Меню сайта

Капітальні інвестиції та джерела їх фінансування

Основним джерелом фінансування капітальних вкладень у індустріальне розвинених країнах з розвиненою ринковою економікою є власні кошти підприємств в вигляді чистого грошового потоку, тобто нерозподілений прибуток та амортизаційні відрахування. До них ще можна віднести певну частину прибутку від продажу власних цінних паперів ( акцій та облігацій) і кредитів, що отримані з ринку позичкового капіталу.

Державне стимулювання інноваційних проектів у розвинутих країнах здійснюється в двох основних формах. Перша складається в здійсненні державою прямого фінансування інноваційних проектів, друга - у заохоченні інноваційних проектів приватних і державних підприємств шляхом створення пільгових умов для фірм, що впроваджують прогресивну техніку і технології, та здійснюють науково-дослідну діяльність.

Також, у цих країнах, джерелами фінансування реальних інвестицій є:

q Державний бюджет;

q Спеціальні урядові фонди ;

q Промислові фірми;

q Виконавці;

q Кошти приватних компаній та індивідуальних інвесторів

q Можливості світового фондового ринку;

q Кредити міжнародних фінансове - кредитних організацій;

q Кредити міжнародних експортних агентств;

q Кредити національних комерційних банків.

Але ці всі джерела інвестування не являються гарантією успішного вкладення коштів в економіку нашої країни. І багато крупних проектів потребують декілька джерел фінансування.

Серед джерел фінансування капіталовкладень в Росії В.В.Бочаров [21] виділяє такі:

1. Власні фінансові ресурси (чистий прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, які виплачуються органами страхування в формі покриття збитків від стихійних подій, аварій, катастроф).

2. Позичкові кошти (банківські кредити, облігаційні займи).

3. Залучені кошти (кошти, отримані від емісії акцій, внески в статутний капітал).

4. Грошові кошти, які централізуються добровільними співтовариствами підприємств та фінансове - промисловими групами.

5. Кошти федерального бюджету, які виділяються при умові повернення чи неповернення, а також кошти бюджетів суб'єктів РФ.

6. Кошти, які виділяються іноземними інвесторами в формі кредитів, позичок, внесків у статутні капітали російських підприємств.

7. Кредити та позички , що надаються Росії міжнародними фінансове-кредитними організаціями та іншими державами під гарантії уряду РФ.

Розглядаючи різні варіанти фінансування реальних інвестиційних проектів в Україні, можна обрати найбільш раціональну структуру капіталу. Капітал підприємства може поділятися на дві групи: власний і залучений. Співвідношення власного та залученого капіталу і визначає ефективність проекту.

До традиційних способів фінансування проекту належать:

1. Фінансування шляхом передавання частки акціонерного капіталу;

2. Фінансування шляхом отримання позики;

3. Фінансування шляхом отримання іноземних кредитів.

Фінансування шляхом передавання частки акціонерного капіталу

може здійснюватись різними шляхами:

1.

Залучення компанії або приватної особи в якості партнера в закрите акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю. Цей спосіб фінансування може реалізовуватися шляхом створення спільного підприємства або часткового розміщення акцій. Потенційними інвесторами можуть бути приватні особи, які мають вільні кошти та довіряють проекту.

Цей спосіб фінансування має наступні переваги:

q Контроль тільки з боку обмеженої кількості осіб, які можуть бути пов'язані не лише діловими, але й особистими стосунками;

q Збереження конфіденційності бізнесової інформації;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Зміст, структура та особливості формування доходів залізниць
Формування доходів великих виробничо-економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з ...

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...