Меню сайта

Аналіз фінансово-кредитної та організаційної діяльності спілки

Як і у всіх інших кредитних установах, кредити кредитної спілки - це грошові кошти, що передаються позичальнику в тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. При цьому:

принцип строковості означає, що кредит повинен бути повернений позичальником спілці в заздалегідь обумовлений строк;

цільовий характер кредитування передбачає вкладення позичених коштів в конкретні господарчі або споживчі процеси, задекларовані позичальником в момент заявки на отримання кредиту;

принцип забезпеченості кредитів має мету шляхом створення додаткових передбачених законодавством гарантій захистити інтереси спілки і не допустити збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника;

в процесі кредитування кредитна спілка вимагає повернути кредит, в тому числі і шляхом застосування у випадку необхідності заходів примусового стягнення боргу;

принцип платності передбачає сплату позичальником процентів за користування кредитом на користь кредитної спілки.

Структуризована за цільовим призначенням сукупність всіх виданих кредитів є кредитним портфелем спілки.

Кредитна спілка „Фаворит-Миколаїв” видає своїм членам тільки споживчі кредити, так як працює з фізичними особами.

Кредити, що надає „Фаворит-Миколаїв” є закритими тобто термін їх дії припиняється з виконанням зобов’язань.

За термінами закриті кредити поділяються на:

короткострокові (до 3 місяців включно);

середньострокові (від 3 до 12 місяців включно),

довгострокові( до 3 років).

Всі кредити спілки забезпечуються заставою (закладом, іпотекою) та гарантіями (поручительством).

Застава - спосіб забезпечення зобов’язань, в силу якого кредитор має право в разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов’язання отримати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.

Заклад - застава рухомого майна, при якій майно, що складає предмет застави, передається заставодавцем у володіння заставодержателя. За згодою заставодержателя із заставодавцем предмет застави може бути залишено у заставодавця під замком та печаткою заставодержателя (тверда застава).

Поручительство - за договором поручитель зобов’язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання нею свого зобов’язання в повному обсязі або в частині. Поручительство передбачає солідарну відповідність, однак доцільно в договорі поручительства передбачити пункт в якому конкретно буде вказано, що поручитель (ПІБ) являється солідарним відповідачем перед кредитором.

Гарантія - видається гарантом кредитору для забезпечення своєчасної сплати боржником належної суми. Гарантом можуть бути платоспроможні підприємства, організації, яким підпорядкований позичальник.

За базою нарахування відсотків „Фаворит-Миколаїв” надає кредити:

з нарахування відсотків на залишок основної суми кредиту;

з нарахуванням на залишок заборгованості (залишок основної суми + несплачені відсотки);

За періодом нарахування:

з нарахуванням за фактичний термін користування кредитом;

з нарахуванням за весь період, встановлений договором;

з нарахуванням за період встановлений графіком платежів (плановий).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні
Формування ринкової економіки в Україні розпочинається з відтворення ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. На сучасному етапі радикальних реформ, що здійснюються в Україні, особливої важливості набувають питання вдосконалення управління, однією із найважливіших фу ...

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...