Меню сайта

Вибір та обгрунтування заходів та можливого обсягу їх запровадження

Аналіз фінансового стану та розробка проекту фінансового плану, які були проведені у другому розділі, виявили резерви підвищення фінансового планування та фінансового стану. Відповідно до виявлених резервів в даному розділі пропонуються заходи, що спрямовані на підвищення ефективності фінансового планування та фінансового стану досліджуваного підприємства.

Аналіз показав, що ТОВ “Агрофірми Маяк” хоча і має нормальний рівень платоспроможності і отримує прибуток, все одно, менеджменту доцільно підвищувати платоспроможність підприємства за рахунок зменшення дебіторської заборгованості.

При аналізі основних фінансово - економічних показників, доцільно підвищувати якість продукції.

Визначимо ряд заходів щодо покращення фінансового стану підприємства.

Захід 1.

Аналітична обробка економічної інформації є досить трудомістким процесом, що насамперед зумовлено її великими обсягами. Крім того, отримані дані повинні бути оперативними. Тому одним з напрямків удосконалення фінансового планування є впровадження програмних розробок та створення комплексних комп’ютерних систем, які забезпечать інтегрованість функцій управління фінансами та орієнтацію на оперативне формування варіантів рішень для керівництва.

Методи розрахунку показників майнового стану, балансової ліквідності, платоспроможності, фінансової стабільності, рентабельності та ділової активності в методиках слід викласти більш детально та спрощено, що дасть змогу розробити спеціалізовану програму для використання компютерної техніки в аналізі фінансового стану та при розробці фінансового плану.

При автоматизації фінансового аналізу та плануванні за допомогою персональних комп’ютерів зменшуються обсяги ручної праці, скорочується час на обробку та отримання необхідної інформації, зростає продуктивність роботи працівників. Це дасть можливість підвищити ефективність всієї системи управління діяльністю підприємства в умовах динамічної зміни ринкових відносин, а також забезпечить прийняття своєчасних науково обґрунтованих рішень керівництва з метою попередження виникнення кризових ситуацій.

Захід 2.

Даний захід спрямований на поповнення оборотних коштів за рахунок факторингу - системи фінансування, за умовами якої підприємство - постачальник продукції переуступає короткострокові вимоги за торговельними операціями комерційному банку.

Суть факторингу зводиться до того, що банк купує у підприємства - постачальника право на стягнення дебіторської заборгованості покупця продукції і переказує постачальникові 70 - 90 % суми коштів за відвантажену продукцію. Після отримання платежу від покупця банк переказує продавцеві залишок коштів (30 - 10 %) за мінусом відсотків за факторинговий кредит та комісійної винагороди. Отже підприємство зможе поліпшити своє фінансове становище, оскільки оплата за продукцію здійснюється банком протягом 2 - 3 днів з моменту укладання факторингової угоди; це призведе до збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, що збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству брати довго і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності, які видаються лише платоспроможним підприємствам, в яких коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі.

Захід 3.

Одним з основних і найбільш радикальних напрямів поліпшення фінансового планування та фінансового стану є збільшення прибутковості виробництва і досягнення беззбиткової роботи за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства та підвищення якості продукції, що дозволить підприємству бути конкурентноспроможним на відповідному товарному ринку.

Читайте більше

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...

Банкiвська система Украiни
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...