Меню сайта

Сутність кредитної спілки та правові основи її діяльності

Ліцензуванню в кредитній спілці підлягає діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності, відповідно до закону [1]. Вичерпний перелік таких інших видів діяльності визначається виходячи із Закону України „Про фінансові послуги та державне врегулювання ринків фінансових послуг”, який встановлює обов’язковість ліцензування при наданні окремих особливо ризикових фінансових послуг.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах: добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки; рівноправності членів кредитної спілки; самоврядування;. власності.

Відповідно до цих принципів:

ніхто не може бути примушений вступати до кредитної спілки, а виключення з членів кредитної спілки дозволяється лише у випадках, визначених статутом спілки;

усі члени кредитної спілки мають рівні права, в тому числі у разі голосування на загальних зборах, незалежно від розміру пайового та інших внесків;

забороняється будь-яке втручання в діяльність кредитної спілки, за винятком випадків, передбачених законом;

кредитна спілка зобов'язана забезпечити повне та своєчасне інформування своїх членів з питань власної діяльності, на їх прохання ознайомлювати з протоколами загальних зборів і засідань інших органів управління кредитної спілки, видавати копії документів та витяги з них у порядку, визначеному статутом.

Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку.

Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

Кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать цьому Закону, іншим нормативно-правовим актам та статуту кредитної спілки, набувати майнові та немайнові права, мати обов'язки, що випливають із законодавства України та укладених кредитне о спілкою угод, бути позивачем і відповідачем у судах.

Кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов'язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами.

Кредитна спілка несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах вартості майна, яке належить їй на праві власності.

Підприємства, установи та організації не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін "кредитна спілка" і не підлягають державній реєстрації під найменуваннями, які включають цей термін, якщо вони створені в іншому порядку, ніж це передбачено Законом.

Згідно Закону майно кредитної спілки, в межах якого вона як юридична особа відповідає за своїми зобов’язаннями, формується за рахунок [1]:

вступник, обов’язкових пайових та інших внесків членів кредитної спілки (крім внесків (вкладів) на депозитні рахунки);

плати за надання своїм членам кредитів та інших послуг, а також доходів від провадження інших видів статутної діяльності;

доходів від придбання кредитною спілкою державних цінних паперів;

грошових та інших майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, безоплатної технічної допомоги як юридичних так і фізичних осіб, у тому числі іноземних;

інших надходжень, не заборонених законодавством.

При цьому, відповідно до Закону формується капітал (пайовий, резервний та додатковий), резерв забезпечення покриття витрат від неповернених кредитів, інші резерви та фонди кредитної спілки. Щодо коштів членів кредитної спілки, які належать їм на праві приватної власності і обліковуються окремо від інших активів спілки, то згідно Закону їх складають внески (вклади) членів на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) [4]. Слід зазначити, що кожний член кредитної спілки одночасно виступає як її власник (в частині формування пайового капіталу), кредитор (в частині надання в користування внесків на депозитні рахунки) та клієнт (в частині користуванням кредитами та іншими фінансовими послугами).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Побудова моделі вибору фінансової стратегії підприємства
В умовах перехідної економіки діяльність підприємств вимагає адаптації до специфічних умов зовнішнього середовища, забезпечення стабільності фінансового стану, загальної ринкової стійкості. В даний час економічна ситуація в Україні ускладнюється платіжною кризою, зниженням прибутковості ...

Програмно-цільовий метод управління місцевими бюджетами
Сучасний стан розвитку України і її окремих регіонів потребує поглибленого та прогнозованого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави, у формуванні показників комплексної програми соціально-економічного розвитку окремого регіону та адміністративно-територіальної одиниці. До ...