Меню сайта

Економічна суть і функціонування державного бюджету

Сутність бюджету реалізується через його функції. Більшість вчених схиляються до думки, що бюджет виконує дві функції: розподільчу і контрольну. В економічній літературі називають також і додаткові функції - економічної безпеки держави, забезпечення існування держави тощо.

Через розподільчу функцію проходить процес концентрації коштів у руках держави та їх використання з метою задоволення загальнодержавних потреб. Ні одна із інших ланок фінансової системи не здійснює такого багатогранного (міжгалузевого, міжтериторіального) і багаторівневого (обласного, міського, районного) перерозподілу коштів, як бюджет.

Контрольна функція сприяє формуванню уявлень про те, наскільки своєчасно і повно фінансові ресурси надходять у розпорядження держави, як складаються пропорції в розподілі бюджетних коштів і чи ефективно вони використовуються. Основу контрольної функції складає рух бюджетних коштів, які відображаються у відповідних показниках бюджетних надходжень і видаткових призначень.

Розрізняють економічне, політичне та суспільне значення бюджету.

Економічне значення полягає в можливості держави в особі органів управління впливати на хід економічних та соціальних процесів у державі.

Політичне значення бюджету полягає в тому, що його затверджує законодавчий орган, до складу якого входять обрані народом представники; таким чином реалізується воля народу.

Суспільне значення бюджету полягає в тому, що за допомогою бюджету вирішуються питання соціального характеру - через бюджет фінансуються наука, культура, спорт, охорона здоров’я, освіта, тощо.

Відповідно до цього на бюджет впливають економічні (ВВП, НД, економічне зростання (спад) виробництва, фінансова політика), політичні (обороноздатність країни, внутрішній правопорядок, ефективність діяльності законодавчої і виконавчої влади), соціальні (рівень заробітної плати, розмір споживчого кошика, мережа лікарень, поліклінік, шкільних закладів, вищих навчальних закладів тощо) фактори.

Участь держави в розподілі ВВП залежить від моделі фінансових відносин у суспільстві, яка визначається роллю і місцем в ній бюджету. У світовій практиці існують два варіанти послідовності розподілу ВВП:

) в умовах ринкової економіки;

) у межах адміністративної економіки.

У ринковій економіці створений ВВП спочатку розподіляється між виробниками. Після цього здійснюється формування централізованих фондів коштів. В адміністративній економіці держава спочатку централізує у бюджеті необхідну частину ВВП, а залишок розподіляється між виробниками.

За рівнем централізації ВВП у бюджеті умовно розрізняють 3 моделі:

) американська (25-30% централізації ВВП у бюджет);

) західноєвропейська (30-40%);

) скандинавська (50-60%).

Американська модель, заснована на максимальному рівні самозабезпечення фізичних і самофінансування юридичних осіб, характеризується незначним фінансовим втручанням в економіку.

Західноєвропейська модель передбачає паралельне функціонування державних і комерційних установ у соціальній сфері.

Скандинавська модель передбачає досить високий рівень бюджетної централізації ВВП. Вона характеризується розгалуженою державною соціальною сферою. Однак така модель можлива тільки за умов високого рівня ВВП на душу населення.

У цілому бюджет держави як економічна категорія є складним явищем, яке відіграє важливу роль у суспільстві, урівноважує фінансові інтереси суб'єктів розподільних відносин. В усіх країнах світу бюджетні відносини регулюються в законодавчому порядку, що дає підставу розглядати бюджет як правову категорію.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Грошова система України
Грошова система України функціонує відповідно до закону про Національний банк України. Офіційною грошовою одиницею (валютою) є гривня. Співвідношення між гривнею і золотом Законом не встановлено. Офіційний курс гривні до іноземних грошових одиниць визначається НБУ і публікується в пресі. ...

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...