Меню сайта

Поняття аналізу фінансових результатів і рентабельності

Фінансовий результат - кінцевий економічний підсумок господарської діяльності підприємства у формі прибутку (доходу).

Прибуток (збиток) - це приріст (зменшення) капіталу власників, що мало місце в звітному періоді - це прибуток економічний. При реалізації алгоритму розрахунку прибутку можливі два варіанти: 1) економічний; 2) бухгалтерський. Економічний варіант розрахунку припускає оцінку капіталу власників на основі ринкових цін, тому застосується для підприємств, акції яких котируються на ринку. Різниця між значенням капіталізації на кінець і початок звітного періоду є прибутком власників, яку можна уособлювати з прибутком самої компанії за даний період. Бухгалтерський варіант розрахунку припускає складання ліквідаційних балансів на початок і кінець звітного періоду

Прибуток дозволяє забезпечувати виконання підприємством зобов'язань перед бюджетом, банками, постачальниками і споживачами й іншими організаціями, фінансувати витрати на розвиток науки і техніки, технічне переозброєння, реконструкцію і розширення діючих виробництв, соціальний розвиток і підвищення ефективності виробництва.

Створення правильних співвідношень при розподілі прибутку між основними напрямками забезпечується ефективністю і реальністю основної пропорції - між споживанням і нагромадженням. Саме ця пропорція є основною гарантією посилення матеріальної зацікавленості й відповідальності підприємств у підвищенні ефективності виробництва.

Задачі аналізу розподілу прибутку залежать від того, внутрішній він чи зовнішній. При внутрішньому аналізі основною задачею є вишукування резервів зростання чистого прибутку. Для її розв'язання в процесі аналізу вивчається наступне:

формування оподатковуваного прибутку;

фактори формування і динаміка податків;

пропорції і конкретні напрямки розподілу прибутку, а також шляхи найбільш раціонального розміщення створеного прибутку;

фактори формування, розподілу і використання чистого прибутку.

Рентабельність - це рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках, тобто відносний показник.

Щоб зробити висновок про ефективність діяльності підприємства, одержаний прибуток необхідно порівняти зі здійсненими витратами. При цьому витрати розглядають у двох напрямках:

як поточні витрати діяльності підприємства (собівартість продукції);

як авансований капітал для забезпечення виробничої та господарської діяльності підприємства.

Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує рентабельність.

У процесі аналізу фінансових результатів діяльності підприємства здійснюються розрахунок і аналіз таких показників рентабельності:

. Загальна рентабельність виробництва (або рентабельність капіталу, рентабельність підприємства).

. Рентабельність товарної продукції:

. Рентабельність продажу (реалізації) продукції:

Аналіз рентабельності здійснюється порівнянням фактичних даних з розрахунковими (плановими) і даними минулого звітного періоду, в результаті його виявляється відхилення і визначається вплив чинників на зміну рентабельності.

Основна мета аналізу прибутку і рентабельності підприємства, як знаємо, - це визначення і підрахунок можливих резервів зростання прибутку.

Резерви зростання прибутку визначаються за кожним видом продукції.

Основними резервами можуть бути:

. Резерви зростання прибутку від використання резервів обсягу реалізації,

. Резерви зростання прибутку від зниження собівартості товарної продукції.

. Важливим резервом зростання прибутку є поліпшення якості продукції.

Читайте більше

Особливості застосування податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету. Проблемне вивчення й ...

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...