Меню сайта

Напрямки покращення фінансового стану ТОВ “Агрофірми Маяк” та резерви його оздоровлення

Резервами покращення фінансового стану підприємства є :

- Поліпшення показників виробничої діяльності (обсяги, якість робіт, послуг);

- Підвищення рентабельності виробництва, а отже, і суми прибутків і обігових коштів;

- Зростання обігових коштів через зважені управлінські рішення та поліпшення їх структури;

- Зменшення невиправданих (понаднормативних) залишків товарно-матеріальних цінностей на складах підприємства;

- Зменшення простроченої дебіторської заборгованості.

Одним із напрямків покращення фінансового стану підприємства є збільшення його прибутку за рахунок:

- Збільшення обсягу реалізації робіт, послуг;

- Зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг;

- Зменшення кредиторської заборгованості підприємства;

- Аналізу використання ресурсів підприємства, собівартості продукції, робіт, послуг.

Одним з ефективних методів відновлення матеріально - технічної бази підприємства є лізинг, що не вимагає повної одноразової оплати орендованого майна і служить одним з видів інвестування. Використання прискореної амортизації за лізинговими операціями дозволяє оперативно оновлювати обладнання і здійснювати технічне переозброєння виробництва.

Залучення кредитів під прибуткові проекти, здатні принести підприємству високий дохід, також є одним із резервів фінансового оздоровлення підприємства.

Цьому ж сприяє диверсифікованість виробництва за основними напрямами господарської діяльності, коли вимушені втрати на одних напрямах покриваються прибутком від інших.

Зменшити дефіцит власного капіталу можна за рахунок прискорення його оборотності шляхом скорочення термінів будівництва, виробничо - комерційного циклу, наднормативних залишків запасів, незавершеного виробництва тощо.

З метою скорочення витрат і підвищення ефективності основного виробництва в окремих випадках доцільно відмовитись від деяких видів діяльності, що обслуговують основне виробництво (будівництво, транспорт і ін.), і перейти до послуг спеціалізованих організацій.

Збільшити обсяг власних фінансових ресурсів можна шляхом:

· зменшення суми постійних витрат на утримання управлінського, персоналу ремонт основних засобів і ін.;

· зниження рівня змінних витрат за рахунок скорочення чисельності виробничого персоналу і зростання продуктивності праці;

· прискорення амортизації машин і обладнання;

· реалізація не використовуваного майна;

· відмова від зовнішніх соціальних та інших програм, зниження інвестиційної активності підприємства.

Якщо підприємство одержує прибуток і при цьому є неплатоспроможним, потрібно проаналізувати використання прибутку. В умовах перебування підприємства в кризовій ситуації скорочення частки участі працівників у прибутку, відрахувань у резервний і страховий фонди слід розглядати як потенційний резерв поповнення власних оборотних коштів підприємства.

У виявленні резервів фінансового поліпшення підприємства може допомогти маркетинговий аналіз із вивчення попиту і пропозиції, ринків збуту і формуванню на цій основі оптимального асортименту і структури виробництва продукції.

Одним з основних і найбільш радикальних напрямів фінансового оздоровлення підприємства є пошук внутрішніх резервів збільшення прибутковості виробництва і досягнення беззбиткової роботи за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, зниження її собівартості, раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, скорочення непродуктивних витрат і втрат.

Основну увагу потрібно приділити питанню ресурсозбереження: впровадженню прогресивних норм, нормативів і ресурсозберігаючих технологій, використанню вторинної сировини, організації діючого обліку і контролю за використанням ресурсів, вивченню і впровадженню передового досвіду у здійсненні режиму економії, матеріального і морального стимулювання працівників за економію ресурсів і скорочення непродуктивних втрат і витрат.

ВИСНОВКИ

1. На підприємствах, що не належать до інституціональних інвесторів, операційна діяльність є пріоритетним напрямом, однак на певних етапах розвитку підприємства необхідним і більш доцільним є здійснення фінансових інвестицій, саме тому важливим завданням роботи фінансових служб на підприємстві є визначення найефективніших напрямів вкладення залученого капіталу. В активі балансу відображається інформація про здійснені підприємством фінансові інвестиції.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
В своїй дипломінй роботі ми звернулися до теми “Кредитування підприємств та забезпечення кредитів “ через її велику актуальність в умовах становлення ринкових відносин в Україні. Основною проблемою підприємництва для нашого економічного середовища є відсутність оборотних коштів при ...

Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств
Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед підприємством. Належна фінансова безпека, може гарантувати стабільне та максимально ефективне функціонування підприємства та забезпечити розв ...