймають рішення. Моніторинг і оцінка ефективності програм мають споріднені елементи, які відрізняються лише за рівнем складності та методологічними підходами.

Моніторинг - постійний процес збору даних про видатки та показники виконання програми, що досягаються у ході її реалізації. Дані, отримані в процесі моніторингу, можуть бути основою для проведення оцінки ефективності програм.

Створювати систему моніторингу необхідно на стадії підготовки програми. Розробка системи моніторингу починається зі з’ясування таких питань:

що саме необхідно знати про програму;

чому саме ця інформація важлива;

яким чином і хто використовуватиме отриману інформацію;

засоби систематизації та подання інформації.

Потім необхідно підготувати форми для збору інформації, передбачити методику обробки та аналізу одержуваної інформації, а також планування процедур подальшого використання отриманих даних. Надалі визначаються:

показники виконання програми;

методи і джерела збору даних;

періодичність проведення моніторингу;

відповідальні за проведення моніторингу;

витрати на проведення моніторингу.

Одним з видів моніторингу у бюджетному процесі є фінансовий контроль за виконанням програми.

Контроль передбачає отримання інформації про фінансовий аспект виконання програми:

стан фінансування програми;

напрямки та обсяги видатків;

відхилення фактичних асигнувань порівняно з планом.

Отримана інформація стає основою для прийняття адміністративних рішень щодо перерозподілу коштів між завданнями або підпрограмами, а також зменшення або збільшення обсягів асигнувань на виконання програми.

Причини невиконання програми іноді можна визначити лише за допомогою моніторингу. В таких випадках за результатами моніторингу приймається рішення про проведення оцінки ефективності програми.

Оцінка - це інструмент для здійснення аналітичних суджень про результати реалізації програми, які підкреслюватимуть достовірність та корисність прийнятих рішень.

На відміну від моніторингу, оцінка програм є системою заходів, що здійснюються в міру необхідності і передбачають більш глибокий аналіз програм.

Складові оцінки програм:

аналіз причин успіхів та невдач у виконанні програми;

врахування помилок і недоліків програми при розробці інших програм;

внесення коректив до змісту програми - уточнення цілей і завдань;

переорієнтування програми на досягнення реалістичних результатів тощо;

забезпечення поточного та залучення додаткового фінансування;

інформування посадових осіб, залучення уваги громадськості.

Критерії оцінки програми. Основними критеріями для проведення оцінки є економічна та соціальна ефективність, а також результативність виконання програм.

Економічна ефективність програм - це співвідношення обсягу наданих послуг до визначеної якості та затрат на їх надання.

Соціальна ефективність програм - це ефективність програм з точки зору досягнення поставлених цілей, досягнення соціального ефекту від надання бюджетних послуг. Ефективність вимірюється шляхом порівняння досягнутих показників з визначеними цілями, нормами, стандартами.

Результативність - це якість наданих послуг, їх вплив на споживачів послуг, користь і вигода, яку визнають споживачі послуг тощо. Результативність надає інформацію про кількість споживачів, які користуються соціальними послугами і задоволені цими послугами та їхньою якістю.

Наступні етапи є важливими для встановлення системи оцінки програми.

Етап 1. Визначення потреби в проведенні оцінки - чим викликана необхідність проведення оцінки і що очікується в результаті її проведення.

Етап 2. Визначення цілей та завдань оцінки - що саме необхідно оцінювати у програмі.

Етап 3. Розробка механізму проведення оцінки - складається з взаємопов’язаних завдань, заходів, планів робіт, методичної основи оцінки і визначає: тип оцінки, обсяг і структуру необхідної інформації, індикатори оцінки, методи і джерела отримання інформації, відповідальних, методи аналізу інформації, витрати часу та обсяг ресурсів, необхідний для проведення оцінки.

Етап 4. Збір даних - методи збору даних: моніторинг, інтерв’ю, фокус; група, анкетування, опитування, структуроване спостереження.

На цьому етапі розробляють форми з оцінки програм та заповнення необхідною інформацією. Організовують збір інформації, її систематизацію та обробку.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розви ...