Меню сайта

Обґрунтування фінансової потреби підприємства в капітальних інвестиціях

. Заключні положення;

В нашій дипломній, роботі ми навели деякі особливості складання фінансової частини бізнес - плану. Отже, саме цей розділ є має особливе значення. Як правило, дуже важливо перше враження від запропонованого проекту, якщо він, звичайно, є інструментом для отримання додаткового фінансування. Потенційний інвестор скоріше не буде ретельно роздивлятися та досліджувати всі розділи запропонованого бізнес-плану, цим будуть займатися відповідні підрозділи банків або інвестиційних компаній.

Фінансовий розділ бізнес - плану є узагальнюючим, в ньому у вартісному вираженні наведені матеріали всіх інших розділів. Цей розділ бізнес - плану повинен дати можливість оцінити можливість проекту забезпечувати надходження грошових коштів у обсязі, достатньому для покриття витрат.

Тут доцільно окреслити загальні переваги від проекту. А саме, треба окреслити сторони, які виграють від здійснення проекту. Особливо це торкається проектів, які сприяють впровадженню енергоефективних технологій та є очевидно суспільне корисними. Цими сторонами можуть бути: національні та місцеві уряди (включаючи податкові органи), жителі, інвестори, фінансисти, постачальники обладнання та споживчих товарів, робітники, працівники компанії та ін.

В плані повинна бути зроблена спроба принести користь всім сторонам, створити безпрограшні ситуації.

Насправді, все що буде написано в цьому розділі потім повинно бути детально розкрито у основних розділах бізнес-плану. Але перед тим, як до цього перейти, треба детально окреслити само підприємство, яке висуває цей проект.

Необхідним є обґрунтування потреби в фінансових ресурсах, у джерелах фінансування, системі гарантій. Вимагається чіткий розподіл витрат проекту та використання коштів.

В процесі фінансового планування на підприємстві виконують наступні основні розрахунки:

Ø Змінних витрат на одиницю продукції (товарів, робіт, послуг);

Ø Умовно - постійних витрат підприємства на плановий період;

Ø Виробничої собівартості одиниці кожного виду продукції (товарів, робіт, послуг);

Ø Варіантів цін реалізації одиниці кожного виду продукції (товарів, робіт, послуг);

Ø Виручки від реалізації кожного виду продукції (товарів, робіт, послуг) та в цілому на період, що заплановано;

Ø Амортизаційних відрахувань;

Ø Податків та обов'язкових платежів;

Ø Собівартості продукції, що реалізується (товарів, робіт, послуг) та в цілому на період, що заплановано;

Ø Доходів від реалізації основних фондів та інших необоротних активів;

Ø Планового валового прибутку (збитку) від реалізації по кожному виду продукції (товарів, робіт, послуг) та в цілому на період, що заплановано;

Ø Платежів по добровільному страхуванню майна, медичному страхуванню робітників та ін.;

Ø Розподіл прибутку;

Ø Кошторисів формування та використання грошових фондів підприємства;

Ø Виплата дивідендів, що планується;

Ø Збільшення (зменшення) власного капіталу в плановому періоді;

Ø Приросту потреби в оборотних коштах та джерел її покриття;

Ø Потреби у короткострокових кредитах;

Ø Обсягів капітальних вкладень та джерел їх фінансування;

Ø Потреби у довгостроковому кредиті;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...

Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК Турист
Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підпри ...