Меню сайта

Оцінка фінансового стану приватної виробничо-комерційної фірми «Адлер»

*Джерело: розрахунки автора.

Таким чином, відбувається зменшення потреби в запасах (рис. 2.2) за рахунок підвищення ефективності їх використання і, як наслідок, вивільняється частина оборотних коштів, абстрактних на формування запасів.

Рис. 2.2. Динаміка величини запасів

Розглянемо, яким чином рішення в області політики управління запасами впливають на їх оборотність. (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Зміна коефіцієнта оборотності запасів

У зв'язку зі збільшенням коефіцієнта оборотності запасів з року в рік поліпшуються показники періоду обороту - цей період скорочується з 65,21 в 2009 до 40,49 у 2011 р. Так як цей показник знаходиться в зворотній залежності з показником коефіцієнта оборотності запасів, спостерігається назад пропорційне зміна.

Аналіз джерел фінансування діяльності підприємства. Структура капіталу. Середньозважена вартість капіталу. Від того, наскільки оптимально співвідношення власного і позикового капіталу, багато в чому залежить фінансовий стан підприємства. Для аналізу динаміки та структури позикового капіталу, співвідношення власного і позикового капіталу необхідні дані за всі три аналізованих року (табл. 2.8.)

Таблиця 2.8. Аналіз складу, структури і динаміки капіталу привітної виробничо-комерційній фірмі «Адлер», у грн.

Статті пасиву балансу

Кінець 2009

Кінець 2010

Кінець 2011

Приріст 2010 до 2009

Приріст 2011 до 2010

абс.

відн., %

абс.

відн., %

абс.

відн., %

абс.

відн., %

абс.

відн., %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Капітал і резерви: (стр. 490)

3961909

37,62

3717959

39,24

3207317

33,19

-243950

-6,15

-510642

-13,73

Статутний фонд (стр. 410)

3687781

35,01

3687781

38,92

3687781

38,17

0

0

0

0

Додатковий капітал (стр. 420)

51197

0,48

51197

0,54

51197

0,52

0

0

0

0

Резервний капітал (стр. 430)

27

0,0002

2241

0,02

9338

0,09

2214

ув. в 82

7097

ув. в 3,16

Фонди (стр.440 )

222904

2,11

-23260

-0,24

-540999

-5,59

-246082

-110,39

-517739

ум. в 22,25

Прибуток (стр.470 )

1057550

10,04

1324444

13,98

1840719

19,05

266894

25,23

516275

+38,98

Довгострокові зобов’язання: (стр. 590)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Позики і кредити (стр. 510)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші ДЗ (стр. 520)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Короткострокові зобов’язання (стр. 690)

6569347

62,37

5755029

60,75

6453445

66,8

-814318

-12,39

698416

+12,13

Позики і кредити (стр. 610)

4346713

41,27

3961722

41,82

3278564

33,93

-384991

-8,85

-683158

-17,24

Кредиторська заборгованість, у т.ч.: (стр. 620)

2222634

21,10

1633960

17,24

3105423

32,14

-588674

-26,48

1471463

+90,05

поставщики і підрядники (стр. 621)

662887

6,29

398446

4,2

390925

4,04

-264441

-39,89

-7521

-1,88

заборгованість перед дочірніми товариствами (стр. 624)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

заборгованість перед персоналом (стр. 625)

909075

8,63

751737

7,93

1361139

14,08

-157338

-17,30

609402

+81,06

заборгованість перед соц. фондами (стр. 626)

356605

3,38

209015

2,2

378114

3,91

-147590

-41,38

169099

+80,90

заборгованість перед бюджетом (стр. 627)

206072

1,95

247334

2,61

354790

3,67

41262

+20,02

107456

+43,44

аванси отримані (стр. 629)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

інші кредитори (стр. 631)

87995

0,83

27428

0,28

620455

6,42

-60567

-68,8

593027

ув. в 21,62

Доходи майбутніх періодів (стр. 650)

0

0

159347

1,68

69458

0,71

159347

+100

-89889

-56,41

Резерви майбутніх видатків і платежів (стр. 660)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього пасивів (стр. 700)

10531256

100

9472988

100

9660762

100

-1058268

-10,04

187774

+1,98

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Читайте більше

Управління інвестиційною діяльністю
Вихід економіки України з глибокої кризи, нарощування її потенціалу та підвищення ефективності виробництва на сучасному етапі неможливі без суттєвого оновлення виробничої бази діючих підприємств і розглядаються в практиці господарського управління як результат впровадження нової техніки, ...

Фінансовий аналіз діяльності ВО Жданiвська тепломережа ОКП Донецьктеплокомуненерго за 2010-2011 роки
Економічний аналіз - це розчленування окремих складових економічних категорій (узагальнюючих показників) на складові частини (первинні показники) з метою їх подальшого вивчення і узагальнення. Особливого значення набуває економічний аналіз як інструмент пізнання у вивченні широкого кола ...