Меню сайта

Моніторинг, оцінка та контроль виконання бюджетних програм

Елементами процесу ефективного управління є моніторинг, контроль і оцінка програм. Ціль здійснення моніторингу та оцінки полягає у стеженні за ходом та результатами реалізації програми, використанням ресурсів та наданням інформації про поточну ситуацію тим особам, які приймають рішення. Моніторинг і оцінка ефективності програм мають споріднені елементи, які відрізняються лише за рівнем складності та методологічними підходами.

Моніторинг - постійний процес збору даних про видатки та показники виконання програми, що досягаються у ході її реалізації. Дані, отримані в процесі моніторингу, можуть бути основою для проведення оцінки ефективності програм.

Створювати систему моніторингу необхідно на стадії підготовки програми. Розробка системи моніторингу починається зі з’ясування таких питань:

що саме необхідно знати про програму;

чому саме ця інформація важлива;

яким чином і хто використовуватиме отриману інформацію;

засоби систематизації та подання інформації.

Потім необхідно підготувати форми для збору інформації, передбачити методику обробки та аналізу одержуваної інформації, а також планування процедур подальшого використання отриманих даних. Надалі визначаються:

показники виконання програми;

методи і джерела збору даних;

періодичність проведення моніторингу;

відповідальні за проведення моніторингу;

витрати на проведення моніторингу.

Одним з видів моніторингу у бюджетному процесі є фінансовий контроль за виконанням програми.

Контроль передбачає отримання інформації про фінансовий аспект виконання програми:

стан фінансування програми;

напрямки та обсяги видатків;

відхилення фактичних асигнувань порівняно з планом.

Отримана інформація стає основою для прийняття адміністративних рішень щодо перерозподілу коштів між завданнями або підпрограмами, а також зменшення або збільшення обсягів асигнувань на виконання програми.

Причини невиконання програми іноді можна визначити лише за допомогою моніторингу. В таких випадках за результатами моніторингу приймається рішення про проведення оцінки ефективності програми.

Оцінка - це інструмент для здійснення аналітичних суджень про результати реалізації програми, які підкреслюватимуть достовірність та корисність прийнятих рішень.

На відміну від моніторингу, оцінка програм є системою заходів, що здійснюються в міру необхідності і передбачають більш глибокий аналіз програм.

Складові оцінки програм:

аналіз причин успіхів та невдач у виконанні програми;

врахування помилок і недоліків програми при розробці інших програм;

внесення коректив до змісту програми - уточнення цілей і завдань;

переорієнтування програми на досягнення реалістичних результатів тощо;

забезпечення поточного та залучення додаткового фінансування;

інформування посадових осіб, залучення уваги громадськості.

Критерії оцінки програми. Основними критеріями для проведення оцінки є економічна та соціальна ефективність, а також результативність виконання програм.

Економічна ефективність програм - це співвідношення обсягу наданих послуг до визначеної якості та затрат на їх надання.

Соціальна ефективність програм - це ефективність програм з точки зору досягнення поставлених цілей, досягнення соціального ефекту від надання бюджетних послуг. Ефективність вимірюється шляхом порівняння досягнутих показників з визначеними цілями, нормами, стандартами.

Результативність - це якість наданих послуг, їх вплив на споживачів послуг, користь і вигода, яку визнають споживачі послуг тощо. Результативність надає інформацію про кількість споживачів, які користуються соціальними послугами і задоволені цими послугами та їхньою якістю.

Наступні етапи є важливими для встановлення системи оцінки програми.

Етап 1. Визначення потреби в проведенні оцінки - чим викликана необхідність проведення оцінки і що очікується в результаті її проведення.

Етап 2. Визначення цілей та завдань оцінки - що саме необхідно оцінювати у програмі.

Етап 3. Розробка механізму проведення оцінки - складається з взаємопов’язаних завдань, заходів, планів робіт, методичної основи оцінки і визначає: тип оцінки, обсяг і структуру необхідної інформації, індикатори оцінки, методи і джерела отримання інформації, відповідальних, методи аналізу інформації, витрати часу та обсяг ресурсів, необхідний для проведення оцінки.

Етап 4. Збір даних - методи збору даних: моніторинг, інтерв’ю, фокус; група, анкетування, опитування, структуроване спостереження.

На цьому етапі розробляють форми з оцінки програм та заповнення необхідною інформацією. Організовують збір інформації, її систематизацію та обробку.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...

Склад і формування бухгалтерської звітності
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...