Меню сайта

Аналіз фінансування бюджетних установ

Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської чи виробничої діяльності.

Плата за оренду майна бюджетних установ.

Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.

. Інші джерела власних надходжень бюджетних установ. Цю групу утворюють надходження бюджетних установ, отримувані на виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки (благодійні внески). Вони не мають постійного характеру та плануються у випадках, що попередньо обумовлені (або за вже укладеними угодами, зокрема міжнародними планами проведення централізованих заходів тощо). її підгрупами є:

.1. Гранти та дарунки.

.2. Кошти, що отримуються на виконання окремих доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб.

Власні доходи бюджетних установ, як і доходи загального фонду, підлягають плануванню.

Формування дохідної частини спеціального фонду проекту кошторису здійснюється за видами доходів та їх джерелами, які визначаються розробленою класифікацією доходів кожної установи відповідного галузевого профілю згідно із затвердженим галузевим переліком.

Власні доходи бюджетних установ мають виконувати доповнюючу функцію щодо бюджетних асигнувань і забезпечувати виконання основних завдань у разі нестачі доходів загального фонду. З огляду на активне включення бюджетних установ у «виробничу» діяльність, зокрема у процес надання платних послуг, зазначена категорія доходів набуває дедалі більшого значення серед інших об'єктів економічного аналізу.

Власні надходження до спеціального фонду бюджетної установи класифікують за такими ознаками:

за доходами, отримуваними від надання функціонально основних послуг бюджетних установ;

за доходами, отримуваними від господарської чи господарсько-виробничої діяльності, за проживання у гуртожитках і відомчих квартирах та за харчування в установі;

за доходами від оренди приміщень бюджетних установ;

за доходами від реалізації майна.

Зміст аналізу виконання кошторису спеціальних коштів бюджетних установ визначає такі його завдання:

оцінювання виконання плану з утворення спеціальних коштів і прибутку, тобто перевірка правильності одержання доходів;

характеристика витрат спеціальних коштів і розподілу прибутку, тобто перевірка здійснення витрат, а також перевірка відповідності сум витрат виконанню плану по доходах у тих випадках, коли план по доходах недовиконаний (у такому разі відсоток виконання плану по видатках не повинен перевищувати відсоток виконання плану по доходах);

виявлення і визначення впливу факторів на відхилення від плану за джерелами утворення та використання спеціальних коштів і прибутку. Важливо також вивчити склад спеціальних коштів бюджетних установ, їх рух.

Аналізуючи виконання кошторису коштів по спеціальному фонду, виходять із того, що вони спрямовуються на цілі, визначені при їх утворенні. Розмір витрат встановлюється за кожним видом коштів спеціального фонду відповідно до обсягу роботи і з урахуванням необхідності дотримання режиму економії у використанні ресурсів. Витрати здійснюються окремо за кожним видом коштів спеціального фонду у межах їх залишку. Тому сума витрат за кожним їх видом не може перевищувати прибутки і перекриватися прибутками за іншими видами коштів спеціального фонду. Вивчаючи витрати за окремими видами коштів, враховують їх залежність від прибутків. Якщо прибутки надходять у меншому, порівняно з кошторисом, розмірі, то пропорційно скорочуються і витрати. Прибутки, що надходять понад кошторис (або економія при виконанні), залишаються в розпорядженні установи, але можуть бути витрачені лише за наявності додаткового кошторису.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансовий аналіз діяльності ВАТ Завод ім. Фрунзе
Фінансовий аналіз - це дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку. Проведення фінансового аналізу є актуальним для кожного підприємст ...

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...