Меню сайта

Види прямого оподаткування і його роль у системі податкового та фінансового регулювання

Податок на прибуток почав застосовуватися з розвитком акціонерної форми капіталу. У ряді країн податок із корпорацій був введений напередодні першої світової війни, проте широкий розвиток він одержав після другої світової війни.

Встановлення податку на прибуток - одного з різновидів прибуткового податку - потребує певного розвитку ринкових відносин. Тільки в умовах реального ринку може формуватись реальна ринкова ціна, а відтак і реальний прибуток. При цьому прибуток є імовірною величиною - з такою ж вірогідністю, як і отримання прибутку, можуть мати місце і збитки. Ринкові відносини не гарантують отримання прибутку, як це було в умовах планового ціноутворення. В перехідний до ринку період, який переживає Україна, при так званому вільному ціноутворенні (вільному тільки з боку виробника) прибуток виступає фактично фіскальною монополією виробника щодо споживача, що пояснюється монополізацією ринку. Вважати такий прибуток фінансовим результатом діяльності підприємства просто безглуздо. Якщо ж прибуток є фіскальною монополією, то таким по суті буде і податок на прибуток.

Прибутковий податок з юридичних осіб може встановлюватись і відносно валового доходу. Однак це означає більш високий рівень узагальненого оподаткування. Тому цілком логічним було б звільнення від оподаткування доходів робітників і службовців підприємств. Коли ж при оподаткуванні валового доходу зберігається індивідуальне прибуткове оподаткування, як це мало місце в Україні, то виникає цілий комплекс проблем.

При визначених надзвичайних обставинах - війнах і підготовці до них, економічних кризах - податок на прибуток доповнюється податком на надприбуток. Об'єктом обкладання виступає частина прибутку, що перевищує середній розмір за ряд років до введення податку. В роки другої світової війни такий податок стягався в США. Англії, Німеччині, Японії. Ставки податку доходили до 95-100%. Податок мав частково поворотний характер. У перші повоєнні роки сума податків із корпорацій у США й Англії була скорочена внаслідок заліку повернених сум по податку на надприбуток [17 c. 69-71].

Проте найважливішим у системі особистого прямого оподаткування поряд із податком на прибуток є особистий прибутковий податок.

Особистим прибутковим податком оподатковуються доходи фізичних осіб. Для його введення необхідна чітка диференціація доходів. Тільки за умови утворення доходів, що відповідають різноманітним суспільним класам, у держави з'являється об'єктивна можливість введення особистого податку на доходи.

Особистий прибутковий податок відомий у двох формах: шедулярна і глобальна. При шедулярній формі доходи осіб оподатковуються роздільно, по джерелу їхнього одержання; при глобальній - обкладаються загальні, сукупні доходи осіб, незалежно від джерел.

Вперше прибутковий податок у тому виді, у якому він діє дотепер, сформувався в Англії в 1842 р. у шедулярній формі і носив на собі відбиток реального обкладання. Глобальна система була введена в Пруссії в 1891 р.

Шедулярний прибутковий податок - це податок, що стягується з доходу платника податків окремо по кожному джерелу його одержання, тобто по шедулам. Класичний приклад шедулярного прибуткового податку - система обкладання, що застосовувалася у Великобританії з 1842 по 1973 р., де діяли п'ять шедул, що позначаються початковими буквами англійського алфавіту: А, В, С, D і Е. По кожній шедулі оподатковувався дохід фізичної особи від визначеної групи джерел. У випадку, коли аналізований дохід не можна було віднести ні до однієї з груп, податок не стягався. Так, по шедулі А оподатковувалися доходи від нерухомості. В доходи від лісів, використовуваних у комерційних цілях, С - доходи від державних цінних паперів, D торговий і промисловий прибуток, прибутки осіб вільних професій, Е - заробітна плата, платня, пенсії. У квітні 1973 р. Великобританія перейшла до глобальної системи обкладання. Проте шедули, на основі яких даються податкові знижки і пільги, були не тільки збережені, але і доповнені в 1976 р. новою шедулою Р, по якій оподатковуються прибутки, отримані у виді дивідендів [20 c. 80-82].

Глобальний прибутковий податок - це податок, що стягається із сукупного доходу платника податків незалежно від джерела. Система побудови глобального прибуткового податку простіше, чим шедулярного прибуткового податку, і дозволяє податковим органам точніше визначити суму оподатковуваного прибутку суб'єкта.

Сьогодні в країнах з ринковою економікою, особистий прибутковий податок функціонує в глобальній формі, за винятком Великобританії та Ірландії, де традиційно, із часів його введення, використовуються елементи шедулярної форми обкладання.

Проте в Україні не застосовується вищенаведена термінологія, а функціонування системи прибуткового оподаткування громадян залежить від того, які підходи призначені в основу її побудови.

Прибутковий податок має свої переваги й недоліки. Головною його позитивною стороною є те, що він ставить рівень оподаткування у пряму залежність від джерела сплати податків-доходу. Інші форми і види податків можуть тільки більш-менш наближатись до прямої залежності. Разом з тим велике значення для реалізації принципу справедливості має підхід до встановлення шкали ставок - пропорційних, прогресивних чи регресивних. При прогресивних велику роль відіграє рівень прогресії-помірний чи високий. Справедливість прямого прибуткового оподаткування не є заданою і автоматично діючою, вона реалізується через шкалу ставок.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання
В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна еко ...