Меню сайта

Проблеми запровадження програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів в Україні та шляхи їх вирішення

Обласні та районні ради депутатів лише формально затверджують бюджет і тому фактично не впливають на обґрунтування окремих статей видатків. Беручи до уваги пріоритетність соціальних послуг, особливо освіти, охорони здоров'я та соціального захисту, місцеве самоврядування змушене витрачати значну частину своїх власних ресурсів на ці постійні видатки та не має змоги приділяти більше уваги місцевому розвитку.

. Слабкий взаємозв'язок між рішеннями центральної влади щодо виду та обсягів функцій, а також наданими коштами для виконання цих рішень.

Важливо збалансувати обсяг наданих повноважень та функцій з державного на нижчі рівні влади і відповідною фінансовою підтримкою. Більшість функцій органів нижчих рівнів місцеве самоврядування здатне виконувати більш ефективно, ніж центральна влада.

. Значні соціальні субсидії, на розподіл яких органи влади нижчих рівнів не мають впливу. Місцеві органи влади практично не мають стимулів до підвищення обсягу своїх надходжень у контексті бюджету та управління своїми ресурсами прозорими та раціональними методами. Соціальні послуги повинні надавати ті органи влади, які знаходяться найближче до громадян.

. Відсутність методики планування та встановлення довготермінових планів. Для досягнення реальної економічної та соціальної ефективності політика місцевого розвитку повинна мати системний характер. Довготермінове планування є засобом реалізації стратегій розвитку регіонів. У контексті інвестиційного розвитку важливо усвідомити, що проекти, важливі для територіальної громади, досить тривалі за термінами реалізації, що унеможливлює їхнє обмеження одним бюджетним роком.

. Необхідність змін бюджетної класифікації. Програмно-цільовий метод вимагає застосування програмної класифікації, за якою складається, затверджується бюджет та використовується для прийняття відповідних бюджетних рішень. Також виникає питання про роль функціональної та економічної класифікацій, які служать основою для аналізу та контролю. Відомча класифікація відіграє важливу роль у програмному підході до формування бюджету, саме вона встановлює структуру головних розпорядників, на основі якої визначаються підрозділи, відповідальні за виконання програм. Таким чином, відомча класифікація виконує такі головні функції: забезпечує ведення реєстру усіх розпорядників бюджетних коштів; дає змогу групувати споріднені програми в межах одного розпорядника коштів; дає змогу чітко розподілити відповідальність за виконання програм. Отже, із впровадженням програмно-цільового методу до формування бюджету класифікація видатків набуває нового змісту і розуміння її призначення є істотним для цілісного сприйняття цього методу.

. Відсутність показників результативності виконання програм.

Під час визначення бюджетної програми потрібно чітко усвідомлювати, насамперед головним розпорядникам, яким чином вимірювати результат реалізації програми. Програмно-цільовий метод передбачає, що для прийняття рішень щодо використання коштів враховують такі аспекти, як підвищення корисності програми, зниження витрат на функціонування місцевих урядів, якісне надання послуг з охорони здоров'я та добробут суспільства загалом.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...

Фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел
У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Існування будь-якої незамкнутої системи пере ...