Меню сайта

Загальна характеристика діяльності кредитних спілок України та КС „Фаворит-Миколаїв”

Сервісний центр забезпечує тиражування методичної літератури, навчальних посібників, пропагандистських та інформаційних матеріалів і друкованого видання „Кур’єр НАКСУ”.

Нині до складу НАКСУ входить 126 кредитних спілок із 21 області України та Республіки Крим. Вони об’єднують більше 170 тисяч громадян і мають в своїх активах понад 80 млн. гривень [17].

Кредитні спілки, що входять до НАКСУ працюють відповідно до чинного законодавства та щомісячно подають звіт про фінансову діяльність до НАКСУ. Кількість членів кредитних спілок - учасників НАКСУ постійно зростає. Це детально показано на рисунку 2.2.

Рис. 2.2. Кількість членів - учасників кредитних спілок - НАКСУ, 2001-2007 рр.

На графіку видно, що якщо в 2001 році кількість членів кредитних спілок НАКСУ була близько 13 тис.чол., то вже зараз вона сягає понад 230 тис.чол. Це означає, що за період з 2001 року по 2007 рік до кредитної кооперації приєдналися більш ніж 217 тис.чол. Отже, рік у рік створюються нові кредитні спілки, до них та до раніше створених кредитних спілок приєднуються нові члени. Це доводить, що кредитні спілки потрібні людям.

Кредитні спілки України поступово міцнішають, збільшують свої активи (рис. 2.3). Тільки за період з 2001 року по 2007 рік загальна сума активів кредитних спілок - членів НАКСУ зросла на 145 млн.грн. Це означає, що вони розвиваються, що зростає ефективність їх роботи.

Рис. 2.3. Динаміка зростання активів кредитних спілок України, що входять до складу НАКСУ

Все це зайвий раз підкреслює ефективність системи кредитних спілок, їхній хай ще невеликий, але вкладу в економіку країни, реальний вклад у поліпшення добробуту людей.

На лютий 2008 р. в Україні зареєстровано більше 1100 кредитних спілок. З них до НАКСУ входять лише 218 [18]. Інші кредитні спілки фактично працюють безконтрольно. Про їхню діяльність ні НАКСУ, ні державі органи, як право, не мають реальної інформації. Багато з них, мабуть, далекі від справжніх кредитних кооперативів. Підтвердженням цьому є декілька судових справ та статей в засобах масової інформації навколо таких псевдоспілок, як „Пінгвін” (м. Біла Церква), „Золоті ворота” (м. Київ) та інші [18]. Суттєвий вплив на виникнення таких кредитних спілок мали недостатнє розуміння широкими верствами населення кооперативної природи кредитних спілок як неприбуткових організацій, відсутність необхідної законодавчо-нормативної бази та системи державного нагляду й підтримки. У результаті цього в кредитно-кооперативному русі Україна у 1993-1996 роках реально почали виникати різні типи кредитних спілок.

На сьогодні в Україні діють чотири основних типи кредитних спілок: профспілковий, ломбардний, інвестиційний та ощадно - позичковий [20].

Профспілковий тип кредитної спілки часто створюється на базі та за принципом колишніх кас взаємодопомоги. Як правило, такі кредитні спілки об’єднують членів трудового колективу підприємства, користуються наданими профспілковим комітетом чи адміністрацією приміщеннями і коштами. Вони мають обмежений набір ощадних послуг: приймають щомісячні обов’язкові членські внески, проценти на які нараховуються за фактом роботи в кінці року та, як правило, мають незначний розмір. Стимулювання накопичення членами власних заощаджень у вигляді строкових, ощадних, цільових та інших вкладів, як правило, не передбачається. Такі спілки видають переважно споживчі позички порівняно невеликих розмірів під довіру чи поручительство членів або підприємства.

Зазвичай заощадження членів на є єдиним джерелом формування коштів позичкового фонду - значною є частина коштів, отриманих від підприємства чи профспілки. В окремих спілках цього типу трапляються випадки обмеженої демократії, нерівні умови надання послуг членам спілки, авторитарний підхід до вирішення питань, пасивність членів. Інколи керівники підприємства та члени профспілкового комітету становлять більшість в органах управління спілкою такого типу, а сама спілка використовується для можливих фінансових операцій із коштами підприємства чи профспілки. За механізмом своєї діяльності цей тип кредитної спілки найбільше нагадує касу взаємодопомоги.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...

Облік, аналіз і аудит податку на додану вартість
Актуальність дослідження. Податок на додану вартість вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів у більшості розвинених країн світу та країн з перехідною економікою. Сам факт його запровадження в Україні можна ...