Меню сайта

Капітальні інвестиції та джерела їх фінансування

Ø Відновлення окремих видів обладнання. Воно пов'язане з заміною (в зв'язку з фізичним зносом) чи доповненням ( в зв'язку зі зростанням обсягів діяльності чи необхідністю підвищення продуктивності праці) кількості обладнання, що існує на даний момент, новим його видом, не змінюючи загальної схеми здійснення технологічного процесу.

2. Інноваційне інвестування в нематеріальні активи. Воно являє собою інвестиційну операцію, що направлена на використання в операційній та інших видах діяльності підприємства нових наукових і технологічних знань з метою досягнення комерційного успіху. Інноваційні інвестиції в нематеріальні активи здійснюються в двох основних формах:

Ø Шляхом придбавання готової науково - технічної продукції та інших прав (патенти на наукові відкриття, промислові зразки, винаходи та товарні знаки та ін.)

Ø Шляхом розробки нової науково - технічної продукції.

3. Інвестування приросту запасів матеріальних оборотних активів. Це інвестиційна операція, що направлена на розширення об'єму операційних оборотних активів, які використовуються в результаті здійснення інвестиційної діяльності. Необхідність цієї форми інвестування пов'язана з тим, що будь - яке розширення виробничого потенціалу визначає можливість випуску додаткового обсягу продукції. Але ця можливість може бути реалізована тільки при певному розширенні обсягів використання матеріальних оборотних активів окремих видів (запасів, сировини, напівфабрикатів).

Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г [31] пропонують таку класифікацію реальних інвестицій:

За джерелами фінансування:

Ø централізовані - за рахунок коштів державного бюджету та державних кредитів;

Ø нецентралізовані - за рахунок довгострокових банківських кредитів, власних коштів підприємств, іноземних інвестицій.

Сьогодні в Україні спостерігається тенденція до збільшення частки централізованих капітальних вкладень. Така ситуація пов'язана із державною політикою у фінансовій та банківській сферах.

Галузевий розподіл реальних інвестицій на нинішньому етапі має наступний вигляд:

Ø машинобудування та металообробка;

Ø торгівля та громадське харчування;

Ø будівництво;

Ø целюлозно-паперова промисловість;

Ø промисловість будівельних матеріалів та ін.

Регіональний розподіл. Обсяг залучених інвестицій у різні регіони залежить від:

Ø стану інвестиційного клімату;

Ø послідовності проведення ринкових реформ;

Ø рівня розвитку економічного потенціалу;

Ø динаміки перетворення виробничої та фінансової інфраструктури;

Ø ефективності використання природних та трудових ресурсів;

За формами відтворення виділяють наступні види реальних

інвестицій:

Ø нове будівництво - створення виробничих потужностей на нових майданчиках за новими проектами;

Ø розширення виробництва - будівництво нових підприємств та розширення діючих виробничих підрозділів основного та допоміжного призначення;

Форми реального інвестування, які обираються підприємством тісно залежать від цілей підприємства, від його розвитку і можливостей.

Капітальні вкладення забезпечуються грошовими коштами з різноманітних джерел, основним із яких є національний дохід, який створюється в сфері матеріального виробництва.

Розрізняють два основних методи забезпечення капітальних вкладень грошовими коштами: безповоротній, чи фінансування, та поворотній, або кредитування. Безповоротне надання коштів не обумовлено їх поверненням в раніш обумовлений термін. Поворотне використання коштів відбувається на умовах повороткості у конкретний термін та в конкретному розмірі. Крім того, кредитування є поворотнім, строковим, платним та забезпеченим. Довгострокове кредитування більш повно, ніж безповоротне фінансування, відповідає умовам переходу до ринку. Необхідність погашення кредиту та виплата процентів за користування ним більш зацікавлює позичальників у обґрунтуванні розміру кредиту, мети, щодо реалізації якої він потрібен, економії, в процесі його використання, а також засобом контролю окупності капітальних вкладень.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Аналіз державного боргу України
Державна заборгованість - одна з характеристик сучасних національних економік. У теперішній час майже неможливо знайти державу, яка була б спроможна обходитися без запозичень. Використання державою позик зумовлено нестачею власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання боргових зоб ...

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...