Меню сайта

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність. Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств, та включає в себе аналіз активів та пасивів підприємства.

Аналіз фінансової звітності не дозволяє робити категоричні висновки, він тільки орієнтує користувача інформації на оцінку фінансового стану підприємства й визначення його вузьких місць.

До активів відносяться всі види майна підприємства, що належить йому на правах власності і використовуються для здійснення статутної діяльності. Саме розуміння активів як джерела отримання грошових потоків і є основою політики управління активами будь-якого підприємства.

Таблиця 2.4

Джерела та формування активу підприємства

Найменування статтей

Код рядка

Роки

Відхилення (+,-) 2011 до 2009р.

2009

2010

2011

І.Необоротні активи

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

428,6

422,1

425,3

-3,3

Первісна вартість

031

598,0

590,4

576,7

-21,3

Знос

032

169,4

168,3

151,4

-18

Усього за розділом І

080

420,2

422,1

425,3

5,1

ІІ. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

2,4

2,0

2,5

0,1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

21,5

25.1

18,0

-3,5

Грошові кошти та їх еквіваленти:

В національній валюті

230

21,3

26,4

25,1

3,8

Усього за розділом ІІ

260

45,2

53,5

45,6

0,4

Баланс

280

473,8

475,6

470,9

-2,9

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Управління фінансами
Необхідність переходу в Україні до інформаційного суспільства ставить перед урядом завдання формування єдиного інформаційного простору (ЄІП) в державному управлінні. Для цього необхідно враховувати особливості функціонування всіх гілок влади державного управління, законодавчих процесів, ...

Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення
Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у склад ...