Меню сайта

Сутність та призначення Державного бюджету

Державний бюджет є основною ланкою державних фінансів, важливою складовою фінансової системи. Державні фінанси являють собою сукупність економічних відносин з приводу розподілу і перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту (ВВП) з метою фінансового забезпечення реалізації функцій держави. Суб'єктами цих відносин є юридичні й фізичні особи та держава, об'єктом - ВВП, що являє собою додану вартість, вироблену у країні виробниками товарів, робіт і послуг у поточному році. Розподіл ВВП у країні свідчить про нормальну фінансову ситуацію. За певних умов об’єктом фінансових відносин може бути і національне багатство, виражене у вартості накопичених у суспільстві матеріальних благ та природних ресурсів. Однак наявність в розподілі національного багатства в країні свідчить про економічні негаразди в країні, якщо мова не йде про його розподіл в частині зайвих ресурсів. Таке явище означає звичайне „проїдання” власних ресурсів.

Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу.

Державний бюджет як відособлена ланка фінансової системи відображає ту частину розподільних відносин, яка пов'язана із формуванням і використанням основного централізованого фонду грошових коштів. Характерними ознаками таких відносин є те, що вони: 1) відбивають двосторонні відносини держави з юридичними та фізичними особами; 2) регламентуються законодавчо; 3) пов'язані зі створенням фінансової бази для забезпечення виконання державою її функцій; 4) характеризують перерозподіл доходів і коштів між галузями, регіонами, соціальними верствами населення; 5) спрямовані на реалізацію основних завдань економічного і соціального розвитку країни.

Бюджет як самостійна економічна категорія є формою існування реальних, об’єктивно обумовлених розподільних відносин, які виконують специфічне призначення - задоволення потреб як суспільства в цілому, так і його адміністративно-територіальних структур у фінансових ресурсах.

Таким чином, Державний бюджет - „це сукупність законодавчо регламентованих відносин між державою і юридичними та фізичними особами з приводу розподілу й перерозподілу ВВП, а за певних умов - і національного багатства з метою формування і використання централізованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій.

Сутність бюджету реалізується через його функції. Їх дві: розподільна і контрольна. Через розподільну функцію держава зосереджує в своїх руках усі джерела бюджетних надходжень, щоб потім використати їх з найбільшою ефективністю. Сутність контрольної функції полягає в тому, що суспільство в особі держави або недержавних структур контролює і вирівнює бюджетний розподіл.

Відомо, що бюджет відображає участь держави у розподільних відносинах. Держава має право на участь у розподілі ВВП на підставі таких чинників: 1) за виконання нею суспільних функцій, адже податки та інші надходження до бюджету є платою суспільства за виконання державою своїх функцій; 2) на правах одного із створювачів самого ВВП, будучи власником засобів виробництва в межах державного сектора. В свою чергу, підприємці, службовці, робітники підприємств мають право на участь у розподілі у зв’язку з наявністю їхніх прав власності відповідно на засоби виробництва і робочу силу. Вони є суб’єктами фінансових відносин як безпосередні виробники. Їхніми зусиллями і їхньою працею створюється ВВП.

Характеризуючи бюджет як економічну категорію і його призначення (роль) в економічній системі, варто зазначити, що:

Ø бюджет є особливою формою економічних відносин, які пов’язані із відокремленням частини виробленого у країні ВВП на користь держави з метою подальшого розподілу;

Ø за допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу між галузями економіки, територіями країни, сферами суспільної діяльності;

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Проблеми вдосконалення механізму прямого оподаткування в Україні (історія розвитку та зарубіжний досвід)
Актуальність теми. Податки існують у людському суспільстві майже п'ять століть, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж сплата податків. Великі податки - це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де великі податки, не може бут ...

Особливості формування власного капіталу акціонерними товариствами
Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами суб’єкта підприємництва, є аналіз формування власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування його діяльності. Саме на основі результатів ...