Меню сайта

Капітальні інвестиції та джерела їх фінансування

Капітальне вкладення коштів у матеріальні та нематеріальні активи на сучасному етапі розвитку суспільства часто є єдиним напрямом інвестиційної діяльності підприємств. Це відбувається тому, що кожне підприємство на протязі свого життєвого циклу періодично вкладає кошти в нове обладнання для оновлення асортименту, покращення якості своєї продукції, підвищення кваліфікації персоналу. В такій ситуації є необхідність кваліфікованого управління реальними інвестиціями.

На основі аналізу літературних джерел можна навести головні особливості економічної сутності реальних інвестицій:

1. Вони пов'язані з матеріальними та грошовими затратами.

2. Реальні інвестиції забезпечують підприємству більш високий рівень рентабельності в порівнянні з фінансовими інвестиціями.

3. Реальні інвестиції мають високий ступінь проти інфляційного захисту,тому що ріст цін на реальні об'єкти ( обладнання та ін.) співпадає, часто навіть і перевищує інфляцію грошей.

4. Капіталовкладення можуть бути повернені лише на протязі наступних років у майбутньому.

5. Реальні інвестиції завжди містять у собі елемент ризику.

6. Реальне інвестування тісно пов'язане з операційною діяльністю підприємства. Від реалізованих підприємством інвестиційних проектів залежить подальший об'єм його операційної діяльності.

7. Реальні інвестиції є найменш ліквідними, що пов'язано з вузько націленою направленістю цих вкладень. І в незавершеному вигляді вони не мають іншого призначення.

8. Капітальні вкладення у виробництво, підвищення кваліфікації персоналу, та ін. безпосередньо пов'язані з підвищенням можливостей підприємства щодо досягнення своїх стратегічних і тактичних цілей. Саме ця форма інвестування допомагає підприємству проникати на нові товарні та регіональні ринки, забезпечувати постійний ріст своєї ринкової вартості. [ 16,21 ]

Реальне інвестування здійснюється в різноманітних формах.

Основними із яких є:

1. Капітальне інвестування чи капітальні вкладення в основнізасоби (придбання цілісних майнових комплексів, нове будівництво, реконструкція, модернізація, відновлення окремих видів обладнання)

2. Інвестування в інновації підприємств (інноваційне інвестування в нематеріальні активи)

3. Інвестування приросту оборотних активів (інвестування приросту запасів матеріальних оборотних активів) [16].

1. Капітальне інвестування чи капітальні вкладення в основні засоби:

Ø Придбання цілісних майнових комплексів. Це інвестиційна діяльність великих підприємств, що забезпечує галузеву, регіональну чи товарну диверсифікацію їх діяльності.

Ø Нове будівництво. Воно являє собою інвестиційну операцію, пов'язану з будівництвом нового об'єкта з завершеним технологічним циклом за індивідуально розробленим чи типовим проектом на спеціально відведених територіях.

Ø Реконструкція. Вона являє собою інвестиційну операцію, пов'язану з суттєвим перетворенням всього виробничого процесу на основі сучасних науково - технічних досягнень, її здійснюють згідно комплексного плану реконструкції підприємства з метою радикального збільшення його виробничого потенціалу, покращення якості продукції, що випускається та ін. В процесі реконструкції може здійснюватися розширення окремих виробничих будівель та приміщень (якщо нове обладнання не може бути розміщено на вже існуючій площі); побудова нових будов та споруд того ж призначення замість ліквідованих на території діючого підприємства, подальша експлуатація яких не може проводитись з технологічних чи економічних причин.

Ø Модернізація. Це інвестиційна операція, що пов'язана з вдосконаленням та приведенням основної частини виробничих засобів до стану, що відповідає сучасному рівню здійснення технологічних процесів, шляхом конструктивних змін основного парку машин, механізмів та обладнання, що використовується підприємством в процесі операційної діяльності.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Антикризове фінансове управління на підприємстві (на прикладі приватної виробничо-комерційної фірми Адлер)
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день кризові явища в економіці не є чимось незвичайним. Криза не є більше наслідком прояву локальних управлінських помилок або фінансових складнощів. Сучасні економічні реалії ставлять у складне становище всіх учасників світової економіки. В ...

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...