Меню сайта

Принципи побудови бюджетного механізму

Загальнодержавні податки та обов'язкові платежі поділяються на:

закріплені - доходи, які повністю або частково надходять до даного бюджету;

регулюючі - такі доходи, від яких установлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів відповідно до їх потреб.

Місцеві податки і збори закріплюються за місцевими бюджетами відповідно до того, який орган їх установлює.

Бюджетне регулювання доходів - це надання коштів із загальнодержавних дохідних джерел, що закріплені за бюджетами вищих рівнів, бюджетам нижчих рівнів з метою їх збалансування на необхідному для виконання планів економічного та соціального розвитку певної території рівні. Система міжбюджетного розподілу доходів доповнюється їх бюджетним регулюванням.

Методи бюджетного регулювання:

) метод відсоткових відрахувань від територіальних надходжень загальнодержавних податків і зборів за нормативами;

) метод міжбюджетних трансфертів. Міжбюджстні трансферти - це кошти, що безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Міжбюджетні трансферти поділяються на дотації вирівнювання, субвенції та вилучення коштів, які передаються до бюджету вищого рівня.

Бюджетна дотація вирівнювання - міжбюджстний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує.

Субвенція - це міжбюджетпий трансферт, яка видається бюджету нижчого рівня з чітко визначеним призначенням як державна фінансова допомога для здійснення програм і заходів, спрямованих на підтримку гарантованого законодавством мінімуму соціальної забезпеченості населення.

Субсидія - грошова допомога, що надається державою за рахунок коштів бюджету, юридичним та фізичним особам, місцевим державним органам, іншим державам. Субсидія завжди передається безповоротно і безвідплатно з вищих ланок бюджетної системи нижчим ланкам. Субсидія може бути цільовою (на конкретні видатки) і знеособленою. Розрізняють прямі та непрямі державні субсидії. Прямі субсидії скеровуються на фінансування капітальних вкладень у галузі, розвиток яких необхідний для економіки в цілому. Непряме субсидіювання здійснюється шляхом податкової та кредитної політики.

Вивчаючи інструментарій розподілу щодо видатків бюджетів, слід розглянути бюджетне фінансування та бюджетне резервування.

Бюджетне фінансування - це сукупність методів та інструментів, за допомогою яких здійснюється реалізація бюджетних функцій держави, налагоджуються грошові відносини, що виникають між державою та підприємствами всіх форм власності та домогосподарствами. Формами бюджетного фінансування є: кошторисне фінансування, державне інвестування, позики з бюджету державним підприємствам, державні дотації збитковим підприємствам.

Особливе місце серед інструментів бюджетного розподілу займає бюджетне резервування, У складі видаткової частини бюджетів передбачається резервний фонд, який формується для здійснення видатків, що не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету. Резервний фонд бюджету не може перевищувати 1 % обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету.

Досвід розвитку економіки в умовах ринку в багатьох зарубіжних країнах підтверджує, що стабільність економічного зростання й підвищення суспільного добробуту потребують постійного вдосконалення бюджетного механізму в кожній із його складових. Економічною наукою завжди здійснювався пошук найефективніших форм і методів удосконалення бюджетного механізму, і в більшості наукових джерел він дістав назву системи державного макроекономічного регулювання.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Національна депозитарна система проблеми становлення та розвитку
Інфраструктура фондового ринку в кожній країні має свої особливості. Вони обумовлені рівнем розвитку економіки країни, характером діючої моделі ринку, специфікою системи державного регулювання ринку. Неодмінним елементом організації ринку цінних паперів є депозитарна система, яка виступ ...

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...