Меню сайта

Охорона праці

Щоб запобігти негативному впливу виявлених небезпечних та шкідливих виробничих факторів на здоров’я працівників, попередити виникнення виробничого травматизму при виконання технологічного процесу виготовлення деталі передбачаємо проведення наступних заходів загального характеру: раціональна організація робочих місць; регулярний контроль правильності всіх прийомів праці при виконанні операцій технологічного процесу; своєчасне проведення планово-попереджувальних ремонтів виробничого обладнання та інструменту; підтримування проїздів та проходів в належному порядку; раціональні режими виконання всіх основних та допоміжних операцій технологічного процесу; ефективне використання засобів індивідуального захисту, своєчасний контроль їх стану, дотримання потрібної (встановленої нормами) періодичності їхньої заміни; використання сучасних запобіжних пристроїв і огородження робочих зон; проведення систематичного контролю стану обладнання та допоміжних пристроїв та інших.

У ТОВ «Лагуна» в обов’язковому порядку інженер з охорони праці проводить вступний інструктаж при влаштуванні на роботу, а перед початком трудової діяльності проводиться первинний інструктаж керівником структурного підрозділу. У разі введення в дію нових норм, правил, інструкцій з охорони праці керівники окремих робіт проводять позаплановий інструктаж, а при ліквідації наслідків аварій, стихійних лих - цільовий інструктаж. Повторний інструктаж проводять за програмою первинного один раз у півріччя, а для шкідливих робіт - один раз у три місяці. Проводяться інструктажі по пожежній, технічній, енергетичній безпеці, а також первинній медичній допомозі. Робітники, що пройшли інструктаж, ставлять свій підпис в журналі з охорони праці.

Фінансування заходів з охорони праці відбувається за рахунок самого підприємства через створений фонд з охорони праці, який формується в розмірі 0,5% від суми реалізації продукції, а також за рахунок амортизаційних відрахувань та адміністративних витрат.

Незадовільний стан охорони праці призводить до зниження продуктивності праці, травматизму та професійного захворювання працівників. Виробничий травматизм та професійні захворювання наносять не тільки моральний, але й економічний збиток.

Розглянемо умови праці робітників економічного відділу на даному підприємстві ТОВ «Лагуна».

Приміщення відділу знаходиться на 1 поверсі адміністративної будівлі. Загальна площа приміщення складає 20 м2, висота - 3.2 м, приміщення має 2 вікна. Кількість працюючих в приміщенні 3 чоловіка. Отже, на одного працюючого в приміщенні припадає: 20:3= 6,6(м2/чол.) робочої площі. Згідно із СНиП 2.09.04 - 87 на кожного працюючого в приміщеннях повинно припадати не менше 4,5 м2/чол. (якщо використовується комп’ютерна техніка - 6 м2/чол ) робочої площі. Висота приміщення - не менше 2,5 м. Отже, нормативи розмірів та забезпечення працюючих робочою площею дотримано.

У приміщенні розташовано 2комп’ютерів. Напруга джерела живлення комп’ютерів у приміщенні - 220 В. У приміщенні розміщені 3 письмових столи, шафа для зберігання документів.

За небезпекою ураження електричним струмом управлінське приміщення належить до приміщень без підвищеної небезпеки ураження електричним струмом працюючих . План приміщення на рисунку 4.1.

В аналізі стану охорони праці необхідно зазначити місця, де можливий вплив на працюючих небезпечних або шкідливих виробничих факторів, їх джерела.

Головними потенційними небезпеками можуть бути: небезпека ураження електричним струмом при короткому замиканні проводки; небезпека пожежі у приміщенні, бо в приміщенні знаходиться безліч паперу.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...

Сучасні форми та системи оплати праці
Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що ...