Меню сайта

Аналіз фінансово-кредитної та організаційної діяльності спілки

Як і у всіх інших кредитних установах, кредити кредитної спілки - це грошові кошти, що передаються позичальнику в тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. При цьому:

принцип строковості означає, що кредит повинен бути повернений позичальником спілці в заздалегідь обумовлений строк;

цільовий характер кредитування передбачає вкладення позичених коштів в конкретні господарчі або споживчі процеси, задекларовані позичальником в момент заявки на отримання кредиту;

принцип забезпеченості кредитів має мету шляхом створення додаткових передбачених законодавством гарантій захистити інтереси спілки і не допустити збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника;

в процесі кредитування кредитна спілка вимагає повернути кредит, в тому числі і шляхом застосування у випадку необхідності заходів примусового стягнення боргу;

принцип платності передбачає сплату позичальником процентів за користування кредитом на користь кредитної спілки.

Структуризована за цільовим призначенням сукупність всіх виданих кредитів є кредитним портфелем спілки.

Кредитна спілка „Фаворит-Миколаїв” видає своїм членам тільки споживчі кредити, так як працює з фізичними особами.

Кредити, що надає „Фаворит-Миколаїв” є закритими тобто термін їх дії припиняється з виконанням зобов’язань.

За термінами закриті кредити поділяються на:

короткострокові (до 3 місяців включно);

середньострокові (від 3 до 12 місяців включно),

довгострокові( до 3 років).

Всі кредити спілки забезпечуються заставою (закладом, іпотекою) та гарантіями (поручительством).

Застава - спосіб забезпечення зобов’язань, в силу якого кредитор має право в разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов’язання отримати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.

Заклад - застава рухомого майна, при якій майно, що складає предмет застави, передається заставодавцем у володіння заставодержателя. За згодою заставодержателя із заставодавцем предмет застави може бути залишено у заставодавця під замком та печаткою заставодержателя (тверда застава).

Поручительство - за договором поручитель зобов’язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання нею свого зобов’язання в повному обсязі або в частині. Поручительство передбачає солідарну відповідність, однак доцільно в договорі поручительства передбачити пункт в якому конкретно буде вказано, що поручитель (ПІБ) являється солідарним відповідачем перед кредитором.

Гарантія - видається гарантом кредитору для забезпечення своєчасної сплати боржником належної суми. Гарантом можуть бути платоспроможні підприємства, організації, яким підпорядкований позичальник.

За базою нарахування відсотків „Фаворит-Миколаїв” надає кредити:

з нарахування відсотків на залишок основної суми кредиту;

з нарахуванням на залишок заборгованості (залишок основної суми + несплачені відсотки);

За періодом нарахування:

з нарахуванням за фактичний термін користування кредитом;

з нарахуванням за весь період, встановлений договором;

з нарахуванням за період встановлений графіком платежів (плановий).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Бюджетна політика України стан та перспективи
Зі становленням України незалежною країною однією з першочергових завдань постало вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально-економічного розвитку. За часи незалежності України вироблено певні орга ...

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...