Меню сайта

Облік капітальних інвестицій

Плануючи розвиток виробництва необхідно звернути увагу на зміну таких показників:

1. Планова динаміка виручки від реалізації по роках дії проекту;

2. Обґрунтування витрат грошових коштів, куди входять такі витрати:

o Амортизація - поступове віднесення витрат на придбання основних фондів та нематеріальних активів, виготовлення або поліпшення їх, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань;

o Собівартість - поточні витрати виробництва то обігу, реалізації продукції, перераховані в грошовому виразі. Включають матеріальні витрати, амортизацію основних засобів, заробітну плату основного та допоміжного персоналу, інші витрати, безпосередньо пов'язані, обумовлені виробництвом і реалізацією даного виду та обсягу продукції;

o Непрямі витрати - витрати, що супроводжують основне виробництво, але не пов'язані з ним безпосередньо. Вони не включаються у вартість праці та матеріалів. Це витрати на утримання та експлуатацію основних фондів, на обслуговування виробництва, на відрядження, навчання робітників та інші невиробничі витати;

o ПДВ;

o Податок на прибуток;

o Інші податки та збори.

Необхідним є вказати прибуток до оподаткування та чистий прибуток підприємства.

3.

Доповненням до прогнозних результатів діяльності підприємства при прийнятті даного проекту є також прогнозні показники ефективності проекту:

Ø Чистий приведений дохід (NPV) дозволяє отримати найбільш узагальнену характеристику результату інвестування, тобто його кінцевий ефект в абсолютній сумі;

Ø Індекс прибутковості дозволяє співвіднести обсяг інвестиційних витрат з майбутнім чистим грошовим потоком по проекту;

Ø Строк окупності капітальних вкладень - період, протягом якого забезпечується повернення вкладених грошей на реалізацію підприємницького проекту (спорудження, побудова чи реконструкція підприємства, запуск виробничо-технологічної лінії тощо) в розмірах, що дорівнюють фактичним капітальним вкладенням;

Ø Індекс рентабельності який в процесі оцінки ефективності інвестиційного проекту може грати допоміжну роль , тому що не дозволяє в повній мірі оцінити весь зворотній інвестиційний потік по проекту (велику частину цього потоку складають амортизаційні відрахування).

4.

Підводячи підсумок проведеного аналізу майнового та фінансового стану підприємства, можна відмітити, що:

Взагалі, до кінця періоду, що досліджувався, ефективність використання майна підприємства знизилась. Ця негативна ситуація дещо стабілізувалася з 1 січня 2003 року до 1 січня 2004 року, що може дозволити підприємству покращити свої фінансові результати протягом 2003 року та розпочати нову діяльність.

Збільшення обсягу майна підприємства з 1 січня 2001 до 1 січня 2002 року на 193%. Це відбулося, в основному, завдяки збільшенню частки запасів у структурі оборотних активів. Різке падіння темпів приросту майна на 1 січня 2003 року (-30%) залежало перш за все від зменшення частки запасів підприємства в загальному обсязі оборотних активів (1 січня 2002 року -78,4%, 1 січня 2003 - 49,7%). Накоплені запаси у 2002 році дозволили підприємству збільшити виручку від реалізації, а зменшення виручки у 2002 році відбулося через зменшення оборотних активів. Тобто, позитивним моментом подальшого розвитку підприємства, може стати закупка ресурсів та розширення асортиментного ряду продукції.

Порівнюючи обсяг необоротних активів з обсягом оборотних активів, в цілому, можна відмітити значно більшу частку оборотних активів. Це підтверджує необхідність вкладання коштів в основні фонди, тобто збільшення обсягу необоротних активів підприємства.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...

Податок на доходи фізичних осіб
Податки - це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов'язковим атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це дуже небезпечний інструмент у розпорядже ...