Меню сайта

Аналіз майнового стану підприємства та його фінансових результатів

На основі вихідних даних балансу підприємства ТОВ “Обрій” детально проаналізуємо майновий стан даного підприємства на протязі трьох років: з 2001 по 2003. (табл. 3)

Середній обсяг грошових коштів збільшується з кожним роком на протязі всього періоду, що аналізується ( 2001 рік - 26,20 тис. грн., 2002 рік - 31,15 тис. грн., 2003 рік - 31,95 тис. грн.). Темп приросту грошових коштів в 2002 році становить 18,89%, порівнюючи з 2001, а у 2003 році відносно 2002 всього 2,57%.

Дані таблиці 4 говорять про наявність тенденції коливань виручки від реалізації на протязі всього досліджуємого нами періоду, тобто 2001, 2002, 2003 роки. Більш наочно ці дані представлені на графіку 1. Так, якщо в 2001 році виручка складала 1250,5 тис. грн., то у 2002 році вона була 1815 тис. грн., а у 2003 - 1758,5 тис. грн. При цьому темп приросту виручки від реалізації з 2001 до 2002 року становив 45,14%, а темп приросту з 2002 до 2003 року склав -3%, що пояснюється зниженням виручки від реалізації в 2002 році порівнянні з 2002.

Дані динаміки балансу, представлені у таблиці 4, свідчать про ріст середнього обсягу необоротних активів. У 2001 році середній обсяг необоротних активів становив 7,35 тис. грн., у 2002 році він виріс до 9,00 тис. грн., а у 2003 році він вже становив 9,20 тис. грн., причому темп приросту необоротних активів з 2001 до 2002 року був 22,45%, а з 2002 до 2003 всього 2,22%.

Таблиця 3.

Баланс підприємства ТОВ “Обрій”

Показники

Дати

Темп приросту (%)

Структура (%)

1 січня 2001

1 січня 2002

1 січня 2003

1 січня 2004

2002/2001

2003/ 2002

2004/2003

1 січня 2001

1 січня 2002

1 січня 2003

1 січня 2004

1

Необоротні активи

5,3

9,4

8,6

9,8

77,4

-8,5

14,0

3,5

2,1

2,7

3,2

2

Оборотні активи всього, в т.ч.

148,2

440,8

306,7

295,3

197,4

-30,4

-3,7

96,5

97,9

97,3

96,8

Запаси

31,5

352,8

156,7

162,9

1020,0

-55,6

4,0

20,5

78,4

49,7

53,4

Дебіторська заборгованість

88,3

62,3

109,7

108,8

-29,4

76,1

-0,8

57,5

13,8

34,8

35,7

Грошові кошти

28,4

24

40,3

23,6

-15,5

67,9

-41,4

18,5

5,3

12,8

7,7

3

Власний капітал

38,8

64,3

208,6

151,4

65,7

224,4

-27,4

25,3

14,3

66,2

49,6

4

Поточні зобов'язання

114,7

385,9

106,7

153,7

236,4

-72,4

44,0

74,7

85,7

33,8

50,4

5

Баланс

153,5

450,2

315,3

305,1

193,3

-30,0

-3,2

100

100

100

100

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...