Меню сайта

Місце прямих податків в податковій та бюджетній структурі України, їх вплив на економіку країни

Пряме оподаткування в Україні базується на трьох основних видах податків: податок на прибуток підприємств, прибутковий податок із громадян і плата за землю. Причому частка першого в доходах бюджету втроє перевищує частку другого, тоді як у розвинутих країнах переважає прибутковий податок із громадян. Істотною причиною такого положення є низький рівень життя переважної частини населення, зокрема рівень заробітної плати.

Суб'єктивною причиною визначеного зниження частки прибуткового податку є його стягнення в основному в джерела виплати заробітної плати, а не з декларації, внаслідок чого інші доходи громадян приховуються від оподаткування. Орієнтація на зміну співвідношення між цими видами прямих податків при зберіганні таких умов була б передчасною і невиправданою. Тільки ріст особистих доходів стане надійною основою для зміни частки прибуткового податку з громадян в обсязі прямого оподаткування.

Важливою причиною високої частки податку на прибуток підприємств (зокрема причиною багаторазового перевищення частки цього податку над долею особистого прибуткового податку) є особливість податкової політики в Україні, що виявляється у встановленні надмірного податкового тягаря на підприємства. Цей прес надмірний внаслідок особливостей врахування фінансових результатів в Україні, тобто врахування не фактичних витрат, а витрат, регламентованих відповідними нормами. По підрахунках спеціалістів, 30%-ве оподаткування прибутку, розраховане відповідно за чинною в Україні методикою, рівняється 48-54%-вому оподатковуванню відповідно до моделі, запропонованої основами Світового податкового кодексу [23].

Таким чином, основними причинами більш високої питомої ваги податку на прибуток підприємств у порівнянні з особистим прибутковим податком в Україні є даний рівень життя переважної частини населення і надмірний податковий прес на підприємства.

Закономірне, а не штучне підвищення ролі прямих податків може бути забезпечено тільки внаслідок загальної зміни економічної ситуації в країні: економічного росту, збільшення особистих прибутків і прибутків підприємств.

Тому найближчим часом основу податкової системи будуть складати непрямі податки і тільки в стратегічному напрямку реформування податкової системи України можливо в її основу будуть призначені прямі податки.

З метою оцінки прямих податків в податковій структурі України порівняємо її з аналогічними системами держав світу. Для прикладу візьмемо країни, що характеризуються різними формами побудови фінансових відносин у суспільстві: США (незначна бюджетна централізація ВНП за допомогою податків), Німеччину і Великобританію (помірний рівень його централізації) та Швецію (досить високий її рівень). Зосередимо увагу на основних податках : податок на прибуток, індивідуальному прибутковому податку, податку на майно, універсальному акцизі (ПДВ) і специфічних акцизах. Структура податкової системи вказаних країн у 2005р. характеризується даними табл 2.2

Таблиця 2.2

Податкова структура у провідних країнах світу, %

Види податків

Країни

США

Німеччина

Великобританія

Швеція

Україна

Прямі податки в т.ч. податок на прибуток індивідуальний прибутковий податок податок на майно Непрямі податки в т.ч. ПДВ Специфічні акцизи 3. Питома вага податків у ВНП.

57,0 8,8 36,3 11,1 17,9 7,9 7,7 27,9

32,8 2,8 27,3 2,7 27,8 17,3 9,4 39,2

47,4 9,3 27,4 10,5 34,7 19,0 14,1 35,3

44,3 6,3 35,2 2,8 24,3 15,1 8,6 49,7

40,7 27,7 12,7 0,3 30,5 25,9 2,3 32,3

Як свідчать наведені дані, щодо структури за групами податків (прямі, непрямі, відрахування на соцстрах) Україна є близькою до середнього рівня. Так, у 2005р. прямі податки в Україні становили 40,7%, у Німеччині - 32,8% і у США - 57%. При цьому непрямі податки в Україні сягали 30,5%, у США - 17,9% і у Великобританії - 34,7%. У нас, як і у більшості розвинутих країн світу, спостерігається перевищення прямих податків над непрямими, хоча після 2005р. (див. табл. 2.1) в Україні мало місце зниження ролі прямого оподаткування. Однак нестабільність податкової структури, як і податкової системи, є характерною ознакою податкової політики у нашій державі.

Наведені в таблиці 2.2 дані свідчать, що основні відмінності податкової структури України від систем оподаткування розвинутих країн стосуються окремих видів податків. Насамперед, це має відношення до системи прибуткового оподаткування. Так, у 2005 р. податок на прибуток підприємств в Україні становив 27,7 %, тоді як у Німеччині-тільки 2,8 %, а у Великобританії-9,3 %, що є близьким до максимального значення відповідного показника для розвинутих країн. Водночас прибутковий податок з громадян в Україні дорівнював усього 9,1 % (проти 36,3 % у США і 35.2 % у Швеції) [29]. Найнижчий його рівень серед країн, які розглядаються, спричиняє діаметрально протилежне співвідношення між прибутковим оподаткуванням юридичних і фізичних осіб. І хоча в останні роки в нашій державі зростала питома вага прибуткового податку з громадян, дещо зменшувалася роль податку на прибуток підприємств, все ж Україні знадобиться досить багато часу для досягнення оптимального співвідношення складових у системі прибуткового оподаткування.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства
При проведенні аналізу фінансової стійкості підприємств в економічній літературі використовують різні методи і підходи. Оскільки не існує єдності у визначенні категорії фінансової стійкості, то відсутній і єдиний підхід до визначення показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Для хар ...

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...