Меню сайта

Поняття та особливості прибуткового оподаткування

На початку західної цивілізації суспільний лібералізм відзначався конкурентною економікою, заснованою на принципах приватної власності. Остання формувала безжалісну суспільну мораль. У цих умовах тільки податок, що давав державі можливість коректувати розподіл прибутків, виходячи з критерію справедливості, міг завоювати широку соціальну підтримку. Під впливом такої суспільної мотивації з'явився податок на доход, тобто законодавче введення прибуткового оподаткування був здійснений під сильним впливом соціалістичного руху. Щоб запобігти небажані соціально-політичні наслідки, буржуазія підтримала його.

На зорі існування прибуткового оподаткування його називали втіленням “законної правди і справедливості”, вважали найбільш вдосконаленою формою оподаткування.

В умовах ринкової економіки прибуткове оподаткування має, насамперед, політичні переваги. Цей податок - продукт цілої епохи економічного та політичного розвитку суспільства. Фіскальний інститут властивий високій культурі державності з витонченим механізмом функціонування, що потребує від платників осмисленого відношення до своїх прав і обов'язків. Осмислення того, що накопичення і заощадження приватної власності можливо тільки в суспільстві, робить економічно і морально виправдану передачу частини накопичень назад тому суспільству, якому платник зобов'язаний усім, чим володіє. Ці, на перший погляд, тривіальні істини ніколи не втрачають своєї актуальності.

Як уже відзначалося, податок взагалі - це податок, що призначається для рішення як фіскальних, так і економічних задач. Любий податок обмежує витрати фінансових ресурсів приватним сектором економіки і переміщає фінансовий потенціал у розпорядження держави. У теорії економічної рівноваги прибуткові податки поряд з іншими розцінюються по їхньому впливу на віддалену перспективу збалансованого економічного росту. Проте податкові коригування господарської діяльності безпосередньо впливають на фінансову практику і поточні потреби бюджету.

В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов'язаним з ефективністю виробництва і загального економічного розвитку країни, є правильна побудова й організація податкових відносин господарюючих суб’єктів і громадян з державою. Їх не варто розглядати тільки у фіскальному аспекті, тобто як державні доходи, що забезпечують інтереси бюджету. Податки, особливо сьогодні, повинні стати істотним важелем державного регулювання, за допомогою якого можна достатньо ефективно впливати на процеси економічного росту і соціального розвитку.

Серед різноманітного роду прямих податків (прибуткового, майнового, земельного, на спадщину і дарування, на грошовий капітал, промислового) по своєму фіскальному значенню переважають прибуткові податки, тобто податки, що охоплюють оподаткування доходу (прибутку) підприємств і організацій і оподаткування особистих доходів громадян. В залежності від виду податку прибуткове оподаткування класифікується на два види: оподаткування фізичних осіб; оподаткування юридичних осіб [15, c. 9].

У структурі податкових систем більшості розвинутих країн світу важливе місце належить особистому прибутковому податку. Надходження від корпоративного прибуткового податку складають незначну частку в дохідній частині бюджетів більшості розвинутих країн, проте, цей вид податків грає важливу регулюючу роль в ринковій економіці.

Структурні зміни, що відбулися і відбуваються в податкових системах більшості цивілізованих країн, стосуються в основному перерозподілу ролі таких прямих податків як прибутковий податок із громадян і податок на прибуток підприємств (корпорацій). Причому їхня роль в ринковій економіці залежить, головним чином, від рівня економічного розвитку країни.

На Заході податок на прибуток корпорацій (акціонерних товариств) має високий рівень розвитку. З розвитком акціонерної форми власності прибуток став важливим об'єктом оподаткування, а тому зажадав особливих форм обкладання. При цьому в даний час враховується його подальший розподіл на дивіденди і прибуток, що спрямовується на розвиток корпорації або в резервні фонди. При приватній формі власності як до власника, так і до найманих робітників застосовується індивідуальний прибутковий податок (відповідно об'єктом оподаткування виступає дохід власника або заробітна плата робітників і службовців).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Формування Державного бюджету України
Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна частина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюджетах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави. Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвито ...

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка
В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового цін ...