Меню сайта

Системи і методи планування прибутку

Усі системи планування прибутку підприємства знаходяться у взаємозв'язку і реалізуються у визначеній послідовності. Первісним вихідним етапом планування є розробка політики керування прибутком підприємства, що покликане визначати задачі і параметри поточного її планування. У свою чергу, планування прибутку створює основу для розробки і доведення до виконавців оперативних бюджетів по всіх основних питаннях її формування і використання.

. Система прогнозування формування і розподілу прибутку є найбільш складною в загальному механізмі керування нею і вимагає для своєї реалізації високої кваліфікації виконавців. Її реалізація полягає в розробці політики керування прибутком підприємства на ряд майбутніх років. Під такою політикою розуміється визначення системи довгострокових цілей формування і розподілу прибутку у відповідності до задач розвитку підприємства і вибір найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення.

Систему стратегічних цілей варто формулювати чітко і коротко, відбиваючи кожну з цілей у конкретних показниках для того, щоб згодом можна було легко оцінити - чи наблизилося підприємство до своїх стратегічних цілей чи віддалилося від них. Як такі цільові показники можуть бути встановлені:

середньорічний темп зростання прибутку;

рівень рентабельності власного капіталу;

якість формованого прибутку по окремих її видах;

співвідношення капіталізуємого і споживаного чистого прибутку й інші.

Розробка політики формування прибутку визначає основні шляхи досягнення розроблених цільових показників. Складовими частинами такої політики можуть бути політика формування доходів, податкова політика, амортизаційна політика і т.п

Розробка політики розподілу прибутку носить аналогічний характер щодо цього аспекту керування прибутком. Складовими частинами цієї політики можуть бути інвестиційна політика, дивідендна політика, політика участі персоналу в прибутку і т.п

Розробка політики керування прибутком дозволяє приймати ефективні управлінські рішення по всіх основних аспектах її формування, розподілу і використання в процесі поточного планування.

. Система поточного планування формування, розподілу і використання прибутку базується на політиці керування нею і складається в розробці конкретних видів планів. Вихідними передумовами для розробки таких поточних планів є:

цільові показники, розроблені в процесі формування політики керування прибутком;

плановані обсяги виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства;

система розроблених на підприємстві норм і нормативів витрат окремих видів ресурсів;

діюча система ставок податкових платежів;

результати аналізу прибутку за попередній період.

Основним видом поточного плану прибутку є план доходів і витрат по операційній (виробничо-комерційної) діяльності. Метою розробки цього плану є формування суми чистого прибутку по цій діяльності.

У процесі розробки цього плану повинен бути забезпечений чіткий взаємозв'язок показників доходів (валового і чистого) від реалізації продукції, витрат, податкових платежів, балансового і чистого прибутку підприємства.

Ряд показників, пов'язаних з формуванням і використанням прибутку, одержують своє відображення в розроблювальному на підприємстві поточному плані надходження і витрати коштів. Він створює основу для наступної розробки оперативних фінансових планів у розрізі центрів відповідальності - центрів доходів і центрів витрат.

Для більш детального обґрунтування планованих обсягів надходження і витрат коштів прогнозуються їхні потоки по видах господарської діяльності підприємства: операційної (виробничо-комерційної), інвестиційної, фінансової. Така деталізація розрахунків служить одночасно основою визначення чистого грошового потоку по кожному з цих видів господарської діяльності і по підприємству в цілому.

. Система оперативного планування формування і використання прибутку полягає в розробці системи бюджетів (бюджетування). Бюджет являє собою оперативний фінансовий план короткострокового періоду - до 1 року (звичайно місячний чи квартальний), що відбиває витрати і надходження засобів у процесі здійснення конкретних видів господарської діяльності. Він деталізує показники поточних планів і є головним плановим документом, який доводиться до центрів відповідальності всіх типів.

Застосовувані в процесі оперативного планування формування і використання прибутку бюджети класифікуються по ряду ознак. Класифікація бюджетів по першим двох ознаках особливих пояснень не вимагає - вона відбиває особливості керування прибутком по сферах діяльності підприємства і центрам відповідальності різних типів.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...

Механізм економічного зростання в ринковій економіці
За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан. Макро ...