Меню сайта

Фінансово - економічні показники діяльності підприємства

коефіцієнт загальної рентабельності власного капіталу збільшився на 0,05 у звітному році порівняно з минулим роком, але зменшився порівняно із 2009; коефіцієнт рентабельності основних засобів збільшився на 0,06 в порівнянні із 2010 роком, але зменшився порівняно із 2009 на 0,08; коефіцієнт рентабельності оборотного капіталу збільшився на 0,22 в порівнянні із 2010 роком; це в свою чергу призвело до збільшення коефіціента рентабельності продукції на 0,03 в порівнянні з 2010 роком, але в порівнянні із 2009 роком зменшився на 0,05.

підприємство є здатним перетворити свої активи в грошові кошти для погашення своїх поточних зобов’язань в міру настання строків їх виконання. Тобто діяльність підприємства характеризується високим рівнем ліквідності. Коефіцієнт абсолютної ліквідності складає 0,021 і 1,626, відповідно у 2010 і 2011 роках, коефіцієнт миттєвої ліквідності - 0,782 і 6,58, коефіцієнт покриття - 3,615 і 28,998, тобто в усіх випадках підприємство має незначні поточні зобов’язання та має достатність коштів та можливостей їх погасити. Підприємство є платоспроможним.

фінансова стійкість підприємства ТОВ “Агрофірма Маяк” характеризується наступними коефіцієнтами:

Коефіцієнт автономії виконувався у 2010 році і становив 0,867, у 2011 році його значення збільшилося на 0,11 і становить 0,98 (при нормативному значенні даного коефіцієнта >0,5.) Це свідчить про достатність власних коштів підприємства для формування активів капіталу;

Коефіцієнт фінансування виконувався у 2010 році і становив 6,734, у 2011 році - збільшився на 85,37 і становить 92,102 (при нормативному значенні даного коефіцієнта >1). Це свідчить про зменшення залежності підприємства від позикових коштів та достатність власних.

Коефіцієнт заборгованості виконувався у 2010 році і становив 0,112, у 2011 році - зменшився на 0,1 і становив 0,011 (при нормативному значенні даного коефіцієнта <1). Це свідчить, що підприємство залучає для фінансування поточної діяльності позичкові кошти у незначних розмірах.

Коефіцієнт забезпеченості запасів - виконується і становить у 2010 році - (0,798), у 2011 році - (1,214), тобто підприємство має достатньо власного оборотного капіталу для фінансування матеріальних оборотних активів. Нормативне значення даного коефіцієнта має становити >0,8.

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів становить (2,26) у 2010 році, та (27,207) у 2011 році, при нормативному значенні даного коефіцієнта >0,5. Це свідчить про достатність власного оборотного капіталу для фінансування оборотних активів підприємства.

Коефіцієнт маневреності - не виконується, що свідчить про недостатню частку власного капіталу, що вкладається в оборотні активи. Його значення складає: у 2010 році - (0,254), у 2011 році - (0,291), при оптимальному більше за 0,5 (нормативне значення становить >0,5).

Отже, фінансова стійкість підприємства характеризується достатністю власного капіталу, незначною залежністю від внутрішніх джерел фінансування та високим рівнем ліквідності та платоспроможності.

В цілому підприємство характеризується позитивним фінансовим станом, тобто воно є ліквідним, платоспроможним, ефективно використовує свої фінансові ресурси, спостерігається прибуток в ході виробничо - господарської діяльності, має невисоку залежність від позик та кредитів та достатній обсяг власного капіталу.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Аналіз фінансового стану підприємства
З переходом до ринкових відносин у народному господарстві України виникло безліч проблем і невирішених питань. Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення д ...

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...