Меню сайта

Сутність та призначення Державного бюджету

Державний бюджет є основною ланкою державних фінансів, важливою складовою фінансової системи. Державні фінанси являють собою сукупність економічних відносин з приводу розподілу і перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту (ВВП) з метою фінансового забезпечення реалізації функцій держави. Суб'єктами цих відносин є юридичні й фізичні особи та держава, об'єктом - ВВП, що являє собою додану вартість, вироблену у країні виробниками товарів, робіт і послуг у поточному році. Розподіл ВВП у країні свідчить про нормальну фінансову ситуацію. За певних умов об’єктом фінансових відносин може бути і національне багатство, виражене у вартості накопичених у суспільстві матеріальних благ та природних ресурсів. Однак наявність в розподілі національного багатства в країні свідчить про економічні негаразди в країні, якщо мова не йде про його розподіл в частині зайвих ресурсів. Таке явище означає звичайне „проїдання” власних ресурсів.

Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу.

Державний бюджет як відособлена ланка фінансової системи відображає ту частину розподільних відносин, яка пов'язана із формуванням і використанням основного централізованого фонду грошових коштів. Характерними ознаками таких відносин є те, що вони: 1) відбивають двосторонні відносини держави з юридичними та фізичними особами; 2) регламентуються законодавчо; 3) пов'язані зі створенням фінансової бази для забезпечення виконання державою її функцій; 4) характеризують перерозподіл доходів і коштів між галузями, регіонами, соціальними верствами населення; 5) спрямовані на реалізацію основних завдань економічного і соціального розвитку країни.

Бюджет як самостійна економічна категорія є формою існування реальних, об’єктивно обумовлених розподільних відносин, які виконують специфічне призначення - задоволення потреб як суспільства в цілому, так і його адміністративно-територіальних структур у фінансових ресурсах.

Таким чином, Державний бюджет - „це сукупність законодавчо регламентованих відносин між державою і юридичними та фізичними особами з приводу розподілу й перерозподілу ВВП, а за певних умов - і національного багатства з метою формування і використання централізованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій.

Сутність бюджету реалізується через його функції. Їх дві: розподільна і контрольна. Через розподільну функцію держава зосереджує в своїх руках усі джерела бюджетних надходжень, щоб потім використати їх з найбільшою ефективністю. Сутність контрольної функції полягає в тому, що суспільство в особі держави або недержавних структур контролює і вирівнює бюджетний розподіл.

Відомо, що бюджет відображає участь держави у розподільних відносинах. Держава має право на участь у розподілі ВВП на підставі таких чинників: 1) за виконання нею суспільних функцій, адже податки та інші надходження до бюджету є платою суспільства за виконання державою своїх функцій; 2) на правах одного із створювачів самого ВВП, будучи власником засобів виробництва в межах державного сектора. В свою чергу, підприємці, службовці, робітники підприємств мають право на участь у розподілі у зв’язку з наявністю їхніх прав власності відповідно на засоби виробництва і робочу силу. Вони є суб’єктами фінансових відносин як безпосередні виробники. Їхніми зусиллями і їхньою працею створюється ВВП.

Характеризуючи бюджет як економічну категорію і його призначення (роль) в економічній системі, варто зазначити, що:

Ø бюджет є особливою формою економічних відносин, які пов’язані із відокремленням частини виробленого у країні ВВП на користь держави з метою подальшого розподілу;

Ø за допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу між галузями економіки, територіями країни, сферами суспільної діяльності;

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Управління формуванням прибутку підприємства
Сьогодні при постійному трансформуванні економіки країни, нестабільності фінансового сектора вкрай важливо максимально використовувати усі наявні резерви підприємств для забезпечення їх конкурентоспроможності. А тому сучасна стратегія діяльності підприємств вимагає нових підходів до повед ...

Податкова політика України на сучасному етапі
Темою дослідження даної курсової роботи є податкова політика України на сучасному етапі. Ця тема є дуже актуальною зараз, оскільки податкова політика України порівняно з іншими державами має ряд недоліків, критикується багатьма фахівцями, вона на даний момент змінюється, і точаться бурхл ...