Меню сайта

Роль та значення бюджетування та контролінгу в попередженні кризових ситуацій на підприємстві

За умов ринкової економіки спостерігається відхід від загального планування на підприємстві в бік фінансового з розробкою цілої низки бюджетів за структурними підрозділами.

Бюджет - це оперативний фінансовий план, що складається у формі кошторису або балансу доходів і витрат на короткостроковий період і забезпечує ефективний контроль за надходженням та витрачанням коштів на підприємстві та є основою для прийняття управлінських рішень.

Бюджет базується на науково обґрунтованих принципах, практичне значення яких є необхідною умовою ефективності процесу бюджетування.

Найважливішими серед таких принципів є [8,56]:

1) принцип повноти;

2) принцип реальності;

) принцип інтегрованості;

) принцип гнучкості;

) принцип економічності.

Впровадження бюджетування має низку переваг.

1) щомісячне планування бюджетів структурних підрозділів дає змогу одержати більш точні показники розмірів і структури затрат, ніж фінансова звітність, і, відповідно, більш точне планове значення розміру прибутку;

2) в межах затвердження бюджетів на місяць структурним підрозділам буде надана більша самостійність у витрачанні економії по бюджету фонду оплати праці, що підвищить матеріальну зацікавленість працівників в успішному виконанні планових завдань;

3) бюджетне планування дозволить здійснити режим економії фінансових ресурсів підприємства.

Бюджетування охоплює всі функції менеджменту: планування, організовування, мотивування, контролювання і регулювання. Перший етап реалізації бюджетування - бюджетне планування включає два етапи: 1) планування - розроблення бюджетів; 2) моніторинг (контрольний супровід, нагляд за виконанням бюджетів).

Бюджети, що розробляються на підприємстві, різні за формою та змістом. Ті, які характеризують проміжні операції - закупівлю сировини і матеріалів, бюджет виробництва, - включають інформацію тільки про витрати; інші, наприклад бюджет продажу, - тільки про доходи і т. п. Укрупнені бюджети (бюджет грошових коштів) відображають як витрати, так і доходи підприємства. Форми бюджету підприємство вибирає самостійно.

Значення бюджетування в попередженні кризових ситуацій на підприємстві полягає у поліпшенні планування, що позитивно впливає на підвищення продуктивності праці працівників підрозділів та ефективність використання матеріальних і фінансових ресурсів.

Бюджетування спрямоване на виконання двох основних завдань: 1) визначення обсягу і складу витрат, пов'язаних з діяльністю окремих структурних одиниць і підрозділів; 2) забезпечення покриття цих витрат фінансовими ресурсами.

Бюджетування базується як на самостійно розроблених підприємством, так і на загальновизнаних вимогах і процедурах. До останніх належать: 1)розроблення бюджетів усіма підрозділами; 2) забезпечення єдиного порядку підготовки, аналізу і затвердження бюджетів; 3) координація діяльності підрозділів підприємства у процесі розроблення бюджетів; 4) структурованість бюджетів; 5) обґрунтованість показників бюджетів; 6) відкритість бюджетів до змін; 7) участь у бюджетуванні менеджерів усіх підрозділів, що відповідають за виконання бюджету.

Схематично процес управління бюджетуванням представлено на рис. 1.1.

До впровадження бюджетування поточні результати порівнювалися з результатами за минулий місяць чи аналогічний період попереднього року. Істотними недоліками такого способу була неможливість урахувати зміни в напрямках діяльності підприємства та в планових програмах на поточний рік.

Управління бюджетуванням

Важливе місце в бюджетуванні належить контролю. Ієрархічна система бюджетів підприємства дає змогу встановити ефективний контроль за надходженням і витрачанням коштів, створити реальні умови для реалізації ефективної фінансової стратегії. У міру реалізації закладених у бюджеті планів контролюються фактичні результати діяльності підприємства. Бюджетний контроль - це процес зіставлення фактичних результатів діяльності підприємства з бюджетними, аналізу розбіжностей та внесення необхідних корективів[11,53]. Головними завданнями бюджетного контролю є виявлення суттєвих розбіжностей (наприклад тих, що перевищують 5%) між бюджетними і фактичними показниками, зосереджування уваги менеджерів на них як таких, що потребують докладного аналізу, встановлення причин цих розбіжностей та обґрунтування способів їх усунення. Це один з найпоширеніших способів перевірки виконання бюджетів підприємством.

Аналіз відхилень фактичних показників діяльності структурного підрозділу від бюджетних та з'ясування причин цих відхилень є постійним процесом. Ці відхилення можуть бути як позитивними, так і негативними. За позитивних відхилень фактичний дохід є більшим від запланованого, а фактичні витрати нижчі за бюджетні. За негативних відхилень навпаки: фактичний дохід менший, а фактичні витрати - більші.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...