Меню сайта

Заходи щодо збільшення прибутковості підприємства та підтримки ефективної господарської діяльності

Фінансове планування підприємства можна розглядати як єдиний процес, що включає шість етапів розглядається на рис 3.2.

Рис. 3.2. Основні етапи фінансового планування на підприємстві

Одним з основних завдань ТОВ «Лагуна» при розробленні заходів ефективного функціонування на ринку повинно стати забезпечення безперервності надання товарів та послуг. Тобто не повинно бути довгострокових простоїв у забезпеченні населення товарами та послугами, які можуть призвести до негативних наслідків.

Отже, можна запропонувати декілька способів підвищення якості та конкурентоспроможності товарів та послуг для ТОВ «Лагуна»:

використання досягнень науки і техніки в процесі надання відповідних товарів та послуг;

встановлення прийнятних для споживачів цін на окремі види товарів та послуг;

удосконалення застосовуваних стандартів та технічних умов;

проведення кадрової політики, адаптованої до ринкових умов господарювання, та ін.

Важливим кроком в досягненні підприємством бажаних результатів діяльності (для будь-якого підприємства бажаним результатом є отримання високих прибутків) є ефективна кадрова політика. Сучасна система управління персоналом фірми має бути спрямована на ринкові умови господарювання. Так, досягнення кінцевої мети кадрової політики ТОВ «Лагуна» має передбачати виконання таких основних функцій:

розробка і корекція стратегії формування та використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарювання;

відбір і формування необхідних категорій персоналу;

мотивація дотримання належного режиму трудової діяльності та високої продуктивності праці;

забезпечення соціальної захищеності персоналу підприємства;

реалізація постійних контактів між керівництвом і представниками.

Для покращення ефективності діяльності підприємство може запроваджувати інноваційні технології, які виведуть фірму на якісно новий рівень обслуговування споживачів. Такими нововведеннями для досліджуваного нами підприємства можуть бути:

запровадження нових методів і форм організації діяльності підприємства;

новий рівень професійної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу;

завдяки технічним новинкам, поліпшення умов і постійне підтримування високого рівня безпеки праці;

надання нових товарів та послуг, можливість здійснення яких дають нові технології.

Окремо для ТОВ «Лагуна» необхідно виділити заходи по підтриманню та підвищенню рівня платоспроможності:

) зменшити суми кредиторської заборгованості перед кредиторами, короткострокових кредитів банків, тобто при умові сплати певної частини кредиторської заборгованості можна підвищити значення показників платоспроможності;

) вжити заходи, щодо збільшення суми грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, в касі та короткострокових фінансових вкладень. Це можливе за рахунок реалізації готової продукції, непотрібних запасів, чи здійснення оплати рахунків дебіторами;

) збільшити суми запасів товарів, що вплине на зростання коефіцієнта загальної ліквідності;

) збільшити частку власного капіталу в загальній структурі майна підприємства, шляхом додаткової емісії акцій. Також збільшення частки власного капіталу можливе при сплаті кредитів чи зобов’язань перед кредиторами.[46]

Важливою об'єктивною причиною фінансових труднощів підприємства може бути погана забезпеченість виробничого процесу фінансовими ресурсами. У цьому випадку слід потурбуватися про реалізацію понаднормативних запасів товарно-матеріальних цін­ностей, ліквідацію надлишкових і мало використовуваних основних фондів, реалізацію наявних у підприємства цінних паперів. Серед інших засобів збільшення фінансових результатів - мобілізація наявних у підприємства засобів спеціальних фондів, в тому числі резервного, створюваного спеціально з такою метою. Необхідно вивчити можливість отримання кредитів у банках, постачальників, покупців.

Аналізуючи напрямки вдосконалення діяльності ТОВ «Лагуна» необхідно відмітити, що існують зовнішні і внутрішні фактори впливу на підприємство, залежні і незалежні від діяльності підприємства. Якщо внутрішніми факторами підприємство може керувати, то зовнішні фактори впливають на фірму незалежно від того, позитивні чи негативні наслідки вони принесуть підприємству. До зовнішніх факторів належать:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства
На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка чинників. З метою управління окремими з них, посилення чи послаблення їх впливу на фінансову стійкість підприємства їх можна об’єднати в групи залежно від рівня виникнення та ступеня значущості (рис. 1.1) [14]. Рисунок 1.1 - Види ф ...

Склад і формування бухгалтерської звітності
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...