Меню сайта

Бюджетно-податкова політика: способи формування та реалізації

соціальні трансферти - Тг;

проценти з державного боргу - i-DG;

державні інвестиції - IG.

Звідси,

= Ca+Tr + i-DG+IG (1.1)

Споживання в державному секторі може бути пов'язане з національною обороною, утриманням транспортної системи, освітою, енергетикою, наукою, системою, охороною здоров'я, житловим будівництвом тощо (Додаток В).

Соціальні трансферти охоплюють допомогу непрацездатним, пенсіонерам, безробітним, малозабезпеченим тощо.

Процентні платежі пов'язані з позичками (боргом) держави у зв'язку з перевищенням у попередньому періоді витрат над надходженнями.

Одним із ключових економічних питань теорії й практики фіскальної політики є вибір оптимального рівня державних видатків. До факторів, які визначають рівень державних видатків належать: рівень багатства країни; гострота проблеми бідності; трансфертна політика; процедури прийняття бюджетних рішень; уявлення про суспільне благо, витрати, які необхідно фінансувати з бюджету.

Держава фінансує свої видатки згідно доходами бюджету. Доходи складаються з податків, державних позик та надходжень їх внебюджетних фондів (наприклад, від продажу прав використання повітряного простору).

Податки - це обов'язковий платіж, який надходить у державний бюджет у визначених законодавством розмірах та встановлені строки. Види податкових надходжень:

податок на доходи: прибутковий податок з громадян, податок на прибуток підприємств;

платежі за використання природних ресурсів (лісових, водних, надр);

внутрішні податки на товари і послуги: податок на додану вартість (ПДВ);

акцизний збір (з вітчизняних та імпортних товарів);

ліцензії на діяльність;

податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції, інші податки.

доходи від власності та підприємницької діяльності: рента за нафту, природний газ, кошти від приватизації;

адміністративні збори і платежі: державне мито, штрафи.

інші неподаткові надходження: від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки; амортизаційні надходження;

надходження від продажу основного капіталу (дорогоцінних металів та каміння, продажу державних запасів та ін.).

В країнах з розвинутою економікою податки - це 80-90 % всіх доходів держави, інше джерело - прибуток державних підприємств, позики, емісія. В загальному обсягу ВВП питома вага всіх податків коливається від 26,7 % у США до 53,6 % у Швеції: Франція - 43 %, Австрія - 40,4 %, Італія - 38,9 %, Канада - 36,6 %, Великобританія - 35,9 %, Німеччина - 32,6 %, Японія - 30,7 %, Португалія - 29,4 %, Австралія - 29,4 %.

Існує три стану державного бюджету: нормальний, дефіцитний, надлишковий.

При нормальному стані державного бюджету витратна частина дорівнює доходній. Такий стан говорить про нормальний економічний розвиток держави та високу якість життя.

Дефіцитний стан державного бюджету виникає при перевищенні витратної частини бюджету над дохідною. Допустимим або відносно безпечним рівнем бюджетного дефіциту визнається його значення в межах 2-3 %. Економісти схильні вважати, що небезпеку для економіки представляє не дефіцит як такий, а джерела фінансування та природа дефіциту. Основна небезпека для економіки, що виходить з дефіциту державного бюджету, пов'язана з проблемою інфляції. Рівень бюджетного дефіциту визначається як відношення обсягу дефіциту до валового внутрішнього продукту, виражене у відсотках.

Існує три способи фінансування дефіциту державного бюджету:

грошово-кредитна емісія (монетизація);

внутрішні і зовнішні позики (боргове фінансування);

збільшення податкових надходжень до бюджету.

Перший спосіб передбачає монетаризацію дефіциту державного бюджету. Держава отримує сеньйораж - дохід внаслідок випуску в обіг додаткової кількості грошей. Сеньйораж посилює інфляцію та погіршує якість життя населення.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Облік, аналіз і аудит податку на додану вартість
Актуальність дослідження. Податок на додану вартість вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів у більшості розвинених країн світу та країн з перехідною економікою. Сам факт його запровадження в Україні можна ...

Діяльність Пенсійного фонду України
Виробнича практика студента забезпечує освоєння кваліфікації в відповідності з вимогами навчального плану, сприяє закріпленню й поглибленню знань, привчає до праці в сфері виробництва в умовах трудового колективу. Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї ...