Меню сайта

Фінансова складова процесу управління капітальними інвестиціями

І.А. Бланк виділяє такі етапи політики управління портфелем реальних інвестицій на підприємстві:

1. Аналіз стану реального інвестування в попередньому періоді. На протязі цього аналізу визначається рівень інвестиційної активності підприємства в попередньому періоді та ступінь завершеності реальних інвестиційних програм, які були початі раніше.

o На першій стадії аналізу вивчається динаміка загального обсягу інвестування капіталу в приріст реальних активів, дольова частка реального інвестування в загальному обсязі інвестицій підприємства в перед плановому періоді.

o На другій стадії аналізу розглядається ступінь реалізації окремих інвестиційних програм і проектів, рівень засвоєння тих інвестиційних ресурсів, які передбачені для цієї мети.

o На третій стадії аналізу визначається рівень завершеності раніш початих інвестиційних проектів та програм, уточнюється обсяг необхідних ресурсів для завершення їх.

2. Визначення загального обсягу реального інвестування в майбутньому періоді. Основою визначення цього показника є обсяг приросту основних засобів, нематеріальних та оборотних активів, що планує отримати підприємство. Обсяг визначається з урахуванням динаміки раніше незакінчених капітальних вкладень.

3. Визначення форм реального інвестування. Ці форми визначаються в залежності від цілі та завдань підприємства, в залежності від ступеню його розвитку виходячи з конкретних направлень його інвестиційної діяльності.

4. Підготовка бізнес - планів реальних інвестиційних проектів. Майже всі форми великих інвестицій розглядаються як інвестиційні проекти. Підготовка таких інвестиційних проектів вимагає написання бізнес - планів. Для невеликих проектів розробляється короткий варіант бізнес - плану, а для

великих, або, якщо планується впровадження на ринок зовсім нового товару, повний.

5. Оцінка ефективності окремих реальних інвестиційних проектів. Ця оцінка здійснюється на основі показників: чистого приведеного доходу,періоду окупності інвестицій, та інших. Виходячи з цього ті інвестиційні проекти, які не відповідають критеріям інвестиційної політики підприємства,не повинні бути прийнятими.

6. Формування портфелю реальних інвестицій. Проекти, які були відібрані підприємством при оцінці їх ефективності підлягають подальшій розробці. На основі такої оцінки підприємство і формує свій портфель реальних інвестицій або капітальних вкладень на попередній період. Якщо при формуванні портфелю передбачається збалансованість окремих цілей, то портфель оптимізується за різними показниками.

7. Забезпечення реалізації окремих інвестиційних проектів та програм. Основні документи, які є необхідними для реалізації окремих проектів є капітальний бюджет і календарний графік реалізації інвестиційного проекту.

Календарний бюджет - це документ, який розробляється на період до одного року, і відображає всі витрати та надходження, що пов'язані з реалізацією конкретного реального інвестиційного проекту.

Календарний графік - документ, що визначає основні періоди, які потрібні для виконання окремих етапів робіт.

Щоб виявити кращий варіант проекту, треба розглянути широке коло його можливих варіантів. Дуже часто вибір певного способу чи варіанта проекту робиться передчасно. Необхідним є внесення всіх можливих варіантів до початкового переліку ідей, що обговорюються, а потім шляхом використання логічної схеми відбору відкинути гірші. Початковий список альтернативних підходів може звузитися до кількох або одного варіанту. У міру відкидання альтернативних варіантів деталі й

розрахунок кожного аспекту уточняються. Тим самим вдається уникнути надмірної, детальної підготовчої роботи над варіантами, які, врешті-решт, відкидаються.

Відхилення варіантів проекту відбувається на основі вибору ідей, які згодом буде прийнято і піддано детальному аналізу на стадіях розробки та експертизи проекту.

Причинами відхилення варіантів проекту можуть бути:

o Відсутність ринку збуту товару, тобто недостатній попит на запропонований продукт проекту;

o Не конкурентоспроможність товару;

o Надмірні витрати проекту порівняно з очікуваними вигодами, тобто неприбутковість проекту;

o Проект несумісний з політикою існуючої влади;

o Відсутність політичної підтримки влади;

o Непридатна, застаріла для здійснення цілей проекту технологія;

o Обмеженість сировини та обладнання для реалізації даного проекту та неможливість їх збільшення з різних причин;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Економічна суть і функції бюджету
Проведення ринкових реформ та трансформацій значною мірою залежить від стану фінансів держави та її складової - бюджету. Державний бюджет є найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту. Саме через бюджет держави відтворюється вся баг ...

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...