Меню сайта

Удосконалення управління власним капіталом акціонерного товариства

Додаток Б

Зведений баланс КБ ПРИВАТБАНК за 30-11-2011

Найменування статті

Сума

Активи

Кошти в НБУ

2 840 130 719.99

Готiвковi кошти в касi

3 521 649 598.24

Кошти на коррахунках "Ностро"

11 728 403 707.65

Межбанкiвськi кредити

6 013 289 987.51

Кредити овердрафт юр. особам

497 748 109.76

Iпотечнi кредити юр. особам

45 371 868.58

Кредити юридичним особам

95 011 187 397.52

Фiнансовый лiзинг фiз. особам

191 336 337.62

Карточные кредити фiз. особам

14 037 836 428.06

Iпотечнi кредити фiз. особам

2 330 742 994.18

Кредити фiзичним особам

7 788 531 854.26

Нарахованi доходи

4 217 093 407.23

Цiннi папери

1 284 167 637.36

Основнi засоби банка

1 981 314 700.38

Дебiторська заборгованiсть

306 508 037.62

Резерви пiд кредити

-22 307 034 025.41

Усього Активи:

129 488 278 760.55

Пасиви

Кошти на коррахунках "Лоро"

530 530 255.23

Мiжбанкiвськi депозити

4 982 124 650.41

Кредити Нацiонального Банку

5 948 910 000.00

Кредити мiжнарод. фiнанс.орг.

6 441 760 000.00

Поточнi рахунки юр. осiб

14 067 340 899.74

Кошти бюджету

162 026 347.71

Депозити юридичних осiб

8 781 544 202.95

Поточнi рахунки фiзичних осiб

12 688 326 527.03

Депозити фiзичних осiб

56 667 783 009.22

Розрахунки за цiнними паперами

559 688 060.33

Нарахованi витрати

1 063 210 863.65

Кредиторська заборгованiсть

1 056 517 914.70

Усього Пасиви:

112 949 762 730.97

Капiтал

Статутний капiтал банка

13 545 171 615.00

Резерви банку

1 631 388 385.95

Результат минулих рокiв

143 200 398.17

Результат поточного року

1 218 755 630.46

Усього Капiтал:

16 538 516 029.58

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд
На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі. Виявлення ключових аспекті ...

Бізнес-план АТзт ПГХ Хрещатик
Резюме. Метою представленого бізнес-плану є найкраще представлення АТзт ПГХ “Хрещатик” можливим інвесторам для залучення капіталу в розмірах достатніх для нормального продовження фінансово-господарської діяльності , заснованої на прогресивній виробничо-комерційній ідеї на основі ...