Меню сайта

Планування формування операційного прибутку

. Метод цільового формування прибутку дозволяє забезпечити найбільше ув'язування планових її показників зі стратегічними цілями керування прибутку в майбутньому періоді. Основою цього методу розрахунку є попереднє визначення потреби у власних фінансових ресурсах, формованих за рахунок чистого операційного прибутку підприємства. Розрахунок ведеться по кожному елементу цієї потреби й охоплює як капіталізуєму, так і споживану їхні частини. Сумарна потреба в засобах, формованих за рахунок чистого операційного прибутку, являє собою цільову її суму (методичні підходи до розрахунку цього показника будуть розглянуті далі). На основі цільової суми чистого операційного прибутку визначаються цільові суми відповідно валового і маржинального операційного прибутку.

Особлива роль цього методу розрахунку полягає в тім, що отримані на його основі показники операційного прибутку розглядаються як найважливіші цільові орієнтири розвитку всієї операційної діяльності підприємства і служать базовими елементами планування інших найважливіших економічних показників цієї діяльності - суми чистого операційного доходу, обсягу реалізації продукції й інших. Іншими словами, задачі планування стратегічного розвитку операційної діяльності підприємства в майбутньому періоді через цільову суму чистого операційного прибутку одержують своє відображення у всій системі основних планових показників.

. Метод прогнозування грошового потоку є відносно новим для нашої практики, хоча широко використовується на підприємствах країн з розвинутою ринковою економікою. Його основу складає розроблений на підприємстві поточний план надходження і витрати коштів по операційній діяльності підприємства.

На основі розрахованої планової суми чистого операційного прибутку по раніше розглянутих моделях визначаються планові значення відповідно валового і маржинального операційного прибутку.

Використання цього методу дозволяє тісно пов’язати планований операційний прибуток з чистим грошовим потоком по операційній діяльності, а також конкретизувати її формування по окремих періодах (поточний план надходження і витрати коштів складається звичайно в помісячній розбивці).

. Метод факторного моделювання прибутку є найбільш складним, тому що вимагає здійснення великих аналітичних і прогнозних розрахунків.

На першому етапі використання цього методу визначається система основних факторів, що мають прямий логічний взаємозв'язок з формуванням показника чистого операційного прибутку підприємства. Звичайно в складі цих факторів розглядаються: обсяг реалізації продукції в умовних натуральних показниках; структура реалізації продукції по окремих її видах; середній рівень цін на реалізовану продукцію; середній рівень операційних витрат у відсотках до обсягу реалізованої продукції; коефіцієнт операційного левериджу; коефіцієнт рентабельності операційних активів; коефіцієнт податкоємності реалізації продукції (у розрізі трьох основних груп податків по джерелах їхньої сплати) і інші.

На другому етапі аналізується ступінь впливу окремих факторів на формування чистого операційного прибутку даного підприємства і виробляється їхнє ранжирування по цьому показнику.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...

Інституційні інвестори
Інституційні інвестори відіграють важливу роль поряд з корпоративними та індивідуальними в забезпеченні країни інвестиційними ресурсами. Якщо корпоративні та індивідуальні інвестори є основними постачальниками ресурсів в економіці країни, то інституційні інвестори витупають в ролі фінанс ...