Меню сайта

Oбґрунтувaння вибoру метoдiв стрaхувaння вaлютних ризикiв пiдприємствa нa зoвнiшнiх ринкaх

Якщо вести мову про способи досягнення збалансованої структури грошових вимог і зобов’язань за підписаними контрактами, то це можна зробити таким чином:

- одночасно підписати контракти на експорт і імпорт Головною вимогою до контрактів буде їх підписання у межах однієї валюти і терміни сплати мають приблизно співпадати Якщо умова буде виконана то за рахунок цього збитки від зміни курсу валют за експортом компенсуються прибутком і навпаки.

- у випадку коли підприємство спеціалізується виключно на одному виді діяльності необхідною умовою успішного функціонування буде диверсифікація валютної структури тобто при підписанні різноманітних контрактів слід використовувати різні валюти а саме такі що мають тенденцію до протилежної зміни курсів.

Але незважаючи на широкий спектр існуючих інструментів страхування від валютних ризиків в Україні вони мало використовуються так на сьогодні форвардні та фючерсні операції взагалі не здійснюються

Обмеженість у використанні інструментів та методів страхування від валютних ризиків українськими підприємствами повязане в першу чергу з нерозвиненістю біржової торгівлі як такої та правового законодавства в даній сфері.

У напрямі вирішення даної проблеми вже рухається державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а підсумками року ВРУ розглянула близько десяти законопроектів розроблених ДКЦПФР, низка законопроектів очікує на свій розгляд і знаходиться у стадії доопрацювання.

Також слід зазначити що є й інші шляхи вирішення даної проблеми Перш за все потрібно визначити національні особливості страхування валютних ризиків в інших країнах та отримати новий досвід у сфері регулювання валютних ризиків на підприємстві Наступним кроком є залучення висококваліфікованого фахівця для регулювання валютних ризиків на підприємстві також широке використання та диверсифікація усіх доступних підприємству методів страхування від валютних ризиків залежно від існуючих умов.

Таким чином валютні ризики субєктів зовнішньоекономічної діяльності на сьогодні досить великі тому обґрунтування можливих шляхів їх хеджування є досить актуальним питанням. У наш час Україна все глибше інтегрується в систему міжнародних економічних відносин а з подальшим розвитком глобалізації світової економіки ці процеси лише поглибляться На сучасному етапі розвитку економіки України найбільш перспективними методами страхування від валютних ризиків є використання форвардів та фючерсів оскільки вони є найбільш практичними та універсальними інструментами хеджування Проблемі страхування валютних ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємств державою приділяється достатня увага тому можна сподіватися що надалі вона буде вирішена.

Хеджування валютних ризиків вітчизняних підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, останнім часом набуває все більшої актуальності. В Україні проблемі управління валютними ризиками приділялося і приділяється недостатньо уваги, хоча обмінні курси валют можуть коливатися у достатньо широкому діапазоні та перетворити укладену угоду із прибуткової у збиткову.

Одним з найбільш розповсюджених методів страхування валютних ризиків, які використовуються не лише зарубіжними, але й вітчизняними підприємствами, є так звані “контрактні методи”. Найвідомішими з них є вибір валюти ціни та валюти платежу в зовнішньоторговельному контракті.

При укладанні зовнішньоекономічного контракту експортер вибирає валюту ціни, що захищає його від можливих валютних ризиків, або в текст контракту включається додаткова умова, яка передбачає захист контрагентів від зміни валютного курсу. Ця додаткова умова має назву “валютне застереження”.

Валютне застереження - умова в міжнародній торговельній, кредитній або іншій угоді, що обумовлює перегляд суми платежу пропорційно до зміни курсу валюти застереження з метою страхування сторін за контрактом від ризику зміни валютного курсу.

У багатьох зовнішньоекономічних контрактах контрагентами обумовлюється валюта ціни і валюта платежу.

Валюта ціни - це валюта, в якій фіксується вартість товару, послуги, що є об’єктом контракту.

Валюта платежу - валюта, в якій передбачається оплата товару або послуги за зовнішньоекономічним контрактом.

Валюта ціни і валюта платежу можуть як співпадати, так і не співпадати. Багато в чому це визначається видом товару (послуги) і міжнародними торговельними порядками. У випадку застосування валютного застереження в контракт уводиться нова валюта - валюта застереження. При цьому валюта платежу ставиться в залежність від більш стійкої валюти - валюти застереження.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...