Меню сайта

Аналіз майнового стану підприємства та його фінансових результатів

Коефіцієнт оборотності запасів також збільшився з 2001 до 2002 року на 20,18%, а з 2002 до2003 року на 71,52%.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості збільшився до 2002 року на 29,59% (з 13,68об. До17,73об.), а у 2003 році повернувся майже до рівня 2001 (13,35об.). Його збільшення відбулося за рахунок зміни чистого доходу, а також збільшення середнього обсягу дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості збільшився у 2002 році на 49,56%, а у 2003 на 82,31%. На його збільшення вплинуло збільшення чистого доходу та зменшення середнього обсягу кредиторської заборгованості.

Тривалість одного обороту активів зменшилася, у зв'язку із збільшенням коефіцієнту обороту оборотних активів, з 104 днів у 2001 році до 89 днів у 2002 і до 75 днів у 2003, що покращило роботу підприємства.

Також зменшилися тривалості оборотів запасів (2001 -96 днів, 2002 -80 днів, 2003 - 47 днів) та кредиторської заборгованості (2001 - 85 днів, 2002 - 57 днів, 2003 - 31 день).

На відміну від тривалості оборотів запасів та кредиторської заборгованості, тривалість одного обороту дебіторської заборгованості знизилась з 2001 до 2002 року на 22,83%, а з 2002 до 2003 року підвищилася на 32,73%.

Підводячи підсумок проведеного аналізу майнового та фінансового стану підприємства, можна зробити такі висновки:

Взагалі, до кінця періоду, що досліджувався, ефективність використання майна підприємства знизилась. Ця негативна ситуація дещо стабілізувалася з 1 січня 2003 року до 1 січня 2004 року, що може дозволити

підприємству покращити свої фінансові результати протягом 2004 року та розпочати нову діяльність.

Збільшення обсягу майна підприємства з 1 січня 2001 до 1 січня 2002 року на 193%. Це відбулося, в основному, завдяки збільшенню частки запасів у структурі оборотних активів. Різке падіння темпів приросту майна на 1 січня 2003 року (-30%) залежало перш за все від зменшення частки запасів підприємства в загальному обсязі оборотних активів (1 січня 2002 року -78,4%, 1 січня 2003 - 49,7%). Накоплені запаси у 2002 році дозволили підприємству збільшити виручку від реалізації, а зменшення виручки у 2003 році відбулося через зменшення оборотних активів. Тобто, позитивним моментом подальшого розвитку підприємства, може стати закупка ресурсів та розширення асортиментного ряду продукції.

Порівнюючи обсяг необоротних активів з обсягом оборотних активів, в цілому, можна відмітити значно більшу частку оборотних активів. Це підтверджує необхідність вкладання коштів в основні фонди, тобто збільшення обсягу необоротних активів підприємства.

Дебіторська заборгованість збільшувалась протягом періоду з 1 січня 2001 року по 1 січня 2003 року, з 1 січня 2003 року по 1 січня 2004 року вона стабілізувалась. Це спричинилось зниженням попиту на продукцію підприємства. Таке істотне відволікання обігових коштів було компенсоване одночасним збільшенням кредиторської заборгованості.

Зростання обсягу власного капіталу у структурі пасиву балансу на фоні зменшення частки поточних зобов'язань з 2002 до 2003 року, говорить про можливість фірми самостійно відповідати за своїми зобов'язаннями.

Аналіз структури основних засобів дозволив зробити висновок про зменшення рівня фізичного та морального зносу основних фондів та збільшення рівня фізичного і морального оновлення основних фондів підприємства протягом періоду, що досліджувався. Це свідчить про позитивні зміни використання основних засобів.

Аналіз співвідношення між темпами зміни виручки від реалізації продукції та обсягу балансу показав, що з 2001 до 2002 року ефективність використання майна підприємства підвищилась, а з 2002 до 2003 -зменшилася. З 2001 до 2002 року підприємство збільшувало обсяги реалізації завдяки збільшенню активів, а в 2003 році виручка і обсяги майна знизилася, що негативно впливає на прибуток підприємства,

З 2001 до 2002 року виручка підприємства від реалізації продукції зросла на 45%, а з 2002 до 2003 року знизилася на 3%. Саме зміна цього фактору вплинула на всі фінансові показники діяльності підприємства. При цьому собівартість продукції продовжувала зростати. А виходячи з того, що собівартість становить значну частину виручки, знизились показники валового і операційного прибутку. Збільшення різноманітних витрат також негативно вплинуло на роботу фірми. Результатом збільшення собівартості, витрат та непропорційного збільшення доходів стало від'ємне значення чистого прибутку підприємства (-30,4%), що означає нестійкість фінансового стану підприємства протягом періоду, що досліджувався.

Аналіз рентабельності даного підприємства показав, що показники рентабельності покращилися з 2001 до 2002 року і погіршилися з 2002 до 2003 року. Таке коливання цих показників обумовлене, перш за все, зміною виручки від реалізації на протязі трьох років та збільшенням собівартості продукції. Тобто підприємство ТОВ "Обрій" з 2001 до 2002 року діяло більш рентабельно, ніж з 2002 до 2003.

Перейти на сторінку: 6 7 8 9 10 11 12

Читайте більше

Лізинг як інструмент інвестування
Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується значним погіршенням стану суб'єктів господарювання. Зношеність основних засобів на підприємствах багатьох видів економічної діяльності досягла критичного рівня, внаслідок чого неможливим є подальше нарощування економічни ...

Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств
Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед підприємством. Належна фінансова безпека, може гарантувати стабільне та максимально ефективне функціонування підприємства та забезпечити розв ...