Меню сайта

Порівняльний аналіз системи прямого оподаткування України та зарубіжних країн

Еволюція структури податкових систем розвинених країн і сучасна практика оподаткування свідчать про закономірну залежність співвідношення прямих і непрямих податків від наступних причин: життєвого рівня переважної частини населення; досконалості механізму стягнення податків, його спроможності звести до мінімуму ухилення від оподаткування; рівня податкової культури; загальної орієнтації західних суспільств на соціальний компроміс, рішення найбільш гострих соціальних проблем; традиції оподаткування.

Перевага на початку ХХ ст. непрямих податків зумовлене низьким рівнем доходів більшості населення, що об'єктивно обмежувало масштаби прямих податкових надходжень, а також відносною простотою збору непрямих податків, оскільки форма прямого оподаткування вимагає складного механізму врахування платників, об'єкту обкладання, механізму стягання податків. Прогрес в організації оподаткування, зв'язаний в першу чергу з комп'ютеризацією, вступом автоматизованої системи обробки фіскальної інформації підвищив ефективність прямого оподаткування і створив сприятливі умови для його розвитку.

Найбільш наочно розглянуті закономірності виявляються в країнах, що розвиваються, для яких характерно домінування непрямих податків з високою питомою вагою мита і акцизів (табл. 3.2.) [16].

Таблиця 3.2

Структура державних доходів країн, згрупованих по рівню економічного розвитку

Група країн

Кількість країн включених в групу

Питома вага (%) в загальній сумі податкових надходжень

Прямі податки

Непрямі податки

Всього

В т.ч. податки на зовнішньоекономічну діяльність

Індустріальні Аграрно-індустріальні З середнім доходом Найменш розвинені

20 15 55 14

58,3 38,3 27,8 18,6

29,7 45,1 52,0 63,3

3,7 14,5 28,9 41,6

Очевидний зв'язок між співвідношенням прямих і непрямих податків і рівнем податкової культури. Так як саме податкова культура, яка впливає на ефективність стягнення податків, масштаби ухилення від сплати, разом з іншими причинами створюють умови для підвищення ролі прямих податків. Пояснюється це тим, що надходження від основних видів прямих податків - податків на прибуток і особистого прибуткового податку - залежать від правильності декларування доходів, а остання - як від рівня оподаткування (помірні податки роблять економічні недоцільним ухилення від них, оскільки деякі засоби ухилення вимагають більших витрат на їхнє здійснення), так і від податкової культури. Якщо в західних країнах декларування стало невід'ємною частиною громадянського менталітету, а суспільна мораль орієнтована па публічне засудження тих, хто приховує доходи, то в розвинутих країнах, культура відносин ділового миру і громадян з державою ще не прийняла належного рівня.

Зміна співвідношення між прямими і непрямими податками в користь перших стала також слідством зростання орієнтації західних суспільств на соціальний компроміс, що зумовила підпорядкування податкових систем принципу соціальної справедливості. Реалізація цього принципу вимагає встановлення оптимальної структури податкової системи, тобто оптимального співвідношення між прямими і непрямими податками. Відомо, що прямі податки ставлять рівень оподаткування в пряму залежність від рівня доходів, вважаються більш справедливими, ніж непрямі, бо останні не тільки не залежать від розміру доходів, а і мають регресивний характер. Розвиток прямого оподаткування з високими прогресивними ставками, притаманними податковим системам західних країн, в 50-70-х р.р. дало можливість перенести основний тягар податків на найбільш забезпечені верстви населення і використати фінансові ресурси, що акумулювалися державою для реалізації соціальних програм, державних замовлень, капіталовкладення [19, c.5-8].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...

Дефіцит бюджету та його вплив на економічний розвиток
Стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту гро ...