Меню сайта

Вплив оподаткування на показники та напрямки банківської діяльності

Становлення та розвиток банківської справи відбувається в нових умовах, за яких банки стають вагомою ланкою ринкової системи, відчуваючи постійний вплив цієї системи, що, вимагає передбачення змін в зовнішньому середовищі та адаптації до них. Відновлення економічного зростання в Україні залежить від ефективності банківської системи.

Діяльність банку можлива на основі організації діяльності і ефективного використання ресурсів. Для досягнення цієї мети варто створити дієву і якісну систему управління, яка повинна включати як організаційну, так і фінансову складову.

У цьому зв'язку необхідно вивчити досвід управління банком в розвинених країнах і роботи визнаних економістів, таких як Дж. Сінкі, Дж. Маршалл та ін. Тим не менш, копіювання механізмів фінансового управління банком, що дає позитивні результати в країнах з нормальною правовою базою, де є стабільна банківська система і розвинені фінансові ринки не представляється можливим.

Відповідно, це вимагає вивчення наукових публікацій, з урахуванням місцевої банківської системи.

Серед представників української економічної думки, що вивчали проблеми банківської справи, слід назвати А.М. Мороза, М.І. Савлука [4], І.В. Сала [33], А.М. Герасимовича [2] та інших.

Проблеми фінансового управління банками відображенні у вітчизняній літературі, особливо в дослідженнях О.В. Васюренка [15], В.І. Грушка [26], О.Д. Заруби [38], С.М. Козьменка [48], І.В. Сала [33] та інших.

Звичайно викликали науковий інтерес і дослідження російських вчених з питань управління банківським бізнесом. Відзначаючи схожість економічних процесів в Україні та Росії слід зазначити, що умови для розвитку та регулювання діяльності банків, що працюють в них зовсім різні. Ці відмінності в основному в характеристиках податкового регулювання, встановлення правил та процедур бухгалтерського обліку, впровадження Національним банком України та іншими.

Наукові розробки щодо підвищення ефективності банківської діяльності, хоча і досить значні, але деякі аспекти цієї проблеми залишаються недостатньо розвиненими. Зокрема, визначення ефективності та впливу на діяльність банків зовнішніх і внутрішніх факторів.

Розвиток банківської діяльності здійснюється під впливом кількох чинників. По-перше, ми розглянемо більш глибоко поняття фактор для виявлення ролі факторів у банківській діяльності та їх типи.

Найбільш загальне визначення фактора як причини [8]. Тим не менш, фактор може розглядатися не тільки явище, але і як істотний фактор, стан процесу [45]. У даному дослідженні термін "фактор" пропонується розуміти суттєву обставину або умову процесу чи явища, яка впливає на нього у певному напрямку.

Для роботи всіх підприємств, включаючи банки, важливе навколишнє середовище представлене ​​цілим рядом чинників. В умовах високої невизначеності і ризикованості необхідно постійно вивчати фактори навколишнього середовища банку, оскільки такі дослідження дають інформацію про можливі напрямки розвитку фінансових ринків перевірити ефективність нашої стратегії, щоб сформувати основні завдання в майбутньому, адаптацію існуючих планів. У своїй діяльності банк та інші організації активно взаємодіють з навколишнім середовищем, змінюючи внутрішні компоненти діяльності. Під час цієї взаємодії необхідно забезпечити баланс між процесами розподілу ресурсів на міжнародному ринку, використовувати їх для створення продукту або послуги, розподіл ресурсів або продажу нових продуктів і послуг для зовнішніх клієнтів. Характерною рисою зовнішнього середовища банку є те, що постачальник ресурсів, необхідних для його діяльності є основним споживачем його продукції і послуг.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Особливості функціонування ринку FOREX
У кожної людини рано чи пізно виникають запитання, що робити з особистими грошовими накопиченнями, як їх примножити та зберегти. Для людей, які прагнуть отримати фінансову свободу, є багато шляхів, один з них - це торгівля на різниці курсів світових валют на ринку FOREX. ринок форе ...

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...