Меню сайта

Системи і методи планування прибутку

Усі системи планування прибутку підприємства знаходяться у взаємозв'язку і реалізуються у визначеній послідовності. Первісним вихідним етапом планування є розробка політики керування прибутком підприємства, що покликане визначати задачі і параметри поточного її планування. У свою чергу, планування прибутку створює основу для розробки і доведення до виконавців оперативних бюджетів по всіх основних питаннях її формування і використання.

. Система прогнозування формування і розподілу прибутку є найбільш складною в загальному механізмі керування нею і вимагає для своєї реалізації високої кваліфікації виконавців. Її реалізація полягає в розробці політики керування прибутком підприємства на ряд майбутніх років. Під такою політикою розуміється визначення системи довгострокових цілей формування і розподілу прибутку у відповідності до задач розвитку підприємства і вибір найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення.

Систему стратегічних цілей варто формулювати чітко і коротко, відбиваючи кожну з цілей у конкретних показниках для того, щоб згодом можна було легко оцінити - чи наблизилося підприємство до своїх стратегічних цілей чи віддалилося від них. Як такі цільові показники можуть бути встановлені:

середньорічний темп зростання прибутку;

рівень рентабельності власного капіталу;

якість формованого прибутку по окремих її видах;

співвідношення капіталізуємого і споживаного чистого прибутку й інші.

Розробка політики формування прибутку визначає основні шляхи досягнення розроблених цільових показників. Складовими частинами такої політики можуть бути політика формування доходів, податкова політика, амортизаційна політика і т.п

Розробка політики розподілу прибутку носить аналогічний характер щодо цього аспекту керування прибутком. Складовими частинами цієї політики можуть бути інвестиційна політика, дивідендна політика, політика участі персоналу в прибутку і т.п

Розробка політики керування прибутком дозволяє приймати ефективні управлінські рішення по всіх основних аспектах її формування, розподілу і використання в процесі поточного планування.

. Система поточного планування формування, розподілу і використання прибутку базується на політиці керування нею і складається в розробці конкретних видів планів. Вихідними передумовами для розробки таких поточних планів є:

цільові показники, розроблені в процесі формування політики керування прибутком;

плановані обсяги виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства;

система розроблених на підприємстві норм і нормативів витрат окремих видів ресурсів;

діюча система ставок податкових платежів;

результати аналізу прибутку за попередній період.

Основним видом поточного плану прибутку є план доходів і витрат по операційній (виробничо-комерційної) діяльності. Метою розробки цього плану є формування суми чистого прибутку по цій діяльності.

У процесі розробки цього плану повинен бути забезпечений чіткий взаємозв'язок показників доходів (валового і чистого) від реалізації продукції, витрат, податкових платежів, балансового і чистого прибутку підприємства.

Ряд показників, пов'язаних з формуванням і використанням прибутку, одержують своє відображення в розроблювальному на підприємстві поточному плані надходження і витрати коштів. Він створює основу для наступної розробки оперативних фінансових планів у розрізі центрів відповідальності - центрів доходів і центрів витрат.

Для більш детального обґрунтування планованих обсягів надходження і витрат коштів прогнозуються їхні потоки по видах господарської діяльності підприємства: операційної (виробничо-комерційної), інвестиційної, фінансової. Така деталізація розрахунків служить одночасно основою визначення чистого грошового потоку по кожному з цих видів господарської діяльності і по підприємству в цілому.

. Система оперативного планування формування і використання прибутку полягає в розробці системи бюджетів (бюджетування). Бюджет являє собою оперативний фінансовий план короткострокового періоду - до 1 року (звичайно місячний чи квартальний), що відбиває витрати і надходження засобів у процесі здійснення конкретних видів господарської діяльності. Він деталізує показники поточних планів і є головним плановим документом, який доводиться до центрів відповідальності всіх типів.

Застосовувані в процесі оперативного планування формування і використання прибутку бюджети класифікуються по ряду ознак. Класифікація бюджетів по першим двох ознаках особливих пояснень не вимагає - вона відбиває особливості керування прибутком по сферах діяльності підприємства і центрам відповідальності різних типів.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...