Меню сайта

Оцінка фінансового стану приватної виробничо-комерційної фірми «Адлер»

*Джерело: дані підприємства і розрахунки автора.

Разом з тим слід мати на увазі й те, що політика накопичення запасів товарно-матеріальних цінностей неминуче веде до додаткового відтоку коштів внаслідок:

збільшення витрат, що виникають у зв'язку з володінням запасами (оренда складських приміщень та їх зміст, витрати по переміщенню запасів, страхування майна тощо);

збільшення витрат, пов'язаних з ризиком втрат через старіння і псування, а також розкрадань і безконтрольного використання товарно-матеріальних цінностей; загальновідомо: чим більший об'єм і термін зберігання майна, тим слабкіше (складніше) контроль за його збереженням;

відволікання коштів з обороту, їх «омертвляння». Надмірні запаси припиняють рух капіталу, порушують фінансову стабільність діяльності, змушуючи керівництво підприємства в терміновому порядку вишукувати необхідні для поточної діяльності грошові кошти (як правило, дорогі).

Аналізуючи дебіторську заборгованість, питома вага якої в загальній структурі короткострокових активів досить-таки великий (до 29,17% до кінця 2011 р.) видно, що з року в рік спостерігається її зростання: 2009-2010 рр. на +22,94%, 2010-2011 рр. на +13,25%. Управління дебіторською заборгованістю є одним з напрямків політики управління оборотними активами. В умовах кризи, з яким зіткнулася світова економіка, деякі положення політики управління дебіторською заборгованістю можуть переглядатися. Сьогодні підприємство стикається з певними труднощами. З одного боку, спостерігається падіння попиту, а з іншого підприємства-контрагенти відчувають труднощі з оплатою. Для фірми «Адлер» характерно експортування більшої (95-98%) частини виробленої продукції. Тому проблему треба розглядати з урахуванням труднощів, викликаних світовою фінансовою кризою, що виникають за кордоном. У зв'язку з падінням попиту підприємство зацікавлене в тому, щоб зберегти темпи продажів на тому ж рівні, або вживає всіх зусиль, щоб темпи продажів упали якомога нижче - тому більш лояльно дивиться на можливість надання комерційного кредиту. З іншого боку, проблема часто посилюється неможливістю підприємств-контрагентів здійснювати розрахунки по відвантаженої продукції точно в строк. Істотне збільшення суми дебіторської заборгованості може порушити рівновагу фінансово-господарської діяльності підприємства і негативно позначитися на рівні його платоспроможності. З цієї точки зору, підприємству необхідно: контролювати стан розрахунків з покупцями, з відстроченим (простроченим) заборгованостях; по можливості орієнтуватися на більшу кількість покупців з метою зменшення ризику несплати одним або декількома великими покупцями; стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості; по можливості мінімізувати відстрочку платежу при реалізації продукції.

Нульова сума за статтею «Короткострокові фінансові вкладення» дозволяє зробити висновок про те, що підприємство взагалі не використовує цей спосіб вкладення коштів. На думку автора, такий підхід необґрунтований, адже подібні вкладення не знижують загальної ліквідності підприємства і здатні генерувати деякий прибуток.

Для оцінки рухливості коштів, які підприємство вкладає у формування запасів, розраховуються показники оборотності запасів - коефіцієнт оборотності запасів, і період обороту запасів. Чим швидше грошові кошти, вкладені в запаси, повертаються на підприємство у формі виручки від реалізації готової продукції, тим вище ділова активність організації.

Аналіз показників оборотності запасів і дебіторської заборгованості на фірмі «Адлер» (табл. 2.7) показує, що коефіцієнт оборотності запасів за аналізований період зростає - спочатку на 1,18, а потім на 2,19. Цей факт слід оцінити дуже позитивно. Це говорить про те, що підприємство проводить грамотну політику з управління запасами: підвищується їх мобільність, скорочуються витрати за складським обслуговування, скорочується ризик втрат, пов'язаних з псуванням запасів при зберіганні, з їх розкраданням.

Таблиця 2.7. Аналіз показників оборотності запасів і дебіторської заборгованості на привітній виробничо-комерційній фірмі «Адлер»

Показник

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Приріст 2010 р. до 2009 р.

Приріст 2011 р. до 2010 р.

1

2

3

4

5

6

Виручка від реалізації, грн.

2253 227

21504265

26167481

-648962

4663216

Середньорічна величина запасів, грн.

4006334

3208637,5

2942218,5

-797696,5

-266419

Коефіцієнт оборотності запасів 5,526,708,89+1,18+2,19

Період обороту запасів65,2153,7340,49-11,48-13,24

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Читайте більше

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...