Меню сайта

Інформаційне забезпечення бюджетування і контролінгу на підприємстві

На державних підприємствах поточне фінансове планування відроджене відповідно до Закону України від 21.09.2000 р. «Про внесення змін до статті 20 Закону України «Про підприємства в Україні». Законом передбачено. Що державне підприємство (крім казенного) самостійно складає річний фінансовий план, який затверджується до 1 липня року, що передує плановому, органом, уповноваженим управляти певним державним майном. Відповідно до цього закону підприємства інших форм власності розробляють і затверджують фінансові плани у порядку і в строки, визначені їхніми власниками. Фінансове планування регулюється «Положенням про порядок складання фінансового плану державним підприємством, крім казенного». Із 2001 року фінансове планування на державних підприємствах (крім казенних) стало обов’язковим. Фінансове планування є також обов’язковим і для акціонерних підприємств, коли частка держави у статутному капіталі становить 50 + 1 відсоток.

Для недержавних підприємств це положення має рекомендаційний характер. Його дотримання є необхідною умовою для отримання кредитів і розроблення бізнес-планів. Недержавні підприємства, яким надана самостійність у плануванні, можуть обирати будь-яку іншу форму фінансового планування, наприклад, бюджетування.

Вихідним пунктом системи поточного планування діяльності підприємства є його фінансова політика та фінансова стратегія. Відповідно до вказаного положення фінансовий план складається державним підприємством на рік із щоквартальною розбивкою за рекомендованою Мінекономіки України формою, яка має п’ять розділів: 1) джерела формування і надходження коштів; 2)приріст активів підприємства; 3) повернення залучених коштів; 4) витрати, пов’язані із внесенням обов’язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів; 5)покриття збитків минулих періодів.

Положенням про складання фінансового плану передбачено вимоги, спрямовані на забезпечення контролю за прибутковістю підприємства. Для підприємства обов’язковим є складання розрахунку фінансових результатів з урахуванням П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

Основним критерієм оцінки та прийняття рішення про затвердження фінансового плану органом управління державним майном є поліпшення показників діяльності підприємства проти поточного року. Підприємство мусить забезпечити зростання прибутковості своєї діяльності й спрямувати кошти, сформовані за рахунок усіх джерел, використовуючи амортизацію, кредити банків, цільове фінансування з бюджету на потреби, що відповідають інтересам держави як власника.

Важливим аспектом фінансового планування на державних підприємствах є встановлення державою таких основних показників, які підлягають суворому контролю в процесі управління підприємством: 1) прибутковість діяльності підприємства; 2) спрямування коштів на його виробничий розвиток; 3) зростання власного капіталу; 4) обсяг надходжень податків та обов’язкових платежів; 5) погашення заборгованості минулих періодів перед бюджетом.

Більшість підприємств складають оперативні фінансові плани як окремі складові системи оперативного фінансового планування, зокрема платіжний, податковий календар та касовий план. У платіжному календарі відображається весь грошовий оборот підприємства, позиковий та інші рахунки підприємства в банку, тобто фіксується рух грошових коштів за джерелами їх надходження та напрямами використання. Платіжний календар дає можливість фінансовим службам підприємства забезпечити оперативне фінансування, виконання розрахункових та платіжних зобов'язань, фіксувати поточні зміни платоспроможності підприємствам.

Інформаційною базою для складання платіжного календаря служать: план реалізації продукції; кошторис витрат на виробництво; план капітальних інвестицій; виписки з рахунків підприємства і додатки до них; договори; внутрішні накази; графік виплати заробітної плати; рахунки-фактури.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Формування Державного бюджету України
Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна частина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюджетах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави. Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвито ...

Бюджетна політика України стан та перспективи
Зі становленням України незалежною країною однією з першочергових завдань постало вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально-економічного розвитку. За часи незалежності України вироблено певні орга ...