Меню сайта

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства

До активів відносяться всі види майна підприємства, що належить йому на правах власності і використовуються для здійснення статутної діяльності. Саме розуміння активів як джерела отримання грошових потоків і є основою політики управління активами будь-якого підприємства.

Активи підприємства можуть бути класифіковані за різними ознаками, такими як: залежно від об’єкту фінансового управління; залежно від речової форми об’єкту інвестування; залежно від строку отримання грошового потоку; за формою отримання; за регулярністю отримання доходу; залежно від ступеня ризику; залежно від оборотності; залежно від ступеня ліквідності.

Розглянемо структуру активів ТОВ «Лагуна» в таблиці 2.4

Проаналізувавши дані таблиці можна зробити висновок, що у 2011 році в порівнянні з 2009 роком зменшилась залишкова вартість нематеріальних активів на 3,3 тис. грн., первісна вартість також зменшилась на 21.3 тис. грн. Знос основних засобів зменшився на 18 тис. грн.

Розглядаючи другий розділ активу балансу, оборотні активи, то можна зазначити, що дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом збільшилась на 0,1 тис. грн., а інша поточна дебіторська заборгованість навпаки зменшилась на 3,5 тис. грн.

Дані, які приводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни пройшли в структурі власного і позиченого капіталу, скільки позичено в оборот підприємства довгострокових і короткострокових позичених коштів; пасив показує, звідки взялись кошти, кому зобов’язане за них підприємство.

Розглянемо детальніше структуру пасивів ТОВ «Лагуна» в таблиці 2.5

Таблиця 2.5

Джерела та формування пасиву підприємства

Найменування статей

Код рядка

Роки

Відхилення (+,-).

2009

2010

2011

І.Власний капітал

Статутний капітал

300

0,4

0,4

0,4

-

Додатковий капітал

320

14,6

14,6

14,6

-

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

350

330,1

330,1

342,1

12,0

Усього за розділом І

380

345,1

345,1

357,1

12,0

IV. Поточні зобов’язання

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

72,3

61,8

57,4

-14,9

Поточні зобов’язання за розрахунками:

З бюджетом

550

5,6

3,2

3,0

-2,6

Зі страхування

570

9,6

4,4

3,5

-6,1

З оплати праці

580

8,8

9,7

8,3

-0,5

Інші поточні зобов’язання

610

32,4

51,4

41,6

9,2

Усього за розділом IV

620

128,7

130,5

113,8

-14,9

V. доходи майбутніх періодів

630

-

-

-

-

Баланс

640

473,8

475,6

470,9

-2,9

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Кредитні картки
В отанні часи банками приділяється велика увага до операцій з використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Стартовий період розвитку банківських структур в нашій країні близький до завершення. Цей період характе ...

Управління інвестиційною діяльністю
Вихід економіки України з глибокої кризи, нарощування її потенціалу та підвищення ефективності виробництва на сучасному етапі неможливі без суттєвого оновлення виробничої бази діючих підприємств і розглядаються в практиці господарського управління як результат впровадження нової техніки, ...