Меню сайта

Поняття та особливості прибуткового оподаткування

З урахуванням цього розрізняють два методи оподаткування прибутку що розподіляється : 1) Роздільне оподаткування прибутку що розподіляється на рівні компанії корпоративним податком і доходів акціонерів (пайовиків) у виді дивідендів особистим прибутковим податком (фактично - подвійне оподаткування розподіленого прибутку). 2) Метод зниження - ґрунтується на тому, що із суми обчисленого прибуткового податку цілком або частково відраховується корпоративний податок, сплачений на розподілений прибуток. При цьому можна виділити:

1 систему зниження оподаткування на рівні компанії, при котрій розподілений прибуток оподатковується по більш низькій ставці корпоративного податку або ж частково звільняється від обкладання;

2 систему зниження оподаткування на рівні акціонерів, при якій або акціонери частково звільняються від сплати прибуткового податку на одержувані ними дивіденди незалежно від того, чи утриманий корпоративний податок із прибутку що розподіляється, або податок, сплачений компанією з прибутку що розподіляється, частково зараховується при оподатковуванні акціонерів, тобто діє так званий податковий кредит;

3 систему повного звільнення прибутку що розподіляється від корпоративного податку на рівні фірми або акціонерів.

Реформи, проведені в країнах із розвинутою ринковою економікою в сфері прямого оподаткування, значною мірою зводяться до пошуку компромісу між цими методами.

Головною перевагою прибуткового оподаткування в ринковій економіці є пряма залежність розміру податків від розміру отриманого доходу (прибутку). Ніякі інші податки не мають такої залежності від кінцевих результатів діяльності господарюючих суб'єктів і громадян, як прибуткові податки.

Це необхідно мати на увазі при визначенні ставок прибуткових податків. Так, розмір ставки податку на прибуток необхідно встановлювати на такому рівні, при якому прибуткове оподаткування не заподіювало би перешкод виробництву і не гальмувало його розвиток. У противному випадку податок на прибуток буде втрачати роль регулюючого інструмента в ринковій економіці.

З огляду на функції прибутків підприємств і необхідність використання прибуткового оподаткування як інструмента регулювання розвитку виробництва, очевидно, що фіскальної функції податку на прибуток юридичних осіб варто надавати другорядне значення. Цю функцію в більшій мірі повинні виконувати інші податки, зокрема особистий прибутковий податок із громадян. Такий же підхід повинний обумовлювати і відповідну структуру доходів бюджету, при якій питома вага особистого прибуткового податку повинна бути більша, чим податку на прибуток. Саме така структура в доходах бюджету й утворилася в країнах із розвинутою ринковою економікою [35, c.26].

Використання податку на прибуток як регулятора економічних процесів здійснюється шляхом дотримання або порушення критерію його нейтральності щодо прийняття конкретних фінансово-господарських рішень як на мікро- , так і на макрорівні. За допомогою податку на прибуток, в умовах ринкової економіки, можна регулювати: вибір тієї або іншої правової форми організації бізнесу; напрямки розподілу прибутку (заощадження або споживання); вибір методів фінансування інвестицій (самофінансування, притягнуті і позикові засоби); розподіл трудових і матеріальних ресурсів між окремими сферами господарської діяльності; розподіл і перерозподіл ВВП; темпи економічного росту на макрорівні.

Різноманітні податкові ставки на нерозподілений прибуток, розподілений прибуток і прибуток у виді відсотків можуть впливати на прийняття рішень про вибір джерела фінансування господарської діяльності підприємств і тим самим порушувати критерій нейтральності корпоративного податку щодо визначення шляхів фінансування. Якщо політика держави спрямована на стимулювання самофінансування розвитку підприємства, то діє рівень оподаткування нерозподіленого прибутку нижче, чим розподіленого. У випадку надання пріоритетів фінансування на основі пайової участі граничний рівень оподаткування розподіленого прибутку не повинний перевищувати граничного рівня оподаткування нерозподіленого прибутку і прибутку у виді позичкового відсотка. Інший аспект прояву регулюючої функції корпоративного податку в ринковій економіці розглядається у взаємозв'язку з існуючою між промислово-розвинутими країнами податковою конкуренцією, що містить у собі “боротьбу” між окремими країнами за мобільні фактори виробництва і частку прибутку від їхнього використання.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...

Оподаткування доходів громадян
В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулюв ...