Меню сайта

Перспективи перетворення кредитних спілок у банківські структури

Не піддаючи сумніву надзвичайно важливе значення системи комерційних банків, слід зауважити, що фінансово-кредитна система України без розвинутої мережі кредитних спілок є „однобокою” і неповноцінною. Для усвідомлення надто важливої ролі кредитних спілок у фінансово-кредитній системі держави треба дослідити особливості цих специфічних фінансових установ порівняно з традиційними комерційними банками.

Будь-який комерційний банк, незалежно від його організаційно - правової форми, є і завжди залишатиметься суб’єктом підприємницької діяльності в кредитно-фінансовій сфері. У зв’язку з цим власники та клієнти комерційного банку - це дві групи осіб, які мають різні, часом діаметрально протилежні інтереси. Усі важливі управлінські рішення щодо діяльності комерційного банку приймаються його власниками, кількість голосів кожного з яких пропорційна частці вкладеного в банк капіталу. Прибуток як мета й результат діяльності банку отримується також лише власниками. Клієнти комерційного банку користуються тільки послугами, умови надання яких запроваджуються власниками банку або їхніми представниками. Якщо клієнта не влаштовують певні умови, він має право скористатися послугами інших комерційних банків, у яких вони також запроваджуються власниками банку або їхніми представниками.

У разі якщо умови жодного банку повною мірою не задовольняють клієнта, він все ж таки буде змушений обирати якийсь „трохи кращий від інших” банк, щоб мати можливість отримувати необхідні фінансові послуги.

Іншою характерною рисою будь - якого комерційного банку є те, що його головною метою є отримання максимального прибутку від своєї діяльності. Усі комерційні банки створюються і працюють заради цієї мети. Ті численні й різні активні та пасивні операції, які здійснюють банки, мають сенс для власників банку лише з одного погляду - як вони сприяють максимізації прибутку. Для комерційного банку не має принципового значення, на які цілі клієнти позичають гроші і яку міру ризику бере на себе клієнт, здійснюють операції із запозиченими коштами. Для комерційного банку головне - отримання достатніх гарантій, що позичена сума і відсотки за позикою будуть вчасно сплачені клієнтом.

Для власників комерційного банку ефективність його діяльності визначається відношенням між абсолютним обсягом чистого прибутку й обсягом статутного (акціонерного або пайового) капіталу. Чим більше це співвідношення, тим краще виконує свою функцію банк для власників, тим більша сума дивідендів буде розподілена між власниками банку пропорційно частці кожного в акціонерному (пайовому) капіталі банку. І якщо комерційному банку вдалося досягти виплати певного рівня дивідендів на одну акцію (пай), він ніколи свідомо не почне здійснювати такі банківські операції, які б могли призвести до зменшення цього показника.

З одного боку, комерційні банки прагнуть залучати кошти під якомога менший відсоток, хоча при цьому можливості банку обмежуються об’єктивними факторами фінансового ринку і мало залежать від нього. В окремих випадках із метою швидкого залучення додаткових фінансових ресурсів чи боротьби з конкурентами банки навіть піднімають процентні ставки на залучені кошти. Але така фінансова політика ніколи не може стати довгостроковою фінансовою стратегією комерційного банку, бо суперечить головній меті його діяльності.

З другого боку, комерційні банки прагнуть надавати кредити під найбільший відсоток і брати найбільшу плату за інші банківські послуги. Але ці наміри банку також обмежуються низкою об’єктивних умов, головною з яких є пропозиція відповідних послуг на фінансовому ринку та регулятивні дії центрального банку.

Отже, комерційний банк - це фінансово-кредитна установа, створена обмеженою групою юридичних або фізичних осіб для надання фінансових послуг іншим особам з метою отримання максимального прибутку на вкладений в організацію цієї діяльності капітал. Комерційний банк - це організаційна форма підприємницької діяльності у фінансовій сфері.

Кредитна спілка - це фінансово-кредитна установа, яка надає такі ж послуги, що й комерційний банк, але має принципово іншу неприбуткову економічну сутність і мету діяльності. Кредитна спілка створюється групою осіб для самозабезпечення фінансовими послугами. З огляду на це метою діяльності кредитної спілки є не отримання максимального прибутку, а створення засновниками та всіма, хто виявляє бажання приєднатися до них, вигідніших умов щодо отримання банківських послуг порівняно з тими, що створені на фінансовому ринку. Кредитна спілка - це організаційна форма взаємодопомоги у фінансовій сфері.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Діагностика фінансового стану підприємства
Моя курсова робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства”. Планується розглянути фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Обрана саме така тема тому, що взагалі всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійсню ...

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розви ...