Меню сайта

Капітальні інвестиції та джерела їх фінансування

Капітальне вкладення коштів у матеріальні та нематеріальні активи на сучасному етапі розвитку суспільства часто є єдиним напрямом інвестиційної діяльності підприємств. Це відбувається тому, що кожне підприємство на протязі свого життєвого циклу періодично вкладає кошти в нове обладнання для оновлення асортименту, покращення якості своєї продукції, підвищення кваліфікації персоналу. В такій ситуації є необхідність кваліфікованого управління реальними інвестиціями.

На основі аналізу літературних джерел можна навести головні особливості економічної сутності реальних інвестицій:

1. Вони пов'язані з матеріальними та грошовими затратами.

2. Реальні інвестиції забезпечують підприємству більш високий рівень рентабельності в порівнянні з фінансовими інвестиціями.

3. Реальні інвестиції мають високий ступінь проти інфляційного захисту,тому що ріст цін на реальні об'єкти ( обладнання та ін.) співпадає, часто навіть і перевищує інфляцію грошей.

4. Капіталовкладення можуть бути повернені лише на протязі наступних років у майбутньому.

5. Реальні інвестиції завжди містять у собі елемент ризику.

6. Реальне інвестування тісно пов'язане з операційною діяльністю підприємства. Від реалізованих підприємством інвестиційних проектів залежить подальший об'єм його операційної діяльності.

7. Реальні інвестиції є найменш ліквідними, що пов'язано з вузько націленою направленістю цих вкладень. І в незавершеному вигляді вони не мають іншого призначення.

8. Капітальні вкладення у виробництво, підвищення кваліфікації персоналу, та ін. безпосередньо пов'язані з підвищенням можливостей підприємства щодо досягнення своїх стратегічних і тактичних цілей. Саме ця форма інвестування допомагає підприємству проникати на нові товарні та регіональні ринки, забезпечувати постійний ріст своєї ринкової вартості. [ 16,21 ]

Реальне інвестування здійснюється в різноманітних формах.

Основними із яких є:

1. Капітальне інвестування чи капітальні вкладення в основнізасоби (придбання цілісних майнових комплексів, нове будівництво, реконструкція, модернізація, відновлення окремих видів обладнання)

2. Інвестування в інновації підприємств (інноваційне інвестування в нематеріальні активи)

3. Інвестування приросту оборотних активів (інвестування приросту запасів матеріальних оборотних активів) [16].

1. Капітальне інвестування чи капітальні вкладення в основні засоби:

Ø Придбання цілісних майнових комплексів. Це інвестиційна діяльність великих підприємств, що забезпечує галузеву, регіональну чи товарну диверсифікацію їх діяльності.

Ø Нове будівництво. Воно являє собою інвестиційну операцію, пов'язану з будівництвом нового об'єкта з завершеним технологічним циклом за індивідуально розробленим чи типовим проектом на спеціально відведених територіях.

Ø Реконструкція. Вона являє собою інвестиційну операцію, пов'язану з суттєвим перетворенням всього виробничого процесу на основі сучасних науково - технічних досягнень, її здійснюють згідно комплексного плану реконструкції підприємства з метою радикального збільшення його виробничого потенціалу, покращення якості продукції, що випускається та ін. В процесі реконструкції може здійснюватися розширення окремих виробничих будівель та приміщень (якщо нове обладнання не може бути розміщено на вже існуючій площі); побудова нових будов та споруд того ж призначення замість ліквідованих на території діючого підприємства, подальша експлуатація яких не може проводитись з технологічних чи економічних причин.

Ø Модернізація. Це інвестиційна операція, що пов'язана з вдосконаленням та приведенням основної частини виробничих засобів до стану, що відповідає сучасному рівню здійснення технологічних процесів, шляхом конструктивних змін основного парку машин, механізмів та обладнання, що використовується підприємством в процесі операційної діяльності.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Історичний досвід оподаткування в Україні
Становлення України як суверенної, демократичної, правової держави передбачає необхідність проведення соціально-економічних та правових реформ. У цьому контексті потребує реформування та вдосконалення існуюча податкова система України. Реформування податкової системи вимагає чіткого у ...

Оподаткування прибутку юридичних осіб
Економічні трансформації в країні і її економічне оздоровлення неможливі без формування дієздатної податкової системи. Важливе місце в мобілізації грошових ресурсів суспільства відіграє податкова система з властивими їй особливостями. Сучасний економічний розвиток України і її регіон ...