Меню сайта

Кореляційно-регресійний аналіз частки прибутку на власний капітал аграрних підприємств.

Останній рядок таблиць результатів містить два показники : суму квадратів регресії (3,16), суму квадратів залишків (1,15).

Таким чином кореляційна модель має вигляд:

а5

а4

а3

а2

а1

а0

53,08474659

4835,2656

-144,512

46,1680468

15,1239

3685,14

, де

У - Валовий прибуток

Х1 - продуктивність праці (люд.год)

Х2 - Середньорічна вартість авансованого капіталу на 1 га с/г угідь (тис.грн)

Х3 - Середньорічна вартість власного капіталу на 1 га с/г угідь (тис.грн)

Х4 - Питома вага продукції рослинництва до загальної виручки (тис.грн)- Чиста виручка від товарної продукції на 1 га с/г угідь (тис.грн)

Економічний зміст коефіцієнтів моделі:

а0 - не має економічного змісту

а1 - при зростанні продуктивності праці на 1 люд. год/га, прибуток збільшиться на 15,1239 тис грн.

а2 - при зростанні авансованого капіталу на 1 тис.грн/га, прибуток збільшиться на 46,16 тис грн

а3 - при збільшення власного капіталу на 1 тис. грн/га, прибуток зменшиться на 144 тис. грн

а4 - при збільшенні питомої ваги рослинництва у структурі товарної продукції на 1 %/га, прибуток збільшиться на 4835 тис грн.

а5 - при збільшенні чистої виручки від реалізації с/г продукції на 1 тис.грн/га, прибуток збільшиться на 53,08 тис.грн

Робимо оцінку значущості моделі:

) коефіцієнт детермінації R2;

) коефіцієнт кореляції R;

) критерій Фішера;

Коефіцієнт детермінації = 0,37

Коефіцієнт кореляції = √R2 =0,6 , цей показник використовується, щоб з’ясувати тісноту зв’язку, у нас вона становить 60%, що каже про помірність зв’язку.

Застосуємо критерій Фішера, для оцінки значущості моделі:

Ступень свободи: K1=m=5

К2 = 24= 2.62факт=2,9

Оскільки F факт>Fтаб то гіпотезу про значущість моделей приймаємо і наша модель є статистично значущою.

) Для оцінки значущості кожного фактора скористаємося критерієм Стьюдента.

розраховуємо t - критерій по кожному фактору за формулою:

- оцінка параметрів моделі; - стандартна похибка параметра.

Критерій Стьюдента

t5

t4

t3

t2

t1

0,348256513

0,934504

0,5004

0,346873475

2,068043

Табличне значення t-критерію дорівнює 1,711, при рівні значущості 0,95. Оскільки тільки у першому факторі tфакт>ttab то тільки цей фактор є значущим. Дана модель є статистично не значущою, тому не може бути використана на практиці.

5) Обчислимо показники еластичності, що показують відсоткову залежність між Х та У .

Коефіцієнт еластичності кожного фактора обчислюється за формулою:

де - середнє значення по сукупності підприємств відповідного фактору; - середнє значення по сукупності підприємств результативної ознаки.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Прибуток та механізм його розподілу
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три катего ...

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...