Меню сайта

Принципи побудови бюджетного механізму

Загальнодержавні податки та обов'язкові платежі поділяються на:

закріплені - доходи, які повністю або частково надходять до даного бюджету;

регулюючі - такі доходи, від яких установлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів відповідно до їх потреб.

Місцеві податки і збори закріплюються за місцевими бюджетами відповідно до того, який орган їх установлює.

Бюджетне регулювання доходів - це надання коштів із загальнодержавних дохідних джерел, що закріплені за бюджетами вищих рівнів, бюджетам нижчих рівнів з метою їх збалансування на необхідному для виконання планів економічного та соціального розвитку певної території рівні. Система міжбюджетного розподілу доходів доповнюється їх бюджетним регулюванням.

Методи бюджетного регулювання:

) метод відсоткових відрахувань від територіальних надходжень загальнодержавних податків і зборів за нормативами;

) метод міжбюджетних трансфертів. Міжбюджстні трансферти - це кошти, що безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Міжбюджетні трансферти поділяються на дотації вирівнювання, субвенції та вилучення коштів, які передаються до бюджету вищого рівня.

Бюджетна дотація вирівнювання - міжбюджстний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує.

Субвенція - це міжбюджетпий трансферт, яка видається бюджету нижчого рівня з чітко визначеним призначенням як державна фінансова допомога для здійснення програм і заходів, спрямованих на підтримку гарантованого законодавством мінімуму соціальної забезпеченості населення.

Субсидія - грошова допомога, що надається державою за рахунок коштів бюджету, юридичним та фізичним особам, місцевим державним органам, іншим державам. Субсидія завжди передається безповоротно і безвідплатно з вищих ланок бюджетної системи нижчим ланкам. Субсидія може бути цільовою (на конкретні видатки) і знеособленою. Розрізняють прямі та непрямі державні субсидії. Прямі субсидії скеровуються на фінансування капітальних вкладень у галузі, розвиток яких необхідний для економіки в цілому. Непряме субсидіювання здійснюється шляхом податкової та кредитної політики.

Вивчаючи інструментарій розподілу щодо видатків бюджетів, слід розглянути бюджетне фінансування та бюджетне резервування.

Бюджетне фінансування - це сукупність методів та інструментів, за допомогою яких здійснюється реалізація бюджетних функцій держави, налагоджуються грошові відносини, що виникають між державою та підприємствами всіх форм власності та домогосподарствами. Формами бюджетного фінансування є: кошторисне фінансування, державне інвестування, позики з бюджету державним підприємствам, державні дотації збитковим підприємствам.

Особливе місце серед інструментів бюджетного розподілу займає бюджетне резервування, У складі видаткової частини бюджетів передбачається резервний фонд, який формується для здійснення видатків, що не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету. Резервний фонд бюджету не може перевищувати 1 % обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету.

Досвід розвитку економіки в умовах ринку в багатьох зарубіжних країнах підтверджує, що стабільність економічного зростання й підвищення суспільного добробуту потребують постійного вдосконалення бюджетного механізму в кожній із його складових. Економічною наукою завжди здійснювався пошук найефективніших форм і методів удосконалення бюджетного механізму, і в більшості наукових джерел він дістав назву системи державного макроекономічного регулювання.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу
державний фінансовий моніторинг законодавство Україна - ще молода держава, капіталістичні відносини, в яких розвивалися країни іншого світу є новими для сприйняття більшості населення. Тому, ще не позбавившись негативних явищ соціалістичного суспільного ладу, наше суспільство, разом із ...

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...