Меню сайта

Аналіз рентабельності

Оцінка фінансової стійкості функціонування підприємств - динамічна характеристика руху капіталу на підприємстві за визначений проміжок часу. У свою чергу фінансовий стан підприємства - статична оцінка руху капіталу на підприємстві на визначений момент часу.

Оцінка фінансової стійкості функціонування підприємства здійснюється як кількісно, так і якісно. Кількісна оцінка фінансової стійкості визначає напрямок зміни показника, що характеризує ту або іншу фазу циклу кругообігу капіталу на підприємстві; якісна оцінка фінансової стійкості функціонування підприємства комплексно оцінює рівень залучення, розміщення і використання фінансового капіталу на підприємстві.

Підприємство приватної форми власності працює в галузі важкої промисловості, виробляючи засоби виробництва.

Підприємство у звітному році було прибутковим, але малорентабельним за всіма показниками рентабельності. За звітний рік обсяг реалізації продукції зріс майже на 6%, а чистий прибуток на 56,83%. Вартість майна підприємства на кінець року становила 115564,4 тис. грн. На початок року в структурі майна необоротні активи займали 65,59%. Протягом року структура майна не сильно змінилася: зменшилася частка необоротних активів на 3,08%, зросла частка запасів на 2,7%, зросла частка дебіторської заборгованості на 0,74%. Основні засоби не нові.

Приріст майна за рік становив 4526,6 тис. грн. і відбувався він на 72,12% за рахунок приросту позичкового капіталу, а саме приросту кредиторської заборгованості, і лише на 27,88% за рахунок збільшення власного капіталу.

Не відбувалося якісних змін у фінансовому стані підприємства протягом року, він залишився кризовим. Тобто запаси не перекривалися за рахунок основних джерел покриття запасів, це означає, що підприємство не може вчасно розрахуватися зі своїми кредиторами. Перебування підприємства у кризовому стані протягом звітного року свідчить про надзвичайно велику можливість банкрутства.

Підприємство має низький рівень ділової активності і кризовий тип виробничо-господарської ситуації.

Підприємство мало майже достатню загальну ліквідність протягом року, проте лише 0,51% термінових боргів воно може оплатити негайно. ТОВ «Барвінок» має значний обсяг оборотних коштів для покриття зобов’язань, проте при детальному аналізу стає очевидно, що підприємство має змогу лише повільного погашення довгострокових кредитів, і , на жаль, не зможе швидко оплатити термінові кредити, що є не надто привабливим для кредиторів підприємства. Водночас значне накопичення запасів на підприємстві свідчить про нераціональне управління активами.

Зменшення коефіцієнту швидкої ліквідності може призвести до подальшої відмови банків у наданні кредитів підприємству.

За звітний період фінансова незалежність підприємства зменшилась. Протягом звітного року ліквідність балансу, не перебуваючи на високому рівні, знизилась - на 1 грн. зобов’язань припадає лише 58 коп. ліквідних активів. У звітному році відбулося послаблення фінансової стійкості. Це відбулося тому, що відбулося зменшення всіх коефіцієнтів оборотності та збільшення тривалості обороту, зокрема відбулося зменшення кількості оборотів коштів інвестованих в запаси, при збільшенні тривалості обороту запасів. Зменшення коефіцієнту оборотності дебіторської заборгованості свідчить про зростання дебіторської заборгованості, тобто зниженні ефективності використання комерційного кредиту. Окрім того відбулося збільшення тривалості операційного та фінансового циклів.

Внаслідок ефективної фінансової діяльності отримано 6364 тис. грн. чистого прибутку, що на 2306 тис. грн. більше, ніж у минулому році, що й спричинило зростання показників рентабельності.

Основними причинами погіршення фінансового стану підприємства є:

високий рівень залежності від позикового капіталу;

низький рівень ліквідності;

низька швидкість оборотності обігових активів.

Зокрема, до такого стану підприємство привело:

Зниження купівельної спроможності на продукцію.

Низька дохідність функціонування.

Надмірне накопичення готової продукції на складах.

Звуження ринків збуту.

Основними рекомендаціями щодо поліпшення фінансового стану підприємства є:

Збільшення обсягів реалізації продукції за рахунок інтенсивного фактору.

Підвищення питомої частки прибутку в обороті з метою контролювання рівня витрат.

Зменшення залишків нереалізованої продукції на кінець року.

Зниження собівартості товарної продукції.

Зменшення адміністративних витрат, зменшення витрат на збут.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Кредитні картки
В отанні часи банками приділяється велика увага до операцій з використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Стартовий період розвитку банківських структур в нашій країні близький до завершення. Цей період характе ...

Прибуток та механізм його розподілу
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три катего ...