Меню сайта

Характеристика основних видів бюджетування

У процесі бюджетування здійснюють аналіз, який дає змогу визначити можливості для зростання прибутку. Що нижча точка беззбитковості, то У спрощеному вигляді цей бюджет можна представити так:

Прогноз фінансових результатів

1.Виручка від реалізації, грн,

мінус

2.Виробнича собівартість реалізації продукції, грн,

мінус

3.Витрати на збут, грн,

мінус

4.Адміністративні витрати, грн,

дорівнює

5.Прибуток від реалізації, грн,

плюс

6.Прибуток від фінансових операцій, грн,

плюс

7.Прибуток від інших операцій.

8.Всього валовий прибуток (рядок 5 + 6 + 7),

мінус

9.Податок на прибуток,

мінус

10.Використання прибутку,

дорівнює

11.Нерозподілений прибуток.

Прогнозування грошових потоків дає змогу визначити майбутні грошові надходження підприємства та його витрати. Такий прогноз забезпечує контроль за майбутніми грошовими потоками.

Бюджет грошових коштів - це план грошових надходжень і платежів. Важливим у бюджетуванні руху грошових коштів є визначення часу фактичних надходжень і платежів. Бюджет складається на місяць, декаду, що дає можливість урахувати сезонні коливання грошових надходжень. Грошові потоки підприємства забезпечують його ліквідність. Прогнози грошових потоків є більш достовірними на найближчий час, ніж на далеку перспективу. Побудова бюджету грошових коштів починається з аналізу надходжень за реалізовану продукцію.

Грошові кошти, що надходять від продажу продукції (робіт, послуг), використовуються підприємством і, відповідно, відображають їх витрати.

Розпис витрат використовується для прогнозування суми чистих грошових потоків, а також складання бюджету грошових доходів І витрат на кожний місяць. Сума чистих грошових потоків може бути позитивною (надлишки) і негативною (дефіцит). Сальдо чистого грошового потоку на початок місяця збільшується на суму вхідного грошового потоку і зменшується на суму вихідного грошового потоку поточного місяця. У такий спосіб визначається залишок чистого грошового потоку на початок наступного місяця. У спрощеному вигляді цей бюджет можна представити так:

Бюджет грошових коштів

1.Грошові кошти на початку періоду.

2.Надходження грошових коштів: від користувачів та грошові кошти в споживачів.

3.Витрати грошових коштів:

· на основні матеріали;

· на оплату праці основного персоналу;

· загальновиробничі витрати;

· витрати на збут та управління;

· податок на прибуток;

· закупівля обладнання;

· дивіденди;

· разом.

4.Надлишок (дефіцит) грошових коштів.

5.Фінансування:

· отримання позики;

· погашення позики;

· виплата відсотків;

· разом.

6.Грошові кошти на кінець періоду.

Для підтримки ліквідності підприємство може залучати зовнішні джерела фінансування.

Покрити дефіцит коштів підприємство може за рахунок короткострокового кредиту також іншими способами - відстрочити капітальні витрати або продати частину активів. За надмірних

. залишків грошових коштів і сприятливої ситуації на фондовому ринку ці залишки можна спрямовувати на купівлю цінних паперів, які завжди можна реалізувати в разі необхідності. Планування бюджету грошових надходжень і витрат підприємства корисне саме тим, що бюджет допомагає запобігти можливим неплатежам покупців продукції.

Варіанти прогнозів ураховують зниження або зростання продажу, скорочення або продовження часу між пред'явленням рахунка до сплати та його оплатою.

Бюджетування капітальних інвестицій відображає планові витрати, вибір проектів та джерел фінансування. Бюджетування капітальних інвестицій спрямовує розвиток підприємства та ефективність його діяльності.

Бюджет капітальних інвестицій на основі вибраного критерію рентабельності інвестицій визначає, які довгострокові активи необхідно придбати або побудувати. Бюджет капітальних інвестицій впливає на бюджет руху грошових коштів, прогноз прибутків і збитків (фінансових результатів) на бюджетний бухгалтерський баланс (змінюючи величину основних засобів та інших довгострокових активів).

Бюджетування капітальних інвестицій здійснюється з урахуванням аналітичних показників їхньої економічної ефективності: періоду окупності інвестицій; внутрішньої ставки доходу (стандартний внутрішній коефіцієнт прибутковості); чистої теперішньої вартості; індексу рентабельності.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...

Управління фінансами
Необхідність переходу в Україні до інформаційного суспільства ставить перед урядом завдання формування єдиного інформаційного простору (ЄІП) в державному управлінні. Для цього необхідно враховувати особливості функціонування всіх гілок влади державного управління, законодавчих процесів, ...