Меню сайта

Кореляційно-регресійний аналіз частки прибутку на власний капітал аграрних підприємств.

Останній рядок таблиць результатів містить два показники : суму квадратів регресії (3,16), суму квадратів залишків (1,15).

Таким чином кореляційна модель має вигляд:

а5

а4

а3

а2

а1

а0

53,08474659

4835,2656

-144,512

46,1680468

15,1239

3685,14

, де

У - Валовий прибуток

Х1 - продуктивність праці (люд.год)

Х2 - Середньорічна вартість авансованого капіталу на 1 га с/г угідь (тис.грн)

Х3 - Середньорічна вартість власного капіталу на 1 га с/г угідь (тис.грн)

Х4 - Питома вага продукції рослинництва до загальної виручки (тис.грн)- Чиста виручка від товарної продукції на 1 га с/г угідь (тис.грн)

Економічний зміст коефіцієнтів моделі:

а0 - не має економічного змісту

а1 - при зростанні продуктивності праці на 1 люд. год/га, прибуток збільшиться на 15,1239 тис грн.

а2 - при зростанні авансованого капіталу на 1 тис.грн/га, прибуток збільшиться на 46,16 тис грн

а3 - при збільшення власного капіталу на 1 тис. грн/га, прибуток зменшиться на 144 тис. грн

а4 - при збільшенні питомої ваги рослинництва у структурі товарної продукції на 1 %/га, прибуток збільшиться на 4835 тис грн.

а5 - при збільшенні чистої виручки від реалізації с/г продукції на 1 тис.грн/га, прибуток збільшиться на 53,08 тис.грн

Робимо оцінку значущості моделі:

) коефіцієнт детермінації R2;

) коефіцієнт кореляції R;

) критерій Фішера;

Коефіцієнт детермінації = 0,37

Коефіцієнт кореляції = √R2 =0,6 , цей показник використовується, щоб з’ясувати тісноту зв’язку, у нас вона становить 60%, що каже про помірність зв’язку.

Застосуємо критерій Фішера, для оцінки значущості моделі:

Ступень свободи: K1=m=5

К2 = 24= 2.62факт=2,9

Оскільки F факт>Fтаб то гіпотезу про значущість моделей приймаємо і наша модель є статистично значущою.

) Для оцінки значущості кожного фактора скористаємося критерієм Стьюдента.

розраховуємо t - критерій по кожному фактору за формулою:

- оцінка параметрів моделі; - стандартна похибка параметра.

Критерій Стьюдента

t5

t4

t3

t2

t1

0,348256513

0,934504

0,5004

0,346873475

2,068043

Табличне значення t-критерію дорівнює 1,711, при рівні значущості 0,95. Оскільки тільки у першому факторі tфакт>ttab то тільки цей фактор є значущим. Дана модель є статистично не значущою, тому не може бути використана на практиці.

5) Обчислимо показники еластичності, що показують відсоткову залежність між Х та У .

Коефіцієнт еластичності кожного фактора обчислюється за формулою:

де - середнє значення по сукупності підприємств відповідного фактору; - середнє значення по сукупності підприємств результативної ознаки.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням з векселем. Власне, розвиток вексельного обігу певною мірою обумовив перетворення всіх грошових розрахунків у ...