Меню сайта

Напрямки покращення фінансового стану ТОВ “Агрофірми Маяк” та резерви його оздоровлення

2. Інвестиції - це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект.

. Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

. Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничо - господарської діяльності підприємства. Стійка діяльність підприємства залежить як від обґрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від ефективного використання всіх існуючих в його розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносять податкову, кредитну, цінову політики держави та ринкову кон'юнктуру.

. Аналіз фінансового стану підприємства використовує весь комплекс доступної інформації, носить оперативний характер і цілком підпорядкований волі керівництва підприємством. Тільки такий аналіз дає можливість реально оцінити стан справ на підприємстві, досліджувати структуру собівартості не тільки усієї випущеної і реалізованої продукції, але й собівартості окремих її видів, склад комерційних і управлінських витрат, дозволяє з особливою точністю вивчити характер відповідальності посадових осіб за дотриманням розділів бізнес - плану.

. Завданням цієї курсової роботи є не лише суто теоретичний опис, але й практичне застосування методів аналізу фінансового стану підприємства у виробничій практиці підприємств України, що дозволяє виділити переваги та недоліки в роботі підприємства, оцінити ефективність використання ним свого майна, здійснити пошук резервів щодо покращення роботи підприємства та пропозиції щодо зростання віддачі капіталу всіх його використання.

. В ході даної курсової роботи, ми дослідили теоретичні аспекти та економічну суть фінансового стану підприємства, на прикладі - ВАТ “Агрофірма “МАЯК”. Розглянули поняття платоспроможності та ліквідності підприємства, а також провели оцінку та аналіз його майна. Так вартість майна в 2011 році на підприємстві становить 70642,3 тис. грн., що в порівнянні з 2010 роком зросла на 8868,2 тис. грн.

. В структурі майна підприємства переважає частка необоротних активів, вартість яких в 2011 році становить 49089,4 тис. грн., що в свою чергу більше від частки оборотних активів підприємства, вартість яких складає у звітному періоді 21449,5 тис. грн. Наявність оборотних активів забезпечується за рахунок фінансування їх коштами внутрішніх джерел. Підприємство має достатньо власних коштів для фінансування матеріальних запасів (коефіцієнт забезпечення запасів - виконується і становить у 2011 році - 1,214).

. Головним джерелом формування капіталу для ТОВ „Агрофірма„Маяк” виступають внутрішні джерела фінансування. Підприємство має достатні власні кошти для забезпечення своєї виробничо - господарської діяльності, їх частка в 2011 році становить 69214,5 тис. грн., що в порівнянні з 2010 роком збільшилася на 15673,5 тис. грн.

. Головною причиною високого розміру власного капіталу протягом аналізованого періоду є відсутність збитків підприємства, його чистий прибуток у 2011 році становив 15953 тис. грн. Це свідчить про дотримання основних правил господарювання, в результаті чого підприємство не лише здійснює самофінансування, але й виконує умови самоокупності виробництва.

. Слід відмітити зменшення позикового капіталу, в 2011 році на 7199,3 тис. грн. порівняно з 2010 роком, і на 2035,5 тис. грн. порівняно з 2009 роком.

. Щодо руху грошових коштів: підприємство менше їх витрачає (48,2 тис. грн.), чим отримує в ході здійснення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності (1079,5 тис. грн.). Спостерігається збільшення грошових коштів на підприємство від операційної діяльності в 2011 році на 5718,9 тис. грн., порівняно з 2010 роком і на 7493,3 тис. грн. порівняно з 2009 роком, а також зростання вкладів підприємства в інвестиційну діяльність на 198,1 тис. грн., в порівнянні з 2010 роком, та зменшення на фінансову діяльність на 4885,7 тис. грн. в порівнянні з 2010 роком.

. Баланс ТОВ “Агрофірми Маяк” відповідає ознакам „доброго балансу”, підприємство характеризується зростом власного капіталу, кредиторська заборгованість рівна нулю, що приблизно відповідає дебіторській, не має „хворих статей”, не значний знос основних активів підприємства і не різкі зміни в структурі балансу, що пов’язане зі збільшенням частки необоротних активів і зменшення частки оборотних активів в загальній вартості майна підприємства, збільшенням власного капіталу і зменшення поточних зобов’язань в пасиві балансу.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...