Меню сайта

Проблеми запровадження програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів в Україні та шляхи їх вирішення

Висновки

Програмно-цільовий метод, як один із головних методів управління місцевими коштами в середньостроковій перспективі, є найдієвішим і спрямований на розробку бюджетних програм, орієнтованих на кінцевий результат. Використання цього методу сприятиме переходу від практики використання місцевих коштів до планування й оцінки кінцевих результатів, а також підвищенню відповідальності під час виконання кожної бюджетної програми.

Результати дослідження дають підстави зробити наступні висновки.

. Практика застосування програмно-цільового методу потребує реформування системи державного управління, що сприятиме усуненню ризиків використання бюджетних коштів та підвищенню якості прийняття управлінських рішень.

. Повноцінне запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі потребує здійснення планування та стратегічного прогнозування бюджету, визначення пріоритетів бюджетної стратегії на середньо-та довгострокову перспективу.

. Визначення механізму пріоритетності відбору та джерел фінансування бюджетних програм - шлях до ефективного управління в контексті стратегії соціально-економічного розвитку.

Процес запровадження програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів в Україні перебуває лише на початковій стадії.

Переваги, яких можна досягти, використовуючи програмно-цільовий метод, залежать від стану політичної, адміністративно-територіальної, бюджетної, податкової та інших суспільних систем, що відповідатимуть рівню розвитку провідних країн світу.

Перспективними шляхами удосконалення механізмів програмно-цільового управління бюджетами є запровадження таких інструментів програмно-цільового методу як стратегічне планування, моніторинг, оцінка бюджетних програм, процедури демократичних погоджень та залучення громадськості до бюджетного процесу.

Механізм програмно-цільового управління бюджетами може ефективно працювати лише в середовищі якісного функціонування механізму стратегічного планування соціально-економічного розвитку на основі схеми, побудованої шляхом поєднання циклів стратегічного планування і програмно-цільового управління з врахуванням моделі "Ресурс-результат". Природа інструментів механізмів стратегічного планування та програмно-цільового управління повністю ідентична та дозволяє побудувати єдину систему функціонування цих механізмів які ні за яких умов не можуть бути результативними окремо один від одного. Така система є основою механізму формування якісної бюджетної політики.

Оцінка результативності програм у перспективі є невід’ємним інструментом механізму програмно-цільового управління, а інструментом, за допомогою якого здійснюються процедури оцінки є моніторинг.

Світовий досвід демократизації механізмів управління бюджетами довів, що інструменти програмно-цільового методу є найбільш придатними для її розвитку, вони наочно ілюструють як кількість бюджетного ресурсу, так і якісні індикатори його використання. Одна з найбільших принципових переваг механізму програмно-цільового управління місцевими бюджетами - повна доступність бюджету для розуміння будь-яким пересічним мешканцем.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...