Меню сайта

Поняття методики податкового контролю

ключових ознак поняття «методика»

Досліджуючи значення поняття «податкового контролю», стикаємось з проблемою не тільки звуження функції контролю, а й взагалі з повною відсутністю системного розгляду цього поняття рядом авторів наведених в табл. 1.

Виявлення сутності «податкового контролю» потребує виділення суттєвих ознак цього поняття. Проведемо аналіз ключових ознак поняття «податковий контроль» згрупувавши їх в однорідні по своїй суті групи (табл. 2.).

податковий контроль

Таблиця 2

Згрупування авторів поняття «податковий контроль» за ключовими ознаками

Групи

Ключеві ознаки

Автори

1

Заходи по реєстрації, обліку і контролю

Завгородний В.П., Ісаншина Г.Ю., Пансков В.Г. Тимченко О.М., Иванов Ю.Б, Карпова В.В., Карпов Л.Н., Кодекс Республики Беларусь

2

Заходи спостереження, огляд, виявлення відхилень

Онищенко В.А., Хмільовська К.В., Крисоватий А.І. Романовский Н.В.,Врублевская О., Кодекс Республики Беларусь

3

Податкова перевірка,

Вінницький Д.В, Толкушкин А.В.,Кучерявенко Н.П. Воїнова Т.С., Проект налогового кодекса в Украине Кодекс Республики Беларусь

4

Моніторинг, одержання і обробка інформації

Романовский Н.В.,Врублевская О.

5

Система заходів

Кодекс Республики Беларусь

6

Єдина система обліку, контроль нарахування фінансових санкцій,

Хомутено В.П., Проект Закону Украины «О налоговом контроле, Кодекс Азербайджанской Республики

7

додержанням податкового законодавства

Чернявський О.П., Кодекс Азербайджанской Республики, Проект налогового кодекса в Украине Завгородний В.П., Ісаншина Г.Ю., Пансков В.Г. Тимченко О.М.,

8

Застосування мір відповідальності, здійснення примусових податкових вилучень

Ногіна О.А.

До першої групи основних ключових ознак більшість відомих українських економістів відносять «заходи по реєстрації, обліку і контролю». Не можливо не погодитися, що податковий контроль відбувається з моменту реєстрації платника в органах ДПС і під час ведення обліку платників податків, однак на думку автора даної роботи слід віднести дані ключові визначення до одних із основних при визначенні оптимально поняття «податкового контролю».

Друга група ознак включає в себе «заходи спостереження, нагляду, огляд, виявлення відхилень». Розглянемо дану групу детальніше. В. Онищенко під податковим контролем розуміє багатоаспектну міжгалузеву систему спостереження державних контролюючих органів за фінансово - господарською діяльністю платників податків з метою об’єктивного забезпечення заданого рівня формування бюджету й установлення її відповідно до вимог чинного законодавства. Таке визначення є досить суперечливим, адже можна скільки завгодно спостерігати але так і не мати кінцевого результату, оскільки за допомогою спостереження, без конкретних дій і заходів, неможливо поповнювати бюджет держави. Тобто предмет вивчення повинен базуватися на фактах, спостереженнях, які підлягають перевірці через проведення відповідних процедур. К. Хмільовська розглядає податковий контроль, як діяльність посадових осіб податкової служби, щодо спостереження за відповідністю процесу організації платника податків, обліку об’єктів оподаткування, методики обчислення й сплати податків і податкових платежів згідно з діючими нормативно - законодавчими актами, виявлення відхилення, які були допущені в процесі виконання норм податкового законодавства та визначення впливу наслідків порушення на податкові зобов’язання. Хоча автор при визначенні «податкового контролю» також спирається на спостереження проте з подальшим уточненням складових контрою, з поєднанням з конкретними діями і причинно - наслідковим зв’язком.

Виділення «податкової перевірки», як основної ознаки звужує розгляд поняття «податкового контролю» до розгляду контрольної функції ДПС у сукупності з іншими функціями і розкриває її зміст як діяльність органів ДПС, що полягає у перевірці правильності справляння податків та інших обов’язкових платежів, виявлення та аналіз податкових порушень, а також у забезпеченні вдосконалення роботи самої ДПС. Однак приймаючи до уваги, що контрольні заходи можуть проводитись також і в інший формі ніж податкова перевірка (наприклад проведення моніторингу фінансово - господарської діяльності платника податків в формі кабінетного аудиту), то звуження податкового контролю до однієї лише податкової перевірки некоректно.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства
На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка чинників. З метою управління окремими з них, посилення чи послаблення їх впливу на фінансову стійкість підприємства їх можна об’єднати в групи залежно від рівня виникнення та ступеня значущості (рис. 1.1) [14]. Рисунок 1.1 - Види ф ...

Дохідна частина бюджету (на прикладі міста Львова)
Із визнанням України країною з ринковою економікою суттєво зростає необхідність інтегрування фінансових інститутів місцевого самоврядування у світогосподарський комплекс міжнародного економічного співробітництва і з цією метою прийняття низки рішень, що передбачають реформування бюджетної ...