Меню сайта

Місце прямих податків в податковій та бюджетній структурі України, їх вплив на економіку країни

Пряме оподаткування в Україні базується на трьох основних видах податків: податок на прибуток підприємств, прибутковий податок із громадян і плата за землю. Причому частка першого в доходах бюджету втроє перевищує частку другого, тоді як у розвинутих країнах переважає прибутковий податок із громадян. Істотною причиною такого положення є низький рівень життя переважної частини населення, зокрема рівень заробітної плати.

Суб'єктивною причиною визначеного зниження частки прибуткового податку є його стягнення в основному в джерела виплати заробітної плати, а не з декларації, внаслідок чого інші доходи громадян приховуються від оподаткування. Орієнтація на зміну співвідношення між цими видами прямих податків при зберіганні таких умов була б передчасною і невиправданою. Тільки ріст особистих доходів стане надійною основою для зміни частки прибуткового податку з громадян в обсязі прямого оподаткування.

Важливою причиною високої частки податку на прибуток підприємств (зокрема причиною багаторазового перевищення частки цього податку над долею особистого прибуткового податку) є особливість податкової політики в Україні, що виявляється у встановленні надмірного податкового тягаря на підприємства. Цей прес надмірний внаслідок особливостей врахування фінансових результатів в Україні, тобто врахування не фактичних витрат, а витрат, регламентованих відповідними нормами. По підрахунках спеціалістів, 30%-ве оподаткування прибутку, розраховане відповідно за чинною в Україні методикою, рівняється 48-54%-вому оподатковуванню відповідно до моделі, запропонованої основами Світового податкового кодексу [23].

Таким чином, основними причинами більш високої питомої ваги податку на прибуток підприємств у порівнянні з особистим прибутковим податком в Україні є даний рівень життя переважної частини населення і надмірний податковий прес на підприємства.

Закономірне, а не штучне підвищення ролі прямих податків може бути забезпечено тільки внаслідок загальної зміни економічної ситуації в країні: економічного росту, збільшення особистих прибутків і прибутків підприємств.

Тому найближчим часом основу податкової системи будуть складати непрямі податки і тільки в стратегічному напрямку реформування податкової системи України можливо в її основу будуть призначені прямі податки.

З метою оцінки прямих податків в податковій структурі України порівняємо її з аналогічними системами держав світу. Для прикладу візьмемо країни, що характеризуються різними формами побудови фінансових відносин у суспільстві: США (незначна бюджетна централізація ВНП за допомогою податків), Німеччину і Великобританію (помірний рівень його централізації) та Швецію (досить високий її рівень). Зосередимо увагу на основних податках : податок на прибуток, індивідуальному прибутковому податку, податку на майно, універсальному акцизі (ПДВ) і специфічних акцизах. Структура податкової системи вказаних країн у 2005р. характеризується даними табл 2.2

Таблиця 2.2

Податкова структура у провідних країнах світу, %

Види податків

Країни

США

Німеччина

Великобританія

Швеція

Україна

Прямі податки в т.ч. податок на прибуток індивідуальний прибутковий податок податок на майно Непрямі податки в т.ч. ПДВ Специфічні акцизи 3. Питома вага податків у ВНП.

57,0 8,8 36,3 11,1 17,9 7,9 7,7 27,9

32,8 2,8 27,3 2,7 27,8 17,3 9,4 39,2

47,4 9,3 27,4 10,5 34,7 19,0 14,1 35,3

44,3 6,3 35,2 2,8 24,3 15,1 8,6 49,7

40,7 27,7 12,7 0,3 30,5 25,9 2,3 32,3

Як свідчать наведені дані, щодо структури за групами податків (прямі, непрямі, відрахування на соцстрах) Україна є близькою до середнього рівня. Так, у 2005р. прямі податки в Україні становили 40,7%, у Німеччині - 32,8% і у США - 57%. При цьому непрямі податки в Україні сягали 30,5%, у США - 17,9% і у Великобританії - 34,7%. У нас, як і у більшості розвинутих країн світу, спостерігається перевищення прямих податків над непрямими, хоча після 2005р. (див. табл. 2.1) в Україні мало місце зниження ролі прямого оподаткування. Однак нестабільність податкової структури, як і податкової системи, є характерною ознакою податкової політики у нашій державі.

Наведені в таблиці 2.2 дані свідчать, що основні відмінності податкової структури України від систем оподаткування розвинутих країн стосуються окремих видів податків. Насамперед, це має відношення до системи прибуткового оподаткування. Так, у 2005 р. податок на прибуток підприємств в Україні становив 27,7 %, тоді як у Німеччині-тільки 2,8 %, а у Великобританії-9,3 %, що є близьким до максимального значення відповідного показника для розвинутих країн. Водночас прибутковий податок з громадян в Україні дорівнював усього 9,1 % (проти 36,3 % у США і 35.2 % у Швеції) [29]. Найнижчий його рівень серед країн, які розглядаються, спричиняє діаметрально протилежне співвідношення між прибутковим оподаткуванням юридичних і фізичних осіб. І хоча в останні роки в нашій державі зростала питома вага прибуткового податку з громадян, дещо зменшувалася роль податку на прибуток підприємств, все ж Україні знадобиться досить багато часу для досягнення оптимального співвідношення складових у системі прибуткового оподаткування.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Склад і формування бухгалтерської звітності
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...

Побудова моделі вибору фінансової стратегії підприємства
В умовах перехідної економіки діяльність підприємств вимагає адаптації до специфічних умов зовнішнього середовища, забезпечення стабільності фінансового стану, загальної ринкової стійкості. В даний час економічна ситуація в Україні ускладнюється платіжною кризою, зниженням прибутковості ...