Меню сайта

Роль бюджету у регулюванні економічних процесів. Бюджетний механізм регулювання економіки

В умовах трансформації суспільства бюджет, за допомогою якого держава здійснює регулювання суспільно-економічних відносин, є основним елементом складного механізму економічної політики держави. Сучасний ринковий механізм господарювання в основному спрямований на розвиток саме економічного аспекту суспільних відносин і суттєво не зачіпає соціального аспекту. Однак, суспільство є єдиними механізмом й розвиток економіки неможливий без розвиненої соціальної сфери. Ось чому регулювання економічних і соціальних процесів в основному впроваджується державою через державне регулювання.

Одним із ключових механізмів державного регулювання є бюджетна політика, яка являє собою сукупність заходів держави з організації та використання бюджетних ресурсів для забезпечення її економічного і соціального розвитку [див. 8, с. 280]. Бюджетна політика розробляється як на законодавчому, так і на виконавчому рівні. ЇЇ сутність з одного боку полягає у відображенні в статтях доходів та видатків бюджету, у джерелах їх формування і напрямах використання. З іншого боку бюджетна політика виявляється у формах і методах мобілізації бюджетних коштів та їх використанні на державні потреби. В Україні бюджетна політика на сучасному етапі спрямована на розв’язання таких завдань: 1) сприяння процесу макроекономічної стабілізації, подолання інфляційних процесів; 2) здійснення податкової політики у напрямку стимулювання підприємницької діяльності, а також на вивід із „тіні” доходів підприємців; 3) структурна перебудова економіки шляхом підвищення рівня економічного зростання; 4) формування відносин в бюджетній системі в напрямі надання більшої самостійності місцевим бюджетам; 5) пошук додаткових джерел доходів.

Бюджетна політика реалізується за допомогою двох складових: бюджетної стратегії і тактики. Бюджетна стратегія - довгостроковий курс бюджетної політики, бюджетна тактика - методи реалізації бюджетної політики на коротший термін [див. 8, с. 282].

Для реалізації бюджетної політики у країні створюється бюджетний механізм, в якому відображаються напрямки бюджетної політики в соціально-економічному регулюванні. Бюджетний механізм - сукупність засобів, які застосовує держава з метою організації бюджетних відносин та забезпечення належних умов для соціально-економічного розвитку.

Бюджетний механізм характеризується шістьма складовими: 1) бюджетне планування і регулювання (визначаються фінансові можливості держави стосовно соціально-економічного розвитку); 2) фінансові показники (складаються з узагальнюючих, які включають доходи і видатки, рівень інфляції, державний борг, а також з індивідуальних, які включають рівень витрат бюджету на одного жителя, розмір податків, що сплачуються одним працюючим); 3) нормативи (характеризують певний рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів); 4) ліміти (обмеження на витрати держави, підприємця, громадянина); 5) резерви (покликані компенсувати витрати пов’язані із дією непередбачуваних обставин); 6) система управління бюджетними коштами (держава законодавчими і виконавчими методами регулює розподіл національного доходу, форми грошових заощаджень та ін.).

Коментуючи дану схему слід зазначити, що бюджет впливає на економічні процеси на основі розробленої бюджетної політики за допомогою бюджетної стратегії і тактики, використовуючи попередньо розроблений бюджетний механізм в державі, враховуючи його складові.

Підведемо підсумок першого розділу. З вищезазначених тез варто зробити певні висновки:

· Державний бюджет є основним кошторисом держави, виконує дві функції - контрольну і розподільну;

· Державний бюджет відображає участь держави у розподільчих відносинах, а саме ту її ланку, яка пов'язана із формуванням і використанням основного централізованого фонду грошових коштів;

· Державний Бюджет як фінансовий план спрямовує фінансову діяльність держави, визначає її фінансові можливості і пріоритети, за своєю формою є балансом з відображенням доходів і видатків;

· бюджет впливає на економічні процеси через бюджетну політику, бюджетний механізм.

Таким чином, Держбюджет займає одне з провідних місць в системі регулювання економіки, оскільки є основним фінансовим планом держави, документом де зазначаються напрямки діяльності держави і джерела їх фінансування, а також регулює розподільчі відносини в країні між державою й суспільством.

Читайте більше

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, вп ...

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні
Формування ринкової економіки в Україні розпочинається з відтворення ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. На сучасному етапі радикальних реформ, що здійснюються в Україні, особливої важливості набувають питання вдосконалення управління, однією із найважливіших фу ...