Меню сайта

Бюджетна політика України: оцінка, стан та її ефективність

З метою досягнення системи цінностей, що була покладена в основу бюджету 2010 року, під час виконання бюджету за видатками було посилено соціальний захист громадян через підвищення соціальних стандартів, які профінансовані у повному обсязі, забезпечено підтримку стійкого економічного зростання шляхом збільшення капітальних видатків та реалізації інфраструктурних проектів.

За економічною класифікацією статей видатків найбільш значне зростання у 2010 році зафіксоване за [15]:

· видатками на виплату процентів (доходу за зобов’язаннями) - на 68% до 16639,5 млн. грн., що пояснюється різким збільшення державного боргу попереднім Урядом;

· видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - на 34,2% до 4164,3 млн. грн., що пов’язано зі зростання цін на енергоносії через невигідні газові угоди, підписані попереднім Урядом;

· видатками на виплату пенсій і допомог - на 33,3% до 66074,0 млн. грн., що стало наслідком реалізації політики нового Уряду щодо підвищення соціальних гарантій;

· видатками на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів - на 21,9% до 75362,9 млн. грн., що пов’язано із пріоритетною увагою нового Уряду до розвитку регіонів;

· видатками на дослідження і розробки, видатками державного (регіонального) значення - на 19% до 28078,4 млн. грн.;

· капітальними видатками - більш як вдвічі до 21057,1 млн. грн., що пояснюється політикою нового Уряду щодо переходу до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку та значною мірою пов’язано із надолуженням відставання від графіка підготовки до Євро-2012, допущеного попереднім Урядом.

Що стосується виконання Державного бюджету та за останні роки динаміка недовиконання (дефіциту) постійно збільшується, що можна побачити з таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Динаміка дефіциту бюджету України, 2004 - 2010 рр., % від ВВП [20]

Рік

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

% від ВВП

2,9

1,8

0,7

1,4

2,6

3,1

5,6

Як бачимо з таблиці, на сьогоднішній день показник дефіциту держбюджету є найвищим починаючи з 2004 року, де він становив 2,9%.

Слід зазначити, що ефективність бюджетної політики характеризується низкою показників, таких як: динаміка ВВП і обсягу виробництва, рівень цін, динаміка валютного курсу, рівень зайнятості. На жаль поліпшення цих показників в останні роки не є характерним для України, що говорить про неефективну бюджетну політику уряду.

В цілому, в Україні за попередньою оцінкою Держкомстату відбулося зростання ВВП на 4,2 відсотка порівняно з 2009 роком (падіння у 2009 році становило 14,8 відсотка), що видно з рис.2.1 [23].

В цілому у 2010 році в Україні, основною причиною відновлення економічного зростання, крім фактору низької бази, було покращення зовнішньоекономічної кон’юнктури та розширення внутрішнього попиту.

Рис.2.1 Внески сукупного внутрішнього, зовнішнього попиту та імпорту до приросту ВВП у 2005-2010 роках, відсоткові пункти [23]

Джерело: Держкомстат

Однак, зростання сукупного внутрішнього попиту відбувалось в основному за рахунок зростання споживчого попиту, в той час як інвестиційний попит залишався обмеженим.

Проводячи міжнародні порівняння ВВП слід зазначити, що Україна потрапила до групи країн світу, в яких у 2010 році відбувалось відновлення економічного зростання (табл.2.1.).

Так, за даними Євростату у 2010 році ВВП ЄС-27 збільшився на 1,8 відсотка порівняно з 2009 роком. Зафіксоване зростання свідчить про поступовий вихід із рецесії, якому сприяла проведена економічна політика урядами європейських країн.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...

Програмно-цільовий метод управління місцевими бюджетами
Сучасний стан розвитку України і її окремих регіонів потребує поглибленого та прогнозованого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави, у формуванні показників комплексної програми соціально-економічного розвитку окремого регіону та адміністративно-територіальної одиниці. До ...