Меню сайта

Облік капітальних інвестицій

Плануючи розвиток виробництва необхідно звернути увагу на зміну таких показників:

1. Планова динаміка виручки від реалізації по роках дії проекту;

2. Обґрунтування витрат грошових коштів, куди входять такі витрати:

o Амортизація - поступове віднесення витрат на придбання основних фондів та нематеріальних активів, виготовлення або поліпшення їх, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань;

o Собівартість - поточні витрати виробництва то обігу, реалізації продукції, перераховані в грошовому виразі. Включають матеріальні витрати, амортизацію основних засобів, заробітну плату основного та допоміжного персоналу, інші витрати, безпосередньо пов'язані, обумовлені виробництвом і реалізацією даного виду та обсягу продукції;

o Непрямі витрати - витрати, що супроводжують основне виробництво, але не пов'язані з ним безпосередньо. Вони не включаються у вартість праці та матеріалів. Це витрати на утримання та експлуатацію основних фондів, на обслуговування виробництва, на відрядження, навчання робітників та інші невиробничі витати;

o ПДВ;

o Податок на прибуток;

o Інші податки та збори.

Необхідним є вказати прибуток до оподаткування та чистий прибуток підприємства.

3.

Доповненням до прогнозних результатів діяльності підприємства при прийнятті даного проекту є також прогнозні показники ефективності проекту:

Ø Чистий приведений дохід (NPV) дозволяє отримати найбільш узагальнену характеристику результату інвестування, тобто його кінцевий ефект в абсолютній сумі;

Ø Індекс прибутковості дозволяє співвіднести обсяг інвестиційних витрат з майбутнім чистим грошовим потоком по проекту;

Ø Строк окупності капітальних вкладень - період, протягом якого забезпечується повернення вкладених грошей на реалізацію підприємницького проекту (спорудження, побудова чи реконструкція підприємства, запуск виробничо-технологічної лінії тощо) в розмірах, що дорівнюють фактичним капітальним вкладенням;

Ø Індекс рентабельності який в процесі оцінки ефективності інвестиційного проекту може грати допоміжну роль , тому що не дозволяє в повній мірі оцінити весь зворотній інвестиційний потік по проекту (велику частину цього потоку складають амортизаційні відрахування).

4.

Підводячи підсумок проведеного аналізу майнового та фінансового стану підприємства, можна відмітити, що:

Взагалі, до кінця періоду, що досліджувався, ефективність використання майна підприємства знизилась. Ця негативна ситуація дещо стабілізувалася з 1 січня 2003 року до 1 січня 2004 року, що може дозволити підприємству покращити свої фінансові результати протягом 2003 року та розпочати нову діяльність.

Збільшення обсягу майна підприємства з 1 січня 2001 до 1 січня 2002 року на 193%. Це відбулося, в основному, завдяки збільшенню частки запасів у структурі оборотних активів. Різке падіння темпів приросту майна на 1 січня 2003 року (-30%) залежало перш за все від зменшення частки запасів підприємства в загальному обсязі оборотних активів (1 січня 2002 року -78,4%, 1 січня 2003 - 49,7%). Накоплені запаси у 2002 році дозволили підприємству збільшити виручку від реалізації, а зменшення виручки у 2002 році відбулося через зменшення оборотних активів. Тобто, позитивним моментом подальшого розвитку підприємства, може стати закупка ресурсів та розширення асортиментного ряду продукції.

Порівнюючи обсяг необоротних активів з обсягом оборотних активів, в цілому, можна відмітити значно більшу частку оборотних активів. Це підтверджує необхідність вкладання коштів в основні фонди, тобто збільшення обсягу необоротних активів підприємства.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Склад і формування бухгалтерської звітності
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...

Міський бюджет пріоритети та механізми
Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет. Адам Сміт, 1776 р. Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом. Воррен Сміт, 1965 р. ...