Меню сайта

Оцінка інвестиційної привабливості аграрних підприємств

Формування ринкових засад аграрної економіки, зростання ролі приватного капіталу і недержавних потоків інвестиційних ресурсів посилюють значення оцінок інвестиційної привабливості підприємств. Водночас, менеджмент аграрних підприємств має досконало знати вимоги інвесторів-партнерів, що сприятиме прийняттю взаємних домовленостей.

У зв'язку з тим, що існуючими методиками визначення інвестиційної привабливості, які застосовуються в Україні переважно банками, не враховані особливості аграрної сфери. Методика ІАЕ передбачає здійснення послідовного та деталізованого аналізу оцінок фінансового стану аграрних підприємств; встановлення нормативних значень основних коефіцієнтів фінансового аналізу і рейтингова оцінка інвестиційної привабливості підприємств.

Оцінка інвестиційної привабливості здійснюється на основі аналізу показників Фінансового звіту підприємства за Національними стандартами бухгалтерського обліку (форма №1 «Баланс підприємства», форма №2 «Звіт про фінансові результати», форма №3 «Звіт про рух грошовихкоштів», форма №4 «Звіт про власний капітал», форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності») і спеціалізованих форм бухгалтерської звітності сільськогосподарського підприємства (форма №6 - АПК «Виробництво продукції та продуктивність праці», форма №7 - АПК «Реалізація сільськогосподарської продукції»).

Методика передбачає проведення оцінок у кілька етапів.

На першому етапі інвестор з'ясовує сам або одержує від аграрного підприємства інформацію щодо назви підприємства, його підпорядкованості, форми власності, територіального розташування, адреси, основних видів діяльності тощо. Визначають і порівняльними методами оцінюють розміри підприємства: обсяги валової і товарної продукції, прибутковість, чисельність працюючих, площі земельних ресурсів і напрям спеціалізації, рівень продуктивності праці.

На другому етапі оцінюють динаміку та структуру валюти балансу по укрупнених показниках. При цьому визначають найбільш вагомі статті балансу, що буде надалі підставою для здійснення поглибленого аналізу окремих частин оборотних і необоротних активів підприємства абоджерел формування його капіталу. Оцінюючи зрушення в структурі балансу необхідно виявити, які статті балансу особливо змінились (збільшились або зменшились), оскільки такі відомості надалі слугуватимуть підставою для аналізу причин структурних зрушень та їхнаслідків. Встановлюють модель фінансування його активів (консервативна, агресивна, ідеальна чи компромісна). З цією метою активи підприємства поділяють на необоротні, змінну та постійну частини оборотних активів. Із джерел фінансування капіталу виділяють власні, довгострокові й короткостроково залучені.

На третьому етапі аналізують процес розміщення капіталу підприємства. Ґрунтовно вивчають складові основного й оборотного капіталу та їх співвідношення. Результати аналізу використовують для виявлення доцільності змін у розміщенні капіталу, збільшені обсягу необоротних або оборотних активів, зміни їх співвідношення тощо.

Нині для аграрних підприємств посилюється актуальність питанні ефективного використання їхніх засобів. Адже будь-яке підприємство змушено відволікати частину своїх ресурсів на діяльність або окремі операції у вигляді дебіторської заборгованості, короткострокових і довгострокових фінансових вкладень тощо. Тому слід виявити розмір засобів підприємства, що безпосередньо знаходяться у його обороті і відволікаються з обороту, а також встановити співвідношення між цими активами. При високому обсязі такого відволікання ресурсів необхідний їх детальніший аналіз, особливо стосовно їх ліквідності та прибутковості. Важливість такого виду аналізу зумовлена платіжною кризою та низькою прибутковістю як довгострокових, так і короткострокових вкладень підприємств, а також проблемою формування нормального рівня ліквідності підприємства.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...

Проблематика майнового оподаткування
В умовах формування ринкових форм господарювання та фінансової кризи розвиток податкового законодавства має суттєве значення. Протягом тривалого періоду науковцями та експертами досить активно обговорюється тема оподаткування майна. На сьогодні оподаткування майна в Україні представлене ...