Меню сайта

Поняття методики податкового контролю

ключових ознак поняття «методика»

Досліджуючи значення поняття «податкового контролю», стикаємось з проблемою не тільки звуження функції контролю, а й взагалі з повною відсутністю системного розгляду цього поняття рядом авторів наведених в табл. 1.

Виявлення сутності «податкового контролю» потребує виділення суттєвих ознак цього поняття. Проведемо аналіз ключових ознак поняття «податковий контроль» згрупувавши їх в однорідні по своїй суті групи (табл. 2.).

податковий контроль

Таблиця 2

Згрупування авторів поняття «податковий контроль» за ключовими ознаками

Групи

Ключеві ознаки

Автори

1

Заходи по реєстрації, обліку і контролю

Завгородний В.П., Ісаншина Г.Ю., Пансков В.Г. Тимченко О.М., Иванов Ю.Б, Карпова В.В., Карпов Л.Н., Кодекс Республики Беларусь

2

Заходи спостереження, огляд, виявлення відхилень

Онищенко В.А., Хмільовська К.В., Крисоватий А.І. Романовский Н.В.,Врублевская О., Кодекс Республики Беларусь

3

Податкова перевірка,

Вінницький Д.В, Толкушкин А.В.,Кучерявенко Н.П. Воїнова Т.С., Проект налогового кодекса в Украине Кодекс Республики Беларусь

4

Моніторинг, одержання і обробка інформації

Романовский Н.В.,Врублевская О.

5

Система заходів

Кодекс Республики Беларусь

6

Єдина система обліку, контроль нарахування фінансових санкцій,

Хомутено В.П., Проект Закону Украины «О налоговом контроле, Кодекс Азербайджанской Республики

7

додержанням податкового законодавства

Чернявський О.П., Кодекс Азербайджанской Республики, Проект налогового кодекса в Украине Завгородний В.П., Ісаншина Г.Ю., Пансков В.Г. Тимченко О.М.,

8

Застосування мір відповідальності, здійснення примусових податкових вилучень

Ногіна О.А.

До першої групи основних ключових ознак більшість відомих українських економістів відносять «заходи по реєстрації, обліку і контролю». Не можливо не погодитися, що податковий контроль відбувається з моменту реєстрації платника в органах ДПС і під час ведення обліку платників податків, однак на думку автора даної роботи слід віднести дані ключові визначення до одних із основних при визначенні оптимально поняття «податкового контролю».

Друга група ознак включає в себе «заходи спостереження, нагляду, огляд, виявлення відхилень». Розглянемо дану групу детальніше. В. Онищенко під податковим контролем розуміє багатоаспектну міжгалузеву систему спостереження державних контролюючих органів за фінансово - господарською діяльністю платників податків з метою об’єктивного забезпечення заданого рівня формування бюджету й установлення її відповідно до вимог чинного законодавства. Таке визначення є досить суперечливим, адже можна скільки завгодно спостерігати але так і не мати кінцевого результату, оскільки за допомогою спостереження, без конкретних дій і заходів, неможливо поповнювати бюджет держави. Тобто предмет вивчення повинен базуватися на фактах, спостереженнях, які підлягають перевірці через проведення відповідних процедур. К. Хмільовська розглядає податковий контроль, як діяльність посадових осіб податкової служби, щодо спостереження за відповідністю процесу організації платника податків, обліку об’єктів оподаткування, методики обчислення й сплати податків і податкових платежів згідно з діючими нормативно - законодавчими актами, виявлення відхилення, які були допущені в процесі виконання норм податкового законодавства та визначення впливу наслідків порушення на податкові зобов’язання. Хоча автор при визначенні «податкового контролю» також спирається на спостереження проте з подальшим уточненням складових контрою, з поєднанням з конкретними діями і причинно - наслідковим зв’язком.

Виділення «податкової перевірки», як основної ознаки звужує розгляд поняття «податкового контролю» до розгляду контрольної функції ДПС у сукупності з іншими функціями і розкриває її зміст як діяльність органів ДПС, що полягає у перевірці правильності справляння податків та інших обов’язкових платежів, виявлення та аналіз податкових порушень, а також у забезпеченні вдосконалення роботи самої ДПС. Однак приймаючи до уваги, що контрольні заходи можуть проводитись також і в інший формі ніж податкова перевірка (наприклад проведення моніторингу фінансово - господарської діяльності платника податків в формі кабінетного аудиту), то звуження податкового контролю до однієї лише податкової перевірки некоректно.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...